ที่
ประเภท
โรงเรียน/วัด
จำนวนรับ
ระยะทางถึง
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
จอง
จังหวัด
อ.กันทรลักษ์
อ.ขุนหาญ
อ.ศรีรัตนะ
อ.เบญจลักษ์
1
วัดบ้านเดียงตะวันตก
6032 Rural Rd, ตำบล เวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
100 คน
67 กม.
3 กม.
30 กม.
65 กม.
25 กม.
พระครูสันติธรรมกิจ
0998154723
นายทองคำ รักษาวงษ์
0998154723
2
น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
60 คน
60 กม.
1 กม.
25 กม.
25 กม.
25 กม.
นายเนติวัฒน์ บำรุง
0879541556
นายเนติวัฒน์ บำรุง
0879541556
จองเต็ม !!
3
บ้านหนองหญ้าลาด
หมู่ 3 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 69 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
50 คน
65 กม.
1 กม.
24 กม.
30 กม.
20 กม.
นายชาญ ชมชื่น
0878682954
นางศิราภรณ์ พานิช
0849218326
นางสุทธิ์ธนา ชื่นตา
0852027456
จองเต็ม !!
4
บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 85 คน ว่าง 15 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน ว่าง 20 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 42 คน ว่าง 58 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
100 คน
60 กม.
15 กม.
35 กม.
20 กม.
20 กม.
นายบัวพัน ขันตี
0854968537
นายบัวพัน ขันตี
0854968537
5
บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
ตำบลตระกาจ. อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน ว่าง 20 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน ว่าง 50 คน
100 คน
63 กม.
24 กม.
41 กม.
26 กม.
23 กม.
นายเสกสรรค์ สามสี
0648931514
คุณครูทัศนา สมสวย
0647897161
6
บ้านเดียง(พลีศึกษา)
229 หมู่ 2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 150 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 150 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 150 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 13 คน ว่าง 137 คน
150 คน
68 กม.
3 กม.
30 กม.
30 กม.
20 กม.
นายสมัย อดทน
0839345120
นายไพฑูรย์ กันยา
0813892066
นางสาวอรอุษา โคสัย
0879023291
7
บ้านทุ่งโพธิ์
หมู่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 160 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 160 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 160 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 130 คน ว่าง 30 คน
160 คน
75 กม.
15 กม.
41 กม.
42 กม.
20 กม.
นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี
0954804202
นางเพ็ญศรี กิ่งมะณี
0954804202
8
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 90 คน ว่าง 10 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
100 คน
68 กม.
8 กม.
40 กม.
38 กม.
28 กม.
นายนำพล กิ่งมะณี
0910130958
นางธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
0844788355
นายสุริยา นนทา
0811203870
9
โรงเรียนบ้านโนนจิก
ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 27 คน ว่าง 3 คน
30 คน
65 กม.
9 กม.
30 กม.
15 กม.
20 กม.
นางมัชฉา ทุมมา
0918295186
นางสาวกมลวรรณ อัศฤกษ์
0958147882
10
บ้านบึงมะลู
249 หมู่ 1 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 96 คน ว่าง 54 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 144 คน ว่าง 6 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 147 คน ว่าง 3 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 110 คน
150 คน
98 กม.
16 กม.
40 กม.
42 กม.
48 กม.
นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์
0956219904
นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์
0956219904
11
บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
หมู่ 2 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 135 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 116 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 70 คน
70 คน
77 กม.
17 กม.
47 กม.
50 กม.
36 กม.
นายวิเชียร วงษ์ราช
0813605366
นายวิเชียร วงษ์ราช
0813605366
12
บ้านหนองเม็กพิทยา
หมู่ที่ 4 บ้านหนองเม็ก ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 45 คน ว่าง 15 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 20 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 30 คน
60 คน
88 กม.
22 กม.
40 กม.
50 กม.
46 กม.
นางนิลยา นาไชยธง
0872528771
นางนิลยา นาไชยธง
0872528771
13
บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ม.7 บ้านทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
80 คน
72 กม.
9 กม.
50 กม.
35 กม.
43 กม.
นายวิชัย วรรณทวี
0857626351
นายสีไพ ศิลบุตร
0842897840
จองเต็ม !!
14
บ้านปะทาย
ม.3 บ้านปะทาย ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 78 คน ว่าง 2 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
80 คน
73 กม.
10 กม.
54 กม.
36 กม.
44 กม.
นายสมศักดิ์ ประสาร
0817890567
นายนาวิทย์ ภูมาพันธ์
0801744469
รับสูงสุดแล้ว !!
15
บ้านจานเลียว
ม.4 บ้านจานเลียว ต.เมือง อ.กันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 29 คน ว่าง 11 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 38 คน ว่าง 2 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 10 คน
40 คน
70 กม.
7 กม.
48 กม.
33 กม.
41 กม.
นายสิทธินันท์ วรรณจู
0615399669
นายสิทธินันท์ วรรณจู
0615399669
นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มบุญ
0890448563
16
บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
ม.๕ บ้านน้ำเย็น ต.เมือง อ.กันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
40 คน
66 กม.
3 กม.
44 กม.
29 กม.
37 กม.
นายไพลักษ์ ธานี
0817902436
นายทวี เขียวอ่อน
0890721743
จองเต็ม !!
17
บ้านโดนอาว
ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 155 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 155 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 155 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 115 คน
155 คน
77 กม.
17 กม.
27 กม.
47 กม.
37 กม.
นายสมยศ ภูสิงห์
0981745384
ครูบัวลอย ดวงดี ฝ่ายอาคารสถานที่
0849622921,0902429152
18
บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
100 คน
78 กม.
15 กม.
51 กม.
35 กม.
18 กม.
นายนิธิศ ธรรมนิยม
0943725479
นายนิธิศ ธรรมนิยม
0943725479
19
บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
หมู่ 14 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 17 คน ว่าง 63 คน
80 คน
81 กม.
16 กม.
40 กม.
42 กม.
15 กม.
นายบุญมี จันทวี
0801637557
นางนิภาพร ปุณประวัติ
0898461258
นางสุภาพร ขันตี
0879655454
20
บ้านไร่เจริญ
ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 55 คน ว่าง 25 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 5 คน ว่าง 75 คน
80 คน
69 กม.
23 กม.
50 กม.
34 กม.
12 กม.
นายนัยณัฏฐ์ ศรีชัย
0637952956
นายธีระเดช คูหา
0942708059
21
บ้านโนนสำราญ
หมู่ 1 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์
11 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน ว่าง 190 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 25 คน ว่าง 175 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน ว่าง 190 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 200 คน
200 คน
95 กม.
35 กม.
60 กม.
68 กม.
54 กม.
นายชุติ เจริญศรีเมือง
0857687496
นายชุติ เจริญศรีเมือง
0857687496
22
บ้านตูม
ต.ตูม
11 ธันวาคม 2562 จอง 93 คน ว่าง 7 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 49 คน ว่าง 51 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
100 คน
38 กม.
33 กม.
0 กม.
8 กม.
30 กม.
นายวิชาญ กาญจนพัฒน์
0898461976
นายมงคลชัย ศรีหา
0898461976
นางสาวอำพร เวียงคำ
0918298797
23
บ้านสะพุง
ต.สะพุง
11 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 16 คน ว่าง 4 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 11 คน ว่าง 9 คน
20 คน
38 กม.
35 กม.
0 กม.
8 กม.
0 กม.
นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด
0956121485
นายณัฐภูมิ แก้วพูล
0837297791
24
บ้านจานบัว
ต.เสื่องข้าว
11 ธันวาคม 2562 จอง 25 คน ว่าง 5 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 25 คน ว่าง 5 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
30 คน
60 กม.
40 กม.
0 กม.
11 กม.
0 กม.
นายรัตนสิทธิ์ โสพล
0933247399
นายอนุพงศ์ บุญร่วม
0856132059
25
บ้านทุ่งสว่าง
ต.สะพุง
11 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
60 คน
36 กม.
34 กม.
0 กม.
35 กม.
0 กม.
นายอำนาจ น้อยแสง
0610251853
นายคำรณ อสิพงษ์
0848976698
จองเต็ม !!
26
บ้านหนองปิงโปง
ต.เสื่องข้าว
11 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
20 คน
46 กม.
30 กม.
0 กม.
14 กม.
0 กม.
นายชัยศักดิ์ นาดี
0885829725
นายชัยศักดิ์ นาดี
0885829725
จองเต็ม !!
27
บ้านเสื่องข้าว
ต.เสื่องข้าว
11 ธันวาคม 2562 จอง 27 คน ว่าง 3 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 25 คน ว่าง 5 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
30 คน
50 กม.
35 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
นายอุทัย สร้อยสนธ์
0973391959
นางธนากร แนบเนียม
0818369362
28
บ้านกระหวัน
ต.สระเยาว์
20 คน
46 กม.
30 กม.
0 กม.
13 กม.
0 กม.
นายวิเชียร โพธิ์สาชัย
0818779587
นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์สาชัย
0901849634
29
บ้านศรีแก้ว
0 คน
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.


30
อนุบาลศรีรัตนะ
ต.ศรีแก้ว
11 ธันวาคม 2562 จอง 58 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 45 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 38 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 11 คน ว่าง 19 คน
30 คน
35 กม.
22 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
นายสุพรรณ ห่อทรัพย์
0677595888
นายสันติ ตาอุดม
0884667835
นางทิพาพร ศรีลามล
0842355197
31
บ้านหนองรุง
ต.ศรีโนนงาม
11 ธันวาคม 2562 จอง 24 คน ว่าง 1 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 22 คน ว่าง 3 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 12 คน ว่าง 13 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 25 คน
25 คน
45 กม.
35 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
นางสาวทีฆรภัค ดวงสา
0616296998
นางสาวจิรัชญา อ่อนอก
0895786425
32
บ้านโนนแก
ต.ศรีโนนงาม
20 คน
50 กม.
30 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
นายวัชระ จันทร์แสง
0899495201
นายประกิต ศรีจันทร์
0828763006
33
โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
ต.ศรีโนนงาม
11 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 10 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 10 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
50 คน
43 กม.
35 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว
0821395778
นายอานุเทพ กิ่งสกุล
0918356193
นางสาวนวพร ขันทอง
0984619548
34
บ้านตระกาจ
ต.ศรีแก้ว
11 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 27 คน ว่าง 3 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 23 คน ว่าง 7 คน
30 คน
42 กม.
20 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์
0892802273
นางสุขสันต์ งอมสงัด
0973373983
35
บ้านหนองใหญ่-ตาไทย
ต.ศรีโนนงาม
11 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 46 คน ว่าง 4 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 47 คน ว่าง 3 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 47 คน ว่าง 3 คน
50 คน
45 กม.
26 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
นายผดุง ชาติดร
0810620564
นายสุเมธ นามวงค์
0953327019
36
บ้านตาแบน
ต.ศรีแก้ว
11 ธันวาคม 2562 จอง 31 คน ว่าง 9 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 20 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 20 คน
40 คน
43 กม.
23 กม.
0 กม.
3 กม.
0 กม.
นางขนิษฐา แสงหิรัญ
0885943375
นางสายสิน เพชรดา
0819676292
37
บ้านสลับ
ต.สระเยาว์
11 ธันวาคม 2562 จอง 35 คน ว่าง 15 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 10 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 10 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
50 คน
43 กม.
32 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
0973415232
นายชัด คำดี
0612959776
38
บ้านขนาด
ต.สระเยาว์
20 คน
48 กม.
34 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์
0879667675
นางทองอืนทร์ สาริก
0913484759 0852380807
39
บ้านตายู(อสพป.32)
ต.สระเยาว์
20 คน
45 กม.
34 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
นายเสมือน วรเชษฐ
0900458477
นายเสมือน วรเชษฐ
0649014478
นายเสมือน วรเชษฐ
0649014478
40
บ้านหนองบัวทอง
ต.สระเยาว์
11 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 20 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 48 คน ว่าง 2 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 48 คน ว่าง 2 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 20 คน
50 คน
45 กม.
34 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง
0819761583
นางณัชฐฌา บุญจริง
0831297556
41
บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
ต.พิงพวย
11 ธันวาคม 2562 จอง 300 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 296 คน ว่าง 4 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 88 คน ว่าง 212 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 260 คน
300 คน
45 กม.
24 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
นายทวีคูณ จวงการ
0818799930
นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
0828763006นายน
นายพรหมพิสุทธิ์​ เพิ่มบุญ
080-7264871 045-677909
42
บ้านศิลาทอง
ต.พิงพวย
11 ธันวาคม 2562 จอง 5 คน ว่าง 25 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 18 คน ว่าง 12 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 18 คน ว่าง 12 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
30 คน
35 กม.
25 กม.
0 กม.
7 กม.
0 กม.
นางกาญจนา เพิ่มวิไล
0986159951
นางสาวสมาพร ประทุมวงค์
0811861496
43
บ้านบกห้วยโนน
ต.พิงพวย
11 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
20 คน
48 กม.
30 กม.
0 กม.
8 กม.
0 กม.
นายเสถียร พรหมโลก
0819769521
นางสาวสุภชญานันท์ บุญกันหา
0954061551
จองเต็ม !!
44
บ้านตระกวน
ต.พิงพวย
11 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน ว่าง 10 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 20 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 20 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 20 คน
20 คน
42 กม.
25 กม.
0 กม.
6 กม.
0 กม.
นายธัชชัย นาจำปา
0811432309
นางธาวินี ประทุมวงค์
0934130587
45
บ้านหนองสังข์
ต.พิงพวย
40 คน
55 กม.
34 กม.
0 กม.
12 กม.
0 กม.
นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่
0812668335
นางทิพวัลย์ นามวงค์
0935453535 0812703230
46
วัดบ้านศรีแก้ว
ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน ว่าง 40 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน ว่าง 40 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน ว่าง 40 คน
50 คน
40 กม.
24 กม.
30 กม.
2 กม.
40 กม.
นายสวัสดิ์ ฐานวรจิตโต
000000000
นายเพิ่ม ดวงเด่น
0872561542
47
วัดบ้านศรีแก้ว
ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
50 คน
40 กม.
24 กม.
30 กม.
2 กม.
40 กม.
นายสวัสดิ์ ฐานวรจิตโต
000000000
นายเพิ่ม ดวงเด่น
0872561542
48
โรงเรียนศรีแก้วพิทยา
ต.ศรีแก้ว
11 ธันวาคม 2562 จอง 142 คน ว่าง 8 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 150 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 141 คน ว่าง 9 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 150 คน
150 คน
45 กม.
26 กม.
0 กม.
4 กม.
0 กม.
นายธงชัย เหมเกียรติกุล
0985864072
นางสาวพิไลพร มลีรัตน์
0645973757
นายธนิตพงษ์
0801625988
49
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีรัตนะบ้านจอกทุ่งระวี
ต.ศรีแก้ว
11 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 10 คน
10 คน
35 กม.
24 กม.
0 กม.
5 กม.
0 กม.
นายชรินทร์วัชร์ มรรคสันต์
0848276887
นายวีรพล สถิตสุข
0877426235
50
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีรัตนะบ้านสำโรงระวี
ต.ศรีแก้ว
11 ธันวาคม 2562 จอง 8 คน ว่าง 2 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 10 คน
10 คน
35 กม.
25 กม.
0 กม.
2 กม.
0 กม.
นายชรินทร์วัชร์ มรรคสันต์
0848276887
นายวีรพล สถิตสุข
0877426235
51
โรงเรียนบ้านภูเงิน อบต.ภูเงิน
ต.ภูเงิน
11 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 55 คน ว่าง 25 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน ว่าง 30 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
80 คน
50 กม.
15 กม.
0 กม.
10 กม.
0 กม.
นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลพิพัฒน์
0848888088
นายบุญมี บุญแสง
0651230497
52
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ต.ตูม
40 คน
35 กม.
32 กม.
0 กม.
11 กม.
0 กม.
นายสมศักดิ์ สายสงค์
0892168359
นายบุญทรัพย์ มะตูม
0867232147
นายชวลิต มะโนชาติ (ผอ.กองการศึกษา)
0962491093
รับสูงสุดแล้ว !!
53
วัดบ้านภูคำ
ต.ภูเงิน
20 คน
42 กม.
21 กม.
26 กม.
9 กม.
23 กม.
นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์
0848888088
นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์
0848888088
54
ศาลาประชาคมบ้านสันติสุข
บ้านสันติสุข ต.ภูเงิน
10 คน
43 กม.
20 กม.
25 กม.
10 กม.
22 กม.
นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์
0848888088
นายเข็มทอง ศรสุข
0892867387
55
วัดบ้านภูเงิน
ต.ภูเงิน
11 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
30 คน
46 กม.
18 กม.
23 กม.
11 กม.
21 กม.
นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์
0848888088
นางมะลิวัลย์ศรีละพันะื
0819555226
56
วัดบ้านภูคำ
ต.ภูเงิน
20 คน
42 กม.
21 กม.
26 กม.
9 กม.
23 กม.
นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์
0848888088
นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์
0848888088
57
ศาลาประชาคม บ้านทางโค้ง
ต.ภูเงิน
11 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 10 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 10 คน
10 คน
43 กม.
21 กม.
0 กม.
12 กม.
0 กม.
นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์
0848888088
นายบุญมี บุญแสง
0651230497
58
ที่ทำการกำนัน
ต.ภูเงิน
11 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 8 คน ว่าง 2 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 10 คน
10 คน
45 กม.
23 กม.
30 กม.
12 กม.
20 กม.
นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์
0848888088
นายบุญมี บุญแสง
0651230497
59
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทางโค้งใต้
ต.ภูเงิน
11 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 10 คน
10 คน
46 กม.
18 กม.
23 กม.
12 กม.
21 กม.
นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์
0848888088
นายบุญมี บุญแสง
0651230497
60
ศาลาประชาคมบ้านภูเงิน
ต.ภูเงิน
11 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
80 คน
46 กม.
18 กม.
23 กม.
12 กม.
21 กม.
นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์
0848888088
นายจักรี แก้วปัญญา
0801624796 084888088
61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนา
ต.ภูเงิน
11 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 10 คน
10 คน
52 กม.
18 กม.
0 กม.
15 กม.
0 กม.
นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์
0848888088
นายเสกสรรค์ ศรีพันธุ์
0651230497
62
ศาลาประชาคมบ้านบูรพา
ต.ภูเงิน
10 คน
47 กม.
18 กม.
0 กม.
15 กม.
0 กม.
นายถนอม จันทร
0821486144
นายถนอม จันทร
0821486144
63
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน ว่าง 140 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน ว่าง 90 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 110 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 130 คน
150 คน
40 กม.
24 กม.
0 กม.
3 กม.
0 กม.
พระครูศรีรัตนาภิรักษ์
0898484335
นางพิสมัย สารารัตน์
0817258496
64
วักบ้านสำโรงระวี
ต.ศรีแก้ว
11 ธันวาคม 2562 จอง 28 คน ว่าง 12 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 18 คน ว่าง 22 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 40 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 40 คน
40 คน
38 กม.
23 กม.
0 กม.
1 กม.
0 กม.
พระครูสายใจสุจิตโด
0879572536
พระครูสายใจสุจิตโด
0879572536
65
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง(วัดบ้านจอก)
ต.สะพุง
11 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 4 คน ว่าง 56 คน
60 คน
34 กม.
24 กม.
0 กม.
2 กม.
0 กม.
นางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์
0979459662
นางธันยพร มะโนชาติ
0973361114
66
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนั จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 23 คน ว่าง 17 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน ว่าง 30 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 40 คน
40 คน
43 กม.
25 กม.
0 กม.
2 กม.
0 กม.
นายประสพ ขอจงสุข
0930985980
นางพิสมัย สารารัตย์
0817258496
นางอรทัย ยวนพันธ์
0879593596
67
โรงเรียนบ้านปุน
ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 96 คน ว่าง 34 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 111 คน ว่าง 19 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 117 คน ว่าง 13 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 34 คน ว่าง 96 คน
130 คน
44 กม.
20 กม.
25 กม.
2 กม.
30 กม.
นายประเวช สัตยากุล
0933282818
นายศักดิ์สิทธิ ไชโยธา
0894265701
68
บ้านโพธิ์กระมัล
ตำบลโพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 37 คน ว่าง 3 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 40 คน
40 คน
64 กม.
38 กม.
5 กม.
33 กม.
46 กม.
ครูสมจิต
0945304169
ครูสมจิต
0945304169
69
บ้านกระมัลพัฒนา
ตำบลโพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน ว่าง 20 คน
30 คน
64 กม.
38 กม.
6 กม.
33 กม.
46 กม.
นายวุฒิพงษ์ ถั่นทอง
0854680326
นายวุฒิพงษ์ ถั่นทอง
0854680326
70
บ้านตาหมื่น
ตำบลโพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 17 คน ว่าง 13 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน ว่าง 20 คน
30 คน
57 กม.
38 กม.
6 กม.
33 กม.
46 กม.
นางพิสมัย ศรีโสด
0985862717
นางพิสมัย ศรีโสด
0985862717
71
บ้านหนองจิก
ตำบลภูฝ้าย อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 20 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 20 คน
40 คน
59 กม.
38 กม.
8 กม.
33 กม.
46 กม.
นายทินกร มณีกุล
0610345844
นายทินกร มณีกุล
0610345844
72
บ้านกุดนาแก้ว
ตำบลภูฝ้าย อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 28 คน ว่าง 2 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
30 คน
64 กม.
38 กม.
8 กม.
33 กม.
46 กม.
นายธนภัทร์ ศรีโสด
0892811406
นายธนภัทร์ ศรีโสด
0892811406
73
บ้านหนองใหญ่
ตำบลภูฝ้าย อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 12 คน ว่าง 8 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 20 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 20 คน
20 คน
64 กม.
38 กม.
6 กม.
33 กม.
46 กม.
นายสนิท จำปาทิพย์
0910202990
นายสนิท จำปาทิพย์
0910202990
74
บ้านภูทอง
ตำบลภูฝ้าย อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 10 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 10 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 10 คน
10 คน
64 กม.
38 กม.
8 กม.
33 กม.
46 กม.
นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์
0831277848
นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์
0831277848
75
บ้านชำเขียน
ตำบลไพร อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 11 คน ว่าง 9 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 11 คน ว่าง 9 คน
20 คน
64 กม.
38 กม.
8 กม.
33 กม.
46 กม.
ว่าที่ ร.ต.เมธี บุญปัญญา
0833670707
ว่าที่ ร.ต.เมธี บุญปัญญา
0833670707
76
บ้านกราม
ตำบลไพร อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 147 คน ว่าง 3 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 147 คน ว่าง 3 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 120 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 150 คน
150 คน
64 กม.
38 กม.
6 กม.
33 กม.
46 กม.
นายบัญญัติประสงค์ทรัพย์
0819241229
นายบัญญัติประสงค์ทรัพย์
0819241229
77
บ้านพอกบำรุงวิทยา
ตำบลไพร อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 11 คน ว่าง 9 คน
20 คน
64 กม.
38 กม.
8 กม.
33 กม.
46 กม.
นายคงกะพัน ชัยพร
0956134749
นายคงกะพัน ชัยพร
0956134749
78
บ้านปุนวิทยา
ตำบลไพร อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 19 คน ว่าง 1 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 17 คน ว่าง 3 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 17 คน ว่าง 3 คน
20 คน
64 กม.
38 กม.
7 กม.
33 กม.
46 กม.
นายมงคล สุทธิสน
0886344839
นายมงคล สุทธิสน
0886344839
79
บ้านกันตรวจห้วย
หมู่ 1 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 25 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 5 คน ว่าง 20 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 25 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 25 คน
25 คน
67 กม.
35 กม.
7 กม.
37 กม.
58 กม.
นายธวัชชัย บุญน้อย
0878809884
นายจิตรกร ปรีเปรม
0895840997
80
บ้านหนองผือ
ตำบล ห้วยจันทร์ อำเภอ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 13 คน ว่าง 27 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 13 คน ว่าง 27 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 40 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 40 คน
40 คน
72 กม.
36 กม.
8 กม.
45 กม.
62 กม.
นางสาริณี คำศรี
0830180031
นางจิราภรณ์ ทองละมุล
0910187954
81
หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยจันทร์
11 ธันวาคม 2562 จอง 16 คน ว่าง 44 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 14 คน ว่าง 46 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
60 คน
72 กม.
37 กม.
12 กม.
57 กม.
57 กม.
นายจำเริญ แก้วมณี
0833827093
นายกิตติมศักดิ์ นาครินทร์
0819558223
82
บ้านตาเอก
ม.8 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 77 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 72 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 28 คน ว่าง 42 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 70 คน
70 คน
65 กม.
32 กม.
8 กม.
32 กม.
45 กม.
นายชัยมงคล มีวงศ์
0935245626
นายชัยมงคล มีวงศ์
0935245626
83
บ้านตานวน
หมู่ที่ 3 บ้านตานวน ตำบลกันทรอม อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 10 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 10 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 10 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 10 คน
40 คน
69 กม.
42 กม.
14 กม.
41 กม.
57 กม.
นางสุมาลี แก้วโมกข์
0934540934
นางสาวพัณณิดา อินธิเดช
0899483014
84
บ้านกันทรอม
หมู่ที่ 1 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 24 คน ว่าง 36 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
60 คน
65 กม.
46 กม.
12 กม.
32 กม.
63 กม.
นายวิทวัส รัตโน
0935657771
นางทิวาพร ทองแย้ม
0933271515
นางวิไลลักษณ์ ใจปินตา
0943266947
85
บ้านกันทรอมน้อย
หมู่ที่ 6ตำบลกันทรอม อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 10 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 3 คน ว่าง 27 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
30 คน
76 กม.
60 กม.
14 กม.
61 กม.
67 กม.
นายมนูญ เลิศศรี
0885814622
นางสาวช่อตะวัน กลมพันธ์
0917065997
86
บ้านจองกอ
หมู่ที่ 2 ตำบลกันทรอม
30 คน
70 กม.
44 กม.
14 กม.
42 กม.
60 กม.
นายไพฑูรย์ พละไกร
0947958167
นางปริสรา สมรัตนานุรักษ์
0814378427
87
บ้านอาราง
หมู่1 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 15 คน ว่าง 35 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
50 คน
60 กม.
20 กม.
5 กม.
38 กม.
49 กม.
นายชัยนัตร ไชยสาร
0817605102
นางลำไพร หล้าศรี
0621952307
88
บ้านดอนข่า
ตำบลพราน อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 96 คน ว่าง 4 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 98 คน ว่าง 2 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 70 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
100 คน
65 กม.
25 กม.
6 กม.
40 กม.
40 กม.
นางวิชุดา ชัยชาญ
0878704809
นางวิชุดา ชัยชาญ
0878704809
89
บ้านม่วงแยก
ตำบลพราน อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 26 คน ว่าง 4 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 8 คน ว่าง 22 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
30 คน
65 กม.
25 กม.
6 กม.
40 กม.
40 กม.
นางจิตรา กุมพันธ์
0892807430
นางจิตรา กุมพันธ์
0892807430
90
บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
หมู่2. ต.พรานอ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเก
11 ธันวาคม 2562 จอง 75 คน ว่าง 25 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน ว่าง 40 คน
100 คน
65 กม.
18 กม.
8 กม.
38 กม.
52 กม.
นายเกียรติคุณ สืบหล้า
0818764354
นางกมล ชูกลิ่น
0899189182
91
บ้านโนนแฝก
หมู่ที่ 4 บ้านโนนแฝก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 21 คน ว่าง 59 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน ว่าง 30 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 8 คน ว่าง 72 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
80 คน
73 กม.
25 กม.
16 กม.
37 กม.
41 กม.
นายนพรัตน์ สายลุน
0848883577
นายนพรัตน์ สายลุน
0848883577
92
มัธยมบักดองวิทยา
ม.4 บ้านบักดอง ต.บักดอง อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
80 คน
71 กม.
33 กม.
9 กม.
39 กม.
57 กม.
นายณภัทร ใจเครือ
0862625612
นายณภัทร ใจเครือ
0862625612
93
วัดบักดอง
ม.3 บ้านบักดอง ต.บักดอง อ.ขุนหาญ
30 คน
70 กม.
32 กม.
8 กม.
38 กม.
56 กม.
พระมหายุทธกิจ ปฺญญาวุโธ
0890159521
พระมหายุทธกิจ ปฺญญาวุโธ
0890159521
94
วัดหลักหิน
ม.2 บ้านบักดอง ต.บักดอง อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 19 คน ว่าง 81 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 80 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
100 คน
70 กม.
32 กม.
8 กม.
38 กม.
56 กม.
พระครูวิโรจน์วีราภรณ์
0810756135
พระครูวิโรจน์วีราภรณ์
0810756135
95
บ้านขุนหาญ
หมู่ 9 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 99 คน ว่าง 1 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 97 คน ว่าง 3 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 35 คน ว่าง 65 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
100 คน
63 กม.
37 กม.
6 กม.
32 กม.
45 กม.
นางวัชรา รัตโน
0614158893
นางดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
0892832027
นางภัทราวดี เตชะวันโต
0634098944
96
วัดป่าประชาสามัคคี
หมู่ 1 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 12 คน ว่าง 88 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 12 คน ว่าง 88 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 12 คน ว่าง 88 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
100 คน
64 กม.
38 กม.
7 กม.
33 กม.
46 กม.
พระครูธรรมธรสมพล
0819383586
พระครูธรรมธรสมพล
0819383586
97
วัดไตรราษฎร์สามัคคี
หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ
100 คน
48 กม.
35 กม.
12 กม.
40 กม.
60 กม.
พระครูสังวรวุฒิคุณ
0813604279
นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน
0954253836
นายอัมพร ปรีเปรม
0850640258
98
วัดจะเนียว
ตำบลกระหวัน อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 22 คน ว่าง 28 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 23 คน ว่าง 27 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
50 คน
60 กม.
38 กม.
3 กม.
33 กม.
46 กม.
นายอธิสันต์ วีระสกุลวัฒน์
0991489339
นายอธิสันต์ วีระสกุลวัฒน์
0991489339
99
วัดโพธ็น้อย
ตำบลกระหวัน อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 12 คน ว่าง 38 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 37 คน ว่าง 13 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 6 คน ว่าง 44 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
50 คน
60 กม.
38 กม.
3 กม.
33 กม.
46 กม.
พระครูศรีโพธาลังการ
0933964411
พระครูศรีโพธาลังการ
0933964411
100
วัดบ้านโนนสูง
ตำบลโนนสูง อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 10 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 14 คน ว่าง 36 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
50 คน
62 กม.
38 กม.
3 กม.
33 กม.
46 กม.
ครูเชาวณี อินวันนา
0861666590
ครูเชาวณี อินวันนา
0861666590
101
วัดโคกระเวียง
ตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 17 คน ว่าง 43 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
60 คน
57 กม.
38 กม.
3 กม.
33 กม.
46 กม.
พระอธิการไพรวัลย์
0872629445
พระอธิการไพรวัลย์
0872629445
102
วัดศรีขุนหาญ
ตำบลสิ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 60 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 41 คน ว่าง 19 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
60 คน
60 กม.
38 กม.
3 กม.
33 กม.
46 กม.
พระครูสารภัทรกิจ
0817255320
พระครูสารภัทรกิจ
0817255320
103
โรงแรมอมรเทพ
หมู่4 ต.สิ อ.ขุนหาญ
60 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
(เต็มแล้ว สำหรับกรรมการตัดสิน จากต่างจังหวัด)
-
-
-
ติดต่อโดยตรง
104
โรงแรมกระดังงา
หมู่4 ต.สิ อ.ขุนหาญ
100 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
(เต็มแล้ว สำหรับกรรมการตัดสิน จากต่างจังหวัด)
-
-
-
ติดต่อโดยตรง
105
จุฑามาศรีสอร์ท
หมู่3 ต.สิ อ.ขุนหาญ
60 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
สุนีย์ สีสันต์
0892816109
สุนีย์ สีสันต์
0892816109
ติดต่อโดยตรง
106
ภิชภูลรีสอร์ท
หมู่ 4 ต.สิ อ.ขุนหาญ
50 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
60 กม.
38 กม.
6 กม.
36 กม.
54 กม.
-
0875083617
-
0875083617
ติดต่อโดยตรง
107
เรือนไม้สักรีสอร์ท
หมู่ 6 ต.สิ อ.ขุนหาญ
30 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
60 กม.
38 กม.
6 กม.
36 กม.
54 กม.
เผชิญ แขมคำ
045679190
เผชิญ แขมคำ
045679190
ติดต่อโดยตรง
108
วัดบ้านดู่
หมู่ 2 บ้านดู่ ตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ
50 คน
64 กม.
37 กม.
6 กม.
32 กม.
45 กม.
พระครูสถิตธรรมาภิมณฑ์
0852091895
นายอภิศักดิ์ ไสว
0833840769
109
วัดบ้านกันทรอมใต้
หมู่ 4 ตำบลกันทรอม อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 5 คน ว่าง 95 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
100 คน
66 กม.
47 กม.
13 กม.
33 กม.
49 กม.
พระครูโกศลศาสนวงศ์
0935657771
นายวิทวัส รัตโน
0935657771
110
วัดกันทรอมใต้
หมู่4 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
100 คน
66 กม.
47 กม.
13 กม.
33 กม.
49 กม.
พระครูโกศลฯ
0935657771
นายวิทวัส รัตโน
0935657771
111
เทศบาลตำลโนนสูง
ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
50 คน
67 กม.
29 กม.
4 กม.
33 กม.
50 กม.
นายประดิษฐ์ นาคพันธ์
081-2658182
นายประดิษฐ์ นาคพันธ์
081-2658182
112
เทศบาลตำบลขุนหาญ
หมู่ที่ 12 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
50 คน
60 กม.
24 กม.
0 กม.
29 กม.
46 กม.
นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ
0-4567-9099 ต่อ 19
นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ
0-4567-9099 ต่อ 19
113
บ้านกระทิง
ตำบลสิ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 25 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 22 คน ว่าง 3 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 25 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 25 คน
25 คน
64 กม.
38 กม.
8 กม.
33 กม.
46 กม.
นางสุกัญญา จำปาทิพย์
0621520186
นางสุกัญญา จำปาทิพย์
0621520186
114
บ้านโนนอ้อ
ตำบลสิ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 16 คน ว่าง 4 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 20 คน
20 คน
58 กม.
38 กม.
2 กม.
33 กม.
46 กม.
นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ
0848320176
นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ
0848320176
115
โรงเรียนบ้านโนนสูง
หมู่1 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
100 คน
60 กม.
1 กม.
30 กม.
20 กม.
42 กม.
นางดนตรี บุญลี
0885808882
นางเชาวณี อินวันนา
0861666590
116
บ้านกระหวัน
หมู่ที่ 4 ตำบลกระหวัน อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 15 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 15 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 15 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 15 คน
15 คน
59 กม.
40 กม.
5 กม.
30 กม.
49 กม.
นายโอภาส ดอกพวง
0800440619
นายโอภาส ดอกพวง
0800440619
117
บัานกันจด
หมู่ที่ 11 ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 35 คน ว่าง 5 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 25 คน ว่าง 15 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 40 คน
40 คน
59 กม.
30 กม.
7 กม.
21 กม.
38 กม.
นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
0856564965
นางสุพัตรา ลาคำ
0985841164
118
บ้านเดื่อ
หมู่ที่ 2 ตำบลกระหวัน อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 26 คน ว่าง 4 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 21 คน ว่าง 9 คน
30 คน
60 กม.
30 กม.
7 กม.
21 กม.
38 กม.
นายทวี สอนคำเสน
0899176190
นายทวี สอนคำเสน
0899176190
119
บ้านระหาร
หมู่ที่ 3 ตำบลกระหวัน อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 82 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 48 คน ว่าง 32 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
80 คน
58 กม.
37 กม.
8 กม.
39 กม.
45 กม.
นายสุพัฒน์ โจระสา
0853111105
นางสาวจินตนา ใจมนต์
0835354998
120
บ้านพยอม
ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 16 คน ว่าง 64 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 51 คน ว่าง 29 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 60 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
80 คน
59 กม.
48 กม.
23 กม.
40 กม.
54 กม.
นายบุญคง เนตรภักดี
0945425024
นายบุญคง เนตรภักดี
0945425024
121
บ้านโคกระเวียง
หมู่ที่ 3 ตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 62 คน ว่าง 38 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 68 คน ว่าง 32 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 14 คน ว่าง 86 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
100 คน
58 กม.
38 กม.
8 กม.
29 กม.
56 กม.
นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์
0870697622
นายวรัทภพ ประทุมวงศ์
0933203676
122
บ้านดู่
หมู่ 2 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 45 คน ว่าง 5 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
50 คน
64 กม.
37 กม.
6 กม.
32 กม.
45 กม.
นายอภิศักดิ์ ไสว
0833840769
นายอภิศักดิ์ ไสว
0833840769
123
บ้านโพธิ์กระสังข์
หมู่ที่2 บ้านโพธิ์กระสังข์ ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 36 คน ว่าง 164 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 180 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 200 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 200 คน
200 คน
63 กม.
40 กม.
10 กม.
45 กม.
55 กม.
นายพิชัย จุลวรรณโณ
0980141868
นายคมกฤช เกษศิริโยธิน
0939761948
124
บ้านซำ
หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 70 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 70 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน ว่าง 70 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
100 คน
48 กม.
35 กม.
12 กม.
40 กม.
60 กม.
นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน
0954253836
นายวุฒิพงษ์ แทนคำ
0814378427
125
บ้านสดำ
หมู่ที่ 13 บ้านสดำ
11 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 25 คน ว่าง 25 คน
50 คน
62 กม.
42 กม.
12 กม.
42 กม.
57 กม.
นายไกรสร อุ่นแก้ว
0849624466
นางอิดวงค์ พิทักษ์
0814671001
126
บ้านหนองคู
ม.14 ต.โพธิ์กระสังข์
50 คน
60 กม.
40 กม.
13 กม.
40 กม.
50 กม.
นาย สัญญา ศรีสุข
0874324810
นาย สัญญา ศรีสุข
0874324810
127
บ้านบักดอง
ตำบลบักดอง
11 ธันวาคม 2562 จอง 43 คน ว่าง 17 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 39 คน ว่าง 21 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 60 คน
60 คน
70 กม.
32 กม.
8 กม.
38 กม.
56 กม.
นายอะเด็น สมัครพงศ์
0819664276
น.ส.จุฑามณี พวงมะลิ
0856129982
128
บ้านหนองบัวเรณ
ตำบลบักดอง อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 6 คน ว่าง 44 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
50 คน
74 กม.
36 กม.
12 กม.
42 กม.
60 กม.
นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
0892361892
นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
0892361892
129
บ้านตาเส็ด
ตำบลบักดอง อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 11 คน ว่าง 14 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 25 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 25 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 25 คน
25 คน
72 กม.
34 กม.
10 กม.
40 กม.
58 กม.
นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์
0848338901
นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์
0848338901
130
บ้านตาปรก
29 ม.14 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 46 คน ว่าง 4 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 5 คน ว่าง 45 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
50 คน
65 กม.
25 กม.
5 กม.
35 กม.
54 กม.
นายศิริพงษ์ บุตกร
0899497573
นายศิริพงษ์ บุตกร
0899497573
131
บ้านกระเจา
บ้านกระเจา ตำบลโนนสูง
60 คน
68 กม.
39 กม.
5 กม.
39 กม.
58 กม.
นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม
0819999069
นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม
0819999069
132
บ้านหนองบัว
ม.6 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ
11 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
12 ธันวาคม 2562 จอง 20 คน ว่าง 10 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
30 คน
75 กม.
40 กม.
5 กม.
50 กม.
63 กม.
นายศุภวิทย์ สุภโกศล
0872428500
นายศุภวิทย์ สุภโกศล
0872428500
133
บ้านภูดินพัฒนา
ตำบลบักดอง อ.ขุนหาญ
50 คน
78 กม.
38 กม.
20 กม.
33 กม.
46 กม.
นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข
0872523932
นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข
0872523932
134
บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
หมู่ที่ 4 บ้านแดง ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 44 คน ว่าง 36 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 40 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 44 คน ว่าง 36 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 24 คน ว่าง 56 คน
80 คน
66 กม.
34 กม.
33 กม.
44 กม.
4 กม.
นางรัฐอนงค์ อินโหงว
0942973131
นายสมบูรณ์ บัวแสน
0901905350
-
-
135
บ้านเขวาธะนัง
บ้านเขวาธะนัง ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 41 คน ว่าง 9 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 42 คน ว่าง 8 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 5 คน ว่าง 45 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 50 คน
50 คน
63 กม.
39 กม.
62 กม.
22 กม.
12 กม.
ว่าที่ พ.ต.รุ่งศิริ สุระถาวร
0818775382
นายทินกร นามแสง
-
-
-
136
บ้านโนนจักจั่น
หมู่ 4 บ้านโนนจักจั่น ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 8 คน ว่าง 72 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 80 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 40 คน ว่าง 40 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
80 คน
69 กม.
39 กม.
62 กม.
55 กม.
4 กม.
นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์
0844721383
นางจิราพร จันจิตร
0955696115
--
-
137
บ้านหนองหว้า
หมู่ 12 บ้านหนองหว้าน้อย ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 87 คน ว่าง 13 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 100 คน เต็ม!!
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 100 คน
100 คน
70 กม.
30 กม.
53 กม.
38 กม.
12 กม.
นางสุจิตรา ภูมิภาค
0810760286
นายวสันต์ คำเพราะ
0844087979
นางมยุรี จันทวี
0910178931
138
บ้านเพ็ก
หมู่ 5 บ้านเพ็ก ต.หนองหว้ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 35 คน ว่าง 55 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 90 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 79 คน ว่าง 11 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 70 คน ว่าง 20 คน
90 คน
76 กม.
28 กม.
54 กม.
38 กม.
7 กม.
นายสรวิศิษฐ์ ทางาม
0879631117
นายถาวร ครองยุติ
0862652056
นางอิสราภรณ์ ประสานพันธ์
0973438368
139
บ้านหนองบัวใหญ่
บ้านหนองบัวใหญ่ ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 31 คน ว่าง 49 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 64 คน ว่าง 16 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 75 คน ว่าง 5 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน ว่าง 30 คน
80 คน
70 กม.
35 กม.
58 กม.
30 กม.
3 กม.
นายวรุฒน์ มั่นจิตร
0981854802
นายมลศักดิ์ หลักดี
0610319889
-
-
140
บ้านท่าคล้อ
หมู่ 1 บ้ายท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 79 คน ว่าง 71 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 135 คน ว่าง 15 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน ว่าง 100 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 50 คน ว่าง 100 คน
150 คน
83 กม.
31 กม.
41 กม.
45 กม.
9 กม.
นายอัศวิน เกษสร
0833631068
นางรุ่งทิพย์ มานะวงศ์
0898449445
นายบุญถนอม สายสุ่ย
0631812633
141
บ้านหนองคับคา
บ้านหนองคับคา ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 5 คน ว่าง 25 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 30 คน เต็ม!!
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 30 คน
30 คน
86 กม.
35 กม.
64 กม.
48 กม.
12 กม.
นางสาวกุลนิษฐ์ จุลเหลา
0973290508
นายพัฒนชัย ชิณวงศ์
-
-
-
142
บ้านโนนสำโรง
บ้านโนนสำโรง ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
11 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
12 ธันวาคม 2562 จอง 35 คน ว่าง 45 คน
13 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
14 ธันวาคม 2562 จอง 0 คน ว่าง 80 คน
80 คน
80 กม.
34 กม.
58 กม.
52 กม.
6 กม.
นายเลิศวรรธน์ จรรย์ทะสิงห์
0835069065
นายเลิศวรรธน์ จรรย์ทะสิงห์
0835069065
-
-
143
ปลายฟ้ารีสอร์ท
ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
32 คน
ห้องพัก :16 ห้อง
ราคา :500 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
58 กม.
28 กม.
46 กม.
30 กม.
24 กม.
คุณณัฐพงษ์
0891991887
แม่บ้าน
045811079
-
ติดต่อโดยตรง
144
บานบุรี
ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
45 คน
ห้องพัก :16 ห้อง
ราคา :500 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
68 กม.
28 กม.
46 กม.
30 กม.
31 กม.
-
0862559192
-
0898452977
-
-
ติดต่อโดยตรง
145
กล้วยไม้รีสอร์ท
ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
30 คน
ห้องพัก :14 ห้อง
ราคา :450 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
68 กม.
18 กม.
46 กม.
31 กม.
16 กม.
-
0883698800
-
-
-
-
ติดต่อโดยตรง
146
เบญจลักษ์รีสอร์ท
ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีะเกษ
30 คน
ห้องพัก :7 ห้อง
ราคา :500 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
65 กม.
33 กม.
54 กม.
21 กม.
9 กม.
คุณนคร บุญนำ
0944085260
-
0814202565
-
-
ติดต่อโดยตรง
147
โฮมสเตย์ แม่นงคราญ สิงห์คำ
42 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
6 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
60 กม.
45 กม.
7 กม.
นงคราญ สิงห์คำ
0810622490
ผู้ช่วยทุย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
0892021940
คณครูถาวร ครองยุติ
0862652056
ติดต่อโดยตรง
148
เรือนรักรีสอร์ท
ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
32 คน
ห้องพัก :16 ห้อง
ราคา :500 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
66 กม.
26 กม.
44 กม.
28 กม.
19 กม.
คุณลักษ์
0996497954
แม่บ้านรีสอร์ท
0914796544
-
-
ติดต่อโดยตรง
149
น้ำฝนรีสอร์ท
ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
30 คน
ห้องพัก :12 ห้อง
ราคา :500 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
67 กม.
35 กม.
54 กม.
21 กม.
7 กม.
คุณแอ็ด
0640652685
แม่บ้านรีสอร์ท
0887071116
ติดต่อโดยตรง
150
ภูอิงชารีสอร์ท
194 หมู่5 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
24 คน
ห้องพัก :8 ห้อง
ราคา :500 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
68 กม.
0 กม.
46 กม.
30 กม.
25 กม.
ธนาศักดิ์ หลักเพชร
0862441278
คุณศิราณี
0933256758
แม่บ้าน
045962489
ติดต่อโดยตรง
151
กอดกันทรลักษ์วิล
บ้านป่าไม้พัฒนา ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
20 คน
ห้องพัก :9 ห้อง
ราคา :500 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
68 กม.
1 กม.
44 กม.
28 กม.
26 กม.
คุณจุฬาพร หลักเพชร
088763824
-
-
-
-
ติดต่อโดยตรง
152
โฮมสเตย์ แม่คำปิ่น
53 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือม ต. หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
6 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
60 กม.
45 กม.
7 กม.
นางคำปิ่น สิมมา
0981934627
ผู้ช่วยทุย
0892021940
คุณครูถาวร ครองยุติ
-
ติดต่อโดยตรง
153
โฮมสเตย์ แม่มานิด
เลขที่ 40 หมู่ที่ 2 บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
6 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
60 กม.
45 กม.
7 กม.
นางมานิด พละศักดิ์
0926209014
ผู้ช่วยทุย
0892021940
คุณครูถาวร ครองยุติ
0862652056
ติดต่อโดยตรง
154
โฮมสเตย์ แม่มะลิ
เลขที่ 6 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
6 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
60 กม.
45 กม.
7 กม.
นางมะลิ พันโน
0874413098
ผู้ช่วยทุย
0892021940
คุณครูถาวร ครองยุติ
0862652056
ติดต่อโดยตรง
155
โฮมสเตย์ ศรัญรัชต์
61 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
60 กม.
45 กม.
8 กม.
นางศรัณรัชต์ สาลี
0956038089
ผู้ช่วยทุย
0892021940
คุณครูถาวร ครองยุติ
0862652056
ติดต่อโดยตรง
156
โฮมสเตย์ นายเหลียน
67 หมู่2 บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
60 กม.
45 กม.
7 กม.
นายเหลียน แก้วรักษา
0906147543
ผู้ช่วยทุย
089202940
คุณครูถาวร ครองยุติ
0862652056
ติดต่อโดยตรง
157
โฮมสเตย์ นางนิตยา
22/1 หมู่่2 บ้านหองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
4 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
60 กม.
45 กม.
7 กม.
นางนิตยา สีหาบุตร
0945344359
ผู้ช่วยทุย
089202194
-
-
ติดต่อโดยตรง
158
โฮมสเตย์ นางทองใบ
76 หมู่ 2 บ้านนองงูเหลือม ต. หนองงูเหมือม อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
6 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นางทองใบ ศีรหาบุตร
0959852892
ผู้ช่วยทุย
0892021940
-
-
ติดต่อโดยตรง
159
โฮมเสเตย์ แม่ทำนอง
76 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือม ต. หนองงูเหลือม
4 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
แม่ทำนอง พิมพา
0956787355
ผู่ช่วยทุย
0892021940
ติดต่อโดยตรง
160
โฮมสเตย์ แม่ทำนอง
76 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือม
2 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
แม่ทำนอง พิมพา
0956787355
-
-
ติดต่อโดยตรง
161
โฮมสเตย์ แม่นงค์รัก
99 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือมเหนือ ต. หนองงูเหลือม อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
4 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นางนงค์รัก แฝงบุญ
0860193917
ผู้ช่วยทุย
0892021940
-
-
ติดต่อโดยตรง
162
โฮมสเตย์ นาง มุธิตา
29/3 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือมเหนือ ต.หนองงูเหลือม อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
6 คน
ห้องพัก :2 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นางมุธิตา ดวงแก้ว
0823803638
ผู้ช่วยทุย
0892021940
-
-
ติดต่อโดยตรง
163
โฮมสเตย์ นางไพบูลย์
9 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือมเหนือ ต. หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นางไพบูลย์ ศรีหาบุตร
0837304971
ผู้ช่วยทุย
0892021940
-
-
ติดต่อโดยตรง
164
โอมสเตย์ นางจิว
5 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือง เหนือ ต. หนองงูเหลือม อ. เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
6 คน
ห้องพัก :200 ห้อง
ราคา :1 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นางจิว ศรีภักดี
0957631300
ผู้ช่วยทุย
0892021940
-
-
ติดต่อโดยตรง
165
โฮมสเตส์ นายสมหมาย
11 หมู๋ 2 บ้านหนองงูเหลือมเหนือ ต. หนองงูเหลือม อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
6 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นายสมหมาย ศรีหาบุตร
0852530610
ผู้ช่วยทุย
0892021940
-
-
ติดต่อโดยตรง
166
โฮมสเตย์ นายธีรชัย
41 หมู๋ 2 บ้านหนองงูเหลือมเหนือ ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
4 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นายธีรชัย ศรีนวล
0881297899
ผู้ช่วยทุย
0892021940
-
-
ติดต่อโดยตรง
167
โฮมสเตย์ นางสาวสิริกาญจน์
90 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือมเหนือ ต. หนองงูเหลือม อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
4 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นางสาวสิริกาญจน์ สมปาน
0824515791
ผู้ช่วยทุย
0892021940
-
-
ติดต่อโดยตรง
168
โฮมสเตย์ นางทองมา
60/1 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลือมเหนือ ต. หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
4 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นางทองมา สีสาลี
0879000833
ผู้ช่วยทุย
0892021940
-
-
ติดต่อโดยตรง
169
โฮมสเตย์ นางนงค์รัก
99 หมู่ 2
2 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นางนงค์ แฝบุญ
0881158662
-
-
-
-
ติดต่อโดยตรง
170
โฮมสเตย์ นายเก่ง
198 หมู๋ 2 บ้านหนองงูเหลืองเหนือ ต. หนองงูเหลือง อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
4 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นายเก่ง พละศักดิ์
0881158662
ผู้ช่วยทุย
0892021940
-
-
ติดต่อโดยตรง
171
โฮมสเตย์ นายอนุพงษ์
76/1 หมู๋ 2 บ้านหนองงูเหลืองหนือ ต. หนองงูเหลือม อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :200 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นายอนุพงษ์ สิมมา
0850280750
ผู้ช่วยทุย
0892021940
-
-
ติดต่อโดยตรง
172
โฮมสเตย์ นายไพบูลย์
21 หมู่ 2 บ้านหนองงูเหลืองเหนือ ต. หนองงูเหลือง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นายไพบูลย์ ศรีผ่องใส
0617531240
ผู้ช่วยทุย
0892021940
-
-
ติดต่อโดยตรง
173
โฮมสเตย์ นางทองปุ่น
17 หมู๋ 2 บ้านหนองงูเหลือง ต. หนองงูเหลือง อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
6 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
43 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นางทองปุ่น บุญสร้อย
0810622490
ผู้ช่วยทุย
0892021940
-
-
ติดต่อโดยตรง
174
โฮมสเตย์ นางวรรณณรณ์
19 หมู๋ 10 บ้างหนองชนะ ต. หนองงูเหลือง อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นางวรรณณรณ์ สุขวงค์
0876748102
ผู้ช่วยฉวีวรรณ
0814709008
คุณสง่า แก้ววิชัย
0876748102
ติดต่อโดยตรง
175
โฮมสเตย์ นายชยพันธ์
27 หมู๋ 10 บ้านหนองชนะ ต. หนองงูเหลือง อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
4 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นายชยพันธ์ ชาชุมพร
0823689633
ผู้ช่วยฉวีวรรณ
0814709008
-
-
ติดต่อโดยตรง
176
โฮมสเตย์ นางศรีวิไลย์
80/1 หมู๋ 10 บ้านหนองชนะ ต. หนองงูเหลือง อ.เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นางศรีวิไลย์ สมาคม
0991361265
ผู้ช่วยฉวีวรรณ
0814709008
-
-
ติดต่อโดยตรง
177
โฮมสเตย์ นางสมบูรณ์
86/1 หมู่ 10 บ้านหนองชนะ ต. หนองงูเหลือง อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นางสมบูรณ์ พันธ์เพชร
0873419553
ผู้ช่วยฉวีวรรณ
0814709008
-
-
ติดต่อโดยตรง
178
โฮมสเตย์ นายสุพิน
79 หมู่ 10 บ้านหนองชนะ ต. หนองงูเหลือง จ. เบญจลักษ์
4 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นายสุพิน ไชยภักดี
0832632642
ผู้ช่วยฉวีวรรณ
0814709008
-
-
ติดต่อโดยตรง
179
โฮมสเตย์ นางอำพร
18/2 หมู่ 10 บ้านหนองชนะ ต. หนองงูเหลือง อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นางอำพร คำศรี
0934481075
ผู้ช่วยฉวีวรรณ
0814709008
-
-
ติดต่อโดยตรง
180
โฮมสเตย์ นางสาวสุนันทา
51 หมู่ 10 บ้านหนองชนะ ต. หนองงูเหลือง อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นางสาวสุนันทา พงษ์ดี
0894281750
ผู้ช่วยฉวีวรรณ
0814709008
-
-
ติดต่อโดยตรง
181
โฮมสเตย์ นางชู
85/1 หมู่ 10 บ้านหนองชนะ ต.หนองงูเหลือม อ.เยญจลักษ์
4 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
ส่วนลด : 0 บาท
61 กม.
34 กม.
61 กม.
45 กม.
7 กม.
นางชู บุญเหลือ
0807246330
ผู้ช่วยทุย
0892021940
ผู้ช่วยฉวีวรรณ
0814709008
ติดต่อโดยตรง
182
โฮมสเตย์ นางวิชัย
34/2 หมู่ 10 บ้านหนองชนะ ต. หนองงูเหลือง อ. เบญจลักษ์ จ. สรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
59 กม.
34 กม.
62 กม.
46 กม.
11 กม.
นางวิชัยส่งเมือง
0626510953
ผู้ช่วยฉวีวรรณ
0814709008
-
-
ติดต่อโดยตรง
183
โฮมสเตย์ นายทองดี
193 หมู่ 10 บ้านหนองชนะ ต. หนองงูเหลือง อ.เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ
2 คน
ห้องพัก :1 ห้อง
ราคา :200 บาท
59 กม.
34 กม.
62 กม.
46 กม.
11 กม.
นายทองดี พรมโสภา
0644250020
ผู้ช่วยฉวีรววณ
0814709008
-
-
ติดต่อโดยตรง
184
บ้านเช่าเบญจลักษ์
อำเภอเบญจลักษ์
20 คน
ห้องพัก :0 ห้อง
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
-
0873795418
-
0873795418
ติดต่อโดยตรง
ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม