ที่
โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
12 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62
ผู้บริหาร
เบอร์โทร
จอง
รับ
จอง
ว่าง
รับ
จอง
ว่าง
รับ
จอง
ว่าง
1
บ้านไฮ(วันครู 2503) กระแชง กันทรลักษ์                    
2
บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) กระแชง กันทรลักษ์                    
3
บ้านโนนสูง กระแชง กันทรลักษ์                    
4
บ้านระโยง กระแชง กันทรลักษ์                    
5
บ้านจำนรรจ์ กระแชง กันทรลักษ์                    
6
บ้านโนนจิก กระแชง กันทรลักษ์                    
7
บ้านกระแชงใหญ่ กระแชง กันทรลักษ์                    
8
บ้านชำเบ็ง กระแชง กันทรลักษ์                    
9
บ้านหนองทา กระแชง กันทรลักษ์                    
10
บ้านกุดเสลาหนองขวาง กุดเสลา กันทรลักษ์                    
11
บ้านนารังกา กุดเสลา กันทรลักษ์                    
12
บ้านกันจาน กุดเสลา กันทรลักษ์                    
13
บ้านซะวาซอ กุดเสลา กันทรลักษ์                    
14
บ้านโนนคูณ กุดเสลา กันทรลักษ์                    
15
บ้านโนนงาม กุดเสลา กันทรลักษ์                    
16
บ้านสามแยก-หินกอง กุดเสลา กันทรลักษ์                    
17
บ้านหนองรุงพระทะเล กุดเสลา กันทรลักษ์                    
18
บ้านขนุน ขนุน กันทรลักษ์                    
19
บ้านตาเครือ ขนุน กันทรลักษ์                    
20
บ้านโตนด ขนุน กันทรลักษ์                    
21
บ้านนาขนวน ขนุน กันทรลักษ์                    
22
บ้านหนองหัวช้าง ขนุน กันทรลักษ์                    
23
บ้านโนนสมบูรณ์ ขนุน กันทรลักษ์                    
24
บ้านจานทองกวาววิทยา จานใหญ่ กันทรลักษ์                    
25
บ้านตาลอย-หนองคัน จานใหญ่ กันทรลักษ์                    
26
บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) จานใหญ่ กันทรลักษ์                    
27
มหาราช 2 (ภูคำ) จานใหญ่ กันทรลักษ์                    
28
บ้านไร่เจริญ จานใหญ่ กันทรลักษ์                    
29
บ้านชำแจงแมง ชำ กันทรลักษ์                    
30
ชนะใช้กิจการ ชำ กันทรลักษ์                    
31
บ้านชำม่วง ชำ กันทรลักษ์                    
32
บ้านตระกาศขอนแก่น ตระกาจ กันทรลักษ์                    
33
บ้านโคกวิทยา ตระกาจ กันทรลักษ์                    
34
บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ ตระกาจ กันทรลักษ์                    
35
บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) ตระกาจ กันทรลักษ์                    
36
บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ ตระกาจ กันทรลักษ์                    
37
บ้านร่องตาซุน ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์                    
38
บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์                    
39
บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์                    
40
บ้านโคก(อสพป.32) ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์                    
41
บ้านปะทาย ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์                    
42
บ้านสว่าง น้ำอ้อม กันทรลักษ์                    
43
อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ น้ำอ้อม กันทรลักษ์                   นายทองหล่อ สิงห์คง -  
44
บ้านขะยูง น้ำอ้อม กันทรลักษ์                    
45
บ้านขนา น้ำอ้อม กันทรลักษ์                    
46
น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ น้ำอ้อม กันทรลักษ์                    
47
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ โนนสำราญ กันทรลักษ์                    
48
บ้านท่าสว่าง โนนสำราญ กันทรลักษ์                    
49
บ้านจันทน์หอมตาเสก โนนสำราญ กันทรลักษ์                    
50
บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) โนนสำราญ กันทรลักษ์                    
51
บ้านบึงมะลู บึงมะลู กันทรลักษ์                    
52
บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) บึงมะลู กันทรลักษ์                    
53
บ้านตาแท่น บึงมะลู กันทรลักษ์                    
54
บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ บึงมะลู กันทรลักษ์                    
55
บ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา) บึงมะลู กันทรลักษ์                    
56
บ้านหนองตลาด-โนนเปือย บึงมะลู กันทรลักษ์                    
57
บ้านนาไพรงาม ภูเงิน กันทรลักษ์                    
58
บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) ภูเงิน กันทรลักษ์                    
59
บ้านหนองกระทิง ภูเงิน กันทรลักษ์                    
60
บ้านหินวิทยา ภูเงิน กันทรลักษ์                    
61
บ้านท่าพระตระกาศ ภูเงิน กันทรลักษ์                    
62
บ้านซำผักแว่น-นาซำ ภูเงิน กันทรลักษ์                    
63
บ้านโศกขามป้อม ภูผาหมอก กันทรลักษ์                    
64
บ้านด่าน ภูผาหมอก กันทรลักษ์                    
65
บ้านผือ เมือง กันทรลักษ์                    
66
บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ เมือง กันทรลักษ์                    
67
บ้านจานเลียว เมือง กันทรลักษ์                    
68
บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) เมือง กันทรลักษ์                    
69
บ้านโนนเปือย เมือง กันทรลักษ์                    
70
บ้านรุงสมบุรณ์ รุง กันทรลักษ์                    
71
เกษตรประชาตาทวด รุง กันทรลักษ์                    
72
บ้านโดนอาว รุง กันทรลักษ์                   นายสมยศ ภูสิงห์ 0981745384  
73
บ้านโคกเจริญ ละลาย กันทรลักษ์                    
74
บ้านละลายมีชัย ละลาย กันทรลักษ์                    
75
บ้านทุ่งยาวคำโปรย ละลาย กันทรลักษ์                    
76
บ้านสามเส้า ละลาย กันทรลักษ์                    
77
บ้านเดียง(พลีศึกษา) เวียงเหนือ กันทรลักษ์                    
78
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก เวียงเหนือ กันทรลักษ์                    
79
บ้านหนองหิน(อสพป.15) สวนกล้วย กันทรลักษ์                    
80
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ สวนกล้วย กันทรลักษ์                    
81
บ้านสวนกล้วย สวนกล้วย กันทรลักษ์                    
82
บ้านทุ่งขนวน สวนกล้วย กันทรลักษ์                    
83
บ้านโนนเรือคำบอน สวนกล้วย กันทรลักษ์                    
84
บ้านโนนแสนสุข สังเม็ก กันทรลักษ์                    
85
บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สังเม็ก กันทรลักษ์                    
86
บ้านสังเม็ก สังเม็ก กันทรลักษ์                    
87
บ้านไหล่ดุมตาเหมา สังเม็ก กันทรลักษ์                    
88
บ้านทุ่งโพธิ์ สังเม็ก กันทรลักษ์                    
89
บ้านโนนคำแก้ว สังเม็ก กันทรลักษ์                    
90
บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส เสาธงชัย กันทรลักษ์                    
91
บ้านภูมิซรอล เสาธงชัย กันทรลักษ์                    
92
ไทยรัฐวิทยา 27 เสาธงชัย กันทรลักษ์                    
93
บ้านพรทิพย์ เสาธงชัย กันทรลักษ์                    
94
บ้านหนองเม็กพิทยา เสาธงชัย กันทรลักษ์                    
95
บ้านเสาธงชัย เสาธงชัย กันทรลักษ์                    
96
บ้านหนองหญ้าลาด หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์                    
97
บ้านแก หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์                    
98
บ้านกระบี่ หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์                    
99
บ้านจะเนียว กระหวัน ขุนหาญ                    
100
บ้านกระหวัน กระหวัน ขุนหาญ                    
101
บัานกันจด กระหวัน ขุนหาญ                    
102
บ้านเดื่อ กระหวัน ขุนหาญ                    
103
บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา กระหวัน ขุนหาญ                    
104
บ้านระหาร กระหวัน ขุนหาญ                    
105
หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ ห้วยจันทร์ ขุนหาญ                    
106
บ้านตาเอก กันทรอม ขุนหาญ                    
107
บ้านตานวน กันทรอม ขุนหาญ                    
108
บ้านกันทรอม กันทรอม ขุนหาญ                    
109
บ้านกันทรอมน้อย กันทรอม ขุนหาญ                    
110
บ้านจองกอ กันทรอม ขุนหาญ                    
111
บ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ                    
112
บ้านดู่ ขุนหาญ ขุนหาญ                    
113
บ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ                    
114
บ้านดาน โนนสูง ขุนหาญ                    
115
บ้านโนนสูง โนนสูง ขุนหาญ                    
116
บ้านกระเจา โนนสูง ขุนหาญ                    
117
บ้านหนองบัว โนนสูง ขุนหาญ                    
118
บ้านกระเบา โนนสูง ขุนหาญ                    
119
บ้านบักดอง บักดอง ขุนหาญ                    
120
บ้านสำโรงเกียรติ บักดอง ขุนหาญ                    
121
บ้านหนองบัวเรณ บักดอง ขุนหาญ                    
122
บ้านตาเส็ด บักดอง ขุนหาญ                    
123
บ้านตาปรก บักดอง ขุนหาญ                    
124
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 บักดอง ขุนหาญ                    
125
บ้านภูดินพัฒนา บักดอง ขุนหาญ                    
126
หมู่บ้านทับทิมสยาม07 บักดอง ขุนหาญ                    
127
บ้านซำตาโตง พราน ขุนหาญ                    
128
บ้านหนองเก่า พราน ขุนหาญ                    
129
บ้านโนนแฝก พราน ขุนหาญ                    
130
บ้านม่วงแยก พราน ขุนหาญ                    
131
บ้านทุ่งเลน พราน ขุนหาญ                    
132
บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) พราน ขุนหาญ                    
133
บ้านซำขี้เหล็ก พราน ขุนหาญ                    
134
บ้านอาราง พราน ขุนหาญ                    
135
บ้านโนนสะอาด พราน ขุนหาญ                    
136
บ้านดอนข่า พราน ขุนหาญ                    
137
บ้านพยอม โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ                    
138
บ้านซำ โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ                    
139
บ้านสดำ โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ                    
140
บ้านหนองคู โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ                    
141
บ้านหนองขนาน โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ                    
142
บ้านโพธิ์กระสังข์ โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ                    
143
บ้านโพธิ์กระมัล โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ                    
144
บ้านกระมัลพัฒนา โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ                    
145
บ้านตาหมื่น โพธิ์วงศ์ ขุนหาญ                    
146
บ้านหนองใหญ่ ไพร ขุนหาญ                    
147
บ้านชำเขียน ไพร ขุนหาญ                    
148
บ้านกราม ไพร ขุนหาญ                    
149
บ้านพอกบำรุงวิทยา ไพร ขุนหาญ                    
150
บ้านปุนวิทยา ไพร ขุนหาญ                    
151
บ้านหนองจิก ภูฝ้าย ขุนหาญ                    
152
บ้านกุดนาแก้ว ภูฝ้าย ขุนหาญ                    
153
บ้านภูทอง ภูฝ้าย ขุนหาญ                    
154
บ้านโนนอ้อ สิ ขุนหาญ                    
155
บ้านกระทิง สิ ขุนหาญ                    
156
บ้านศิวาลัย สิ ขุนหาญ                    
157
อนุบาลขุนหาญ (สิ) สิ ขุนหาญ                    
158
บ้านกันตรวจห้วย ห้วยจันทร์ ขุนหาญ                    
159
บ้านหนองผือ ห้วยจันทร์ ขุนหาญ                    
160
บ้านตูม ตูม ศรีรัตนะ                    
161
บ้านหนองสังข์ พิงพวย ศรีรัตนะ                    
162
บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) พิงพวย ศรีรัตนะ                    
163
บ้านศิลาทอง พิงพวย ศรีรัตนะ                    
164
บ้านบกห้วยโนน พิงพวย ศรีรัตนะ                    
165
บ้านตระกวน พิงพวย ศรีรัตนะ                    
166
บ้านศรีแก้ว ศรีแก้ว ศรีรัตนะ                    
167
อนุบาลศรีรัตนะ ศรีแก้ว ศรีรัตนะ                    
168
บ้านตระกาจ ศรีแก้ว ศรีรัตนะ                    
169
บ้านตาแบน ศรีแก้ว ศรีรัตนะ                    
170
บ้านหนองใหญ่-ตาไทย ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ                    
171
โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ                    
172
บ้านหนองรุง ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ                    
173
บ้านโนนแก ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ                    
174
บ้านปุน สระเยาว์ ศรีรัตนะ                    
175
บ้านสลับ สระเยาว์ ศรีรัตนะ                    
176
บ้านขนาด สระเยาว์ ศรีรัตนะ                    
177
บ้านตายู(อสพป.32) สระเยาว์ ศรีรัตนะ                    
178
บ้านหนองบัวทอง สระเยาว์ ศรีรัตนะ                    
179
บ้านทุ่งสว่าง สะพุง ศรีรัตนะ                    
180
บ้านจอก(ประชาสามัคคี) สะพุง ศรีรัตนะ                    
181
บ้านสะพุง สะพุง ศรีรัตนะ                    
182
บ้านหนองปิงโปง เสื่องข้าว ศรีรัตนะ                    
183
บ้านจานบัว เสื่องข้าว ศรีรัตนะ                    
184
บ้านเสื่องข้าว เสื่องข้าว ศรีรัตนะ                    
185
บ้านกระหวัน เสื่องข้าว ศรีรัตนะ                    
186
บ้านท่าคล้อ ท่าคล้อ เบญจลักษ์                    
187
บ้านหนองบักโทน ท่าคล้อ เบญจลักษ์                    
188
บ้านหนองคับคา ท่าคล้อ เบญจลักษ์                    
189
บ้านโนนสำโรง ท่าคล้อ เบญจลักษ์                    
190
บ้านหนองยาว ท่าคล้อ เบญจลักษ์                    
191
บ้านคำสะอาด ท่าคล้อ เบญจลักษ์                    
192
บ้านคำกลาง ท่าคล้อ เบญจลักษ์                    
193
บ้านดอนเขียว ท่าคล้อ เบญจลักษ์                    
194
อนุบาลเบญจลักษ์ เสียว เบญจลักษ์                    
195
บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) เสียว เบญจลักษ์                    
196
บ้านโนนไหล่-หนองเลิง เสียว เบญจลักษ์                    
197
บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) หนองงูเหลือม เบญจลักษ์                    
198
บ้านหนองนกเขียน หนองงูเหลือม เบญจลักษ์                    
199
บ้านเขวาธะนัง หนองงูเหลือม เบญจลักษ์                    
200
บ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์                    
201
บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว หนองงูเหลือม เบญจลักษ์                    
202
บ้านหนองหว้า หนองหว้า เบญจลักษ์                    
203
โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1) หนองหว้า เบญจลักษ์                    
204
บ้านเพ็ก หนองหว้า เบญจลักษ์                    
205
บ้านหนองบัวใหญ่ หนองหว้า เบญจลักษ์                    
206
บ้านหนองฮาง หนองฮาง เบญจลักษ์                    
207
บ้านไผ่หนองแคน หนองฮาง เบญจลักษ์                    
208
บ้านสร้างเม็ก หนองฮาง เบญจลักษ์                    
209
บ้านกุดผักหนามคำน้อย หนองฮาง เบญจลักษ์                    
210
บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ หนองฮาง เบญจลักษ์                    
ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม