ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
6MA5XKM1XV
บ้านคำก้อม
ที่อยู่ : ม.4 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
30 คน
30 คน
นางสาวนิอร พันธ์อ่อน
เบอร์โทร : 0892846836
นางสาวสุกัญญา มิ่งมูล
เบอร์โทร : 0851177331
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
FPB9S7F1ML
บ้านปวงตึก
ที่อยู่ : บ้านปวงตึก ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
7 คน
นายถาวร มีแสวง
เบอร์โทร : 637706886
นายวัฒนสิทธิ์ วันทุมมา
เบอร์โทร : 874443298
อนุมัติแล้ว
2
8D3T1XZ3TY
อนุบาลมหาสารคาม
ที่อยู่ : 161 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
10 คน
นายสุวิทย์ วงษาไฮ
เบอร์โทร : 0895756566
นางกานดา เวียงบาล
เบอร์โทร : 0641422998
อนุมัติแล้ว
3
6BZEHPYUPB
โรงเรียนบ้านห้วยตาด
ที่อยู่ : 322 หมู่ 17 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
10 คน
นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์
เบอร์โทร : 0878599717
นางสาวบุญญาพร พรานไพร
เบอร์โทร : 0929323156
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
CMLWGU9V4G
โรงเรียนชุมชนนางัว
ที่อยู่ : 1/2
20 คน
20 คน
นายชนาธิป โกษาแสง
เบอร์โทร : 0956597191
นายชนาธิป โกษาแสง
เบอร์โทร : 0956597191
อนุมัติแล้ว
2
42AGMSWFZN
โรงเรียนบ้านหนองคอม
ที่อยู่ : หมู่ที่1ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120
16 คน
นายยุทธพล รักษาชนม์
เบอร์โทร : 0918282494
นางสาวพิชชา สุริอาจ
เบอร์โทร : 0818789037
อนุมัติแล้ว
3
V1JVBLE9UY
บ้านโนนสำราญ
ที่อยู่ : ม.1 บ้านโนนสำราญ ต. โนนสำราญ อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา สพป. นม. 6
27 คน
27 คน
นางสายพิน บุษย์ศรี
เบอร์โทร : 0810649321
นายปรเมษฐ์ ผลนา
เบอร์โทร : 0892867537
อนุมัติแล้ว
4
G41RWCNNWG
บ้านช่างปี่
ที่อยู่ : สพป.สุรินทร์ เขต 1
20 คน
นายวินัย คุรุศาสตร์ไพศาล
เบอร์โทร : 0857625900
นายหัด เนตรอุดมสุก
เบอร์โทร : 0819760042
อนุมัติแล้ว
5
V3WPXV5L8R
บ้านโทะ
ที่อยู่ : ม.8ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
12 คน
นายวัฒนะ ขันธเสน
เบอร์โทร : 0892843527
นางบัวเรียน เป็งคำ
เบอร์โทร : 0933270493
อนุมัติแล้ว
6
TXY9QMULWG
โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
17 คน
นายเกษม แอบอิง
เบอร์โทร : 0862356335
นางสาวจีรภา โกทา
เบอร์โทร : 850117523
อนุมัติแล้ว
7
AV7GHZSVLY
บ้านหนองหมาก
ที่อยู่ : 399 หมู่2 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
30 คน
นางศันสนีย์ พิมแพง
เบอร์โทร : 0982379255
นางสาวจิราภรณ์ เงินหล่อ
เบอร์โทร : 0985966542
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
BZJC353QH2
ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยาารคาม
ที่อยู่ : 149 ม.10 บ้านโพธิ์ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุมจ.มหาสารคาม
20 คน
นางสุมนา เนื่องไชยยศ
เบอร์โทร : 0852000482
นางนิตยามงคลนำ
เบอร์โทร : 0630508795
อนุมัติแล้ว
2
RDURVD4HJL
วิทราษฎร์นุกูล
ที่อยู่ : ม.5 บ้านโนง ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150
16 คน
นายชู จุดโต
เบอร์โทร : 0945190555
อุษา. เชือดรัมย์
เบอร์โทร : 0806139283
อนุมัติแล้ว
3
P31SE8JDES
เติมแสงไขปากช่องวิทยา
ที่อยู่ : 203 ถ.เทศบาล 16 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
18 คน
นายปราโมทย์ เนื่องฤทธิ์
เบอร์โทร : 0819971824
ว่าที่ร.ต.หญิงประกายดาว ภูทาวัน
เบอร์โทร : 0883451690
อนุมัติแล้ว
4
YLMR7G1K7N
บ้านวังชัย
ที่อยู่ : หมู่6 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
15 คน
นายลิขิต วงษาเทพ
เบอร์โทร : 0897097958
นางมะลิไพ นามแสง
เบอร์โทร : 0922549792
อนุมัติแล้ว
5
X24K32ECU5
บ้านทมนางาม
ที่อยู่ : 400 ต.ทมนางามอ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
22 คน
น.ส มาลัย โสภาพ
เบอร์โทร : 0862332711
นางสุวิมล จันทร์ดวง
เบอร์โทร : 0810545718
อนุมัติแล้ว
6
3M8UM1TH34
อนุบาลหนองแสง
ที่อยู่ : ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
3 คน
นายไสว หมั่นเก็บ
เบอร์โทร : 0982056629
นางสาวพรทิพา ภาภักดี
เบอร์โทร : 0961975048
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
ZWKMREKMGY
ศรีกระนวนวิทยาคม
ที่อยู่ : 406 ม.18 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
80 คน
80 คน
80 คน
80 คน
นายสุรเชษฐ รูปต่ำ
เบอร์โทร : 043251350
นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารี
เบอร์โทร : 0836877877
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
N5EVR5H6QZ
ปากช่อง
ที่อยู่ : 137 ถ นิคมลำตะคอง ต หนองสาหร่าย อ ปากช่อง จนครราชสีมา
60 คน
60 คน
60 คน
นายประยงค์ ประทุมวัน
เบอร์โทร : 0819970092
นายสมพงษ์ สิงแก้ว
เบอร์โทร : 0640950259
อนุมัติแล้ว
2
KWEVMA1VZ6
บ้านหนองบัวกระจาย
ที่อยู่ : บ้านหนองบัวกระจาย ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
17 คน
นายคำพี ตรงกลาง
เบอร์โทร : 0922703144
นางพรศรี ควรขุนทด
เบอร์โทร : 0982832272
อนุมัติแล้ว
3
PHTJ15HM9P
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ที่อยู่ : 256 หมู่ 6 ตำบลเหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280
10 คน
3 คน
นางสุนันท์ หลวงศรี
เบอร์โทร : 0973024975
นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ
เบอร์โทร : 0818717803
อนุมัติแล้ว
4
55QULCT032
วัดธรรมประสิทธิ์
ที่อยู่ : 143 หมู่ 7 บ้านสระแวง ต.บ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
18 คน
นางสาวละเอียด อาจทวีกุล
เบอร์โทร : 0956169152
นางสาวปิยามรรัตน์ เศรษฐดาวิทย์
เบอร์โทร : 0862549966
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
87LBJ6HHT6
โรงเรียนบ้านเชียงพิณ สพป.อุดรธานี เขต 1
ที่อยู่ : 990 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงพิร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
40 คน
นางดรุณี รัตนสุทธิ
เบอร์โทร : 0819748008
นายกำธร บุญโนนแต้
เบอร์โทร : 8019751182
อนุมัติแล้ว
2
B741QC2QV2
บ้านหนองปล้อง สพป.ชย.เขต 1
ที่อยู่ : รร.บ้านหนองปล้อง ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 สพป.ชัยภูมิ เขต 1
13 คน
นายพิษณุ เกลี้ยงไธสง
เบอร์โทร : 0844774623
นางวิลาวัลย์ พรหมรินทร์
เบอร์โทร : 0892817393
อนุมัติแล้ว
3
9Z2HLJ6VTR
บ้านไผ่
ที่อยู่ : ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
60 คน
47 คน
20 คน
ผอ.สวัสดิ์ แก้วชนะ
เบอร์โทร : 0641347079
0641347079
เบอร์โทร : 0641347079
อนุมัติแล้ว
4
LC95SB5XA5
ปากน้ำราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ : จังหวัดกาฬสินธุ์
40 คน
นายวัชรินทร์ พละเดช
เบอร์โทร : 0821113217
พิมจันทร์์ บุตรสมบัติ
เบอร์โทร : 0843935851
อนุมัติแล้ว
5
GHGY1MP0ZM
บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
ที่อยู่ : บ้านชัยเจริญ หมู่ 14 ต.โนนสูง อ.เมือง จ. อุดรธานี
6 คน
นายอดิศักดิ์ ศรีเสน
เบอร์โทร : 0819657382
ครูสุภารัตน์ คำจันทร์
เบอร์โทร : 0892772733
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
YBY89V8CCG
โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา
ที่อยู่ : 200 หมู่1 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
40 คน
40 คน
40 คน
40 คน
นส.สุวพิชญ์ ประจิต
เบอร์โทร : 0817907941
นายวรวิทย์ อโหสิประชา
เบอร์โทร : 0884836923
อนุมัติแล้ว
2
HA2K1NYWDE
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา(วงดนตรีลูกทุ่ง)
ที่อยู่ : รร.มัธยมด่านขุนทด299หมู่1 ถ.ด่านขุนทด-หนองสรวง ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
70 คน
รองกิตสิญา ฉัตริภากรณ์
เบอร์โทร : 0639989645
นายธนัทถ์ สมบัติสิน
เบอร์โทร : 0869666414
อนุมัติแล้ว
3
VQNVH1QH6B
ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
ที่อยู่ : ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
45 คน
นายวีระพันธ์ พรหมบุตร
เบอร์โทร : 0810601464
นางนิภารัตน์ บุญชิต
เบอร์โทร : 0810615749
อนุมัติแล้ว
4
WAMJVPQZYG
บ้านหนองหิน
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
30 คน
นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์
เบอร์โทร : 0638140450
นางวารินทร์ สระเพ็ชร
เบอร์โทร : 0801594330
อนุมัติแล้ว
5
A7YMNSBDA5
มัธยมเทศบาล6 นครอุดรธานี
ที่อยู่ : 237/4 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
6 คน
6 คน
6 คน
นายไมตรี ภูสอดศรี
เบอร์โทร : 0834139314
สมนภัทร์ เนตรเขียน
เบอร์โทร : 0906541593
อนุมัติแล้ว
6
V0U8YJ8M0W
โรงเรียนกุมภวาปี
ที่อยู่ : โรงเรียนกุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
10 คน
นายอาวุธ เคนแสนโคตร
เบอร์โทร : 042334687
นายอำนาจ นามโส
เบอร์โทร : 0981022930
อนุมัติแล้ว
7
CW3RBQC6JQ
โรงเรียนบ้านคูขาด
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านคูขาด ม 5 ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
45 คน
นายสุนัน ผลรักษา
เบอร์โทร : 0887205944
นางสาวคงศีล จันทสุข
เบอร์โทร : 0837220193
อนุมัติแล้ว
8
BVVKQUEJKR
มัธยมวชิราลงกรณวราราม
ที่อยู่ : 272 ม.1 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
50 คน
นางพัชรี รักษาสุวรรณ
เบอร์โทร : 0812667165
นางสาวณัฐธิดา สินทรัพย์
เบอร์โทร : 0936236198
อนุมัติแล้ว
9
EZ3FBW68VK
อุบลรัตน์พิทยาคม
ที่อยู่ : ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
3 คน
นายบวร ใจป้ำ
เบอร์โทร : 0819541164
นายพงศกร สุวรรณศรี
เบอร์โทร : 0874281862
อนุมัติแล้ว
10
7D4EEXSMRA
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
ที่อยู่ : โรงเรียนชุมชนหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
25 คน
นางละมัย. รัตนธรรมธาดา
เบอร์โทร : 0898427238
นางเคียขวัญ ดงภักดี
เบอร์โทร : 0862336176
อนุมัติแล้ว
11
VSLKHW2EJC
บ้านคลองยาง
ที่อยู่ : 164 หมู่17 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.
32 คน
นายผ่อน วงศ์อินทร์
เบอร์โทร : 0801562348
นานประวิทย์ กองทรัพย์
เบอร์โทร : 0981697959
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
DXQ9BDHF8B
ชุมชนหนองกุงวิทยา
ที่อยู่ : ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
55 คน
นายสมชาย จันใหญ่
เบอร์โทร : 0868642111
นางจุฑารัตน์ สมสุข
เบอร์โทร : 0898520207
อนุมัติแล้ว
2
RA0FJAEZ1W
มัธยมวชิราลงกรณวราราม
ที่อยู่ : 272 ม.1 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
2 คน
นางพัชรี รักษาสุวรรณ
เบอร์โทร : 0812667165
นางสาวณัฐธิดา สินทรัพย์
เบอร์โทร : 0936236198
อนุมัติแล้ว
3
Q3GCJLVH5F
โรงเรียอนุบาลขอนแก่น
ที่อยู่ : 34/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
20 คน
นายสุเวทย์ บวรพาณิชย์
เบอร์โทร : 0942692288
นายอนุชา บัวระภา
เบอร์โทร : 0935673747
อนุมัติแล้ว
4
N8QZAC9ZCM
บ้านหนองกุงใหญ่
ที่อยู่ : ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
16 คน
นายพุธ คำแสงทอง
เบอร์โทร : 0862221803
นางทัศนีย์ ยี่สารพัฒน์
เบอร์โทร : 0970635360
อนุมัติแล้ว
5
RJ627KPD6P
พังโคนวิทยาคม
ที่อยู่ : ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
80 คน
80 คน
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
เบอร์โทร : 0817901200
นายสฤษธิ์ มุลมณี
เบอร์โทร : 0615642325
อนุมัติแล้ว
6
0WJ81M21HL
พังโคนวิทยาคม
ที่อยู่ : ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
80 คน
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
เบอร์โทร : 0817901200
นายสฤษธิ์ มุลมณี
เบอร์โทร : 0615642325
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
YP3PGTL9KS
โรงเรียนรสลินคัคณางค์
ที่อยู่ : บ้านท่าหายโศก หมู่ 4 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ (โรงเรียนรสลินคัคณางค์)
30 คน
30 คน
30 คน
นายอุนาจ กองธรรม
เบอร์โทร : 0817694132
ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์ ชิณศรี
เบอร์โทร : 0992929964
อนุมัติแล้ว
2
LKV9THXNJP
ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่206
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น
13 คน
นายสุภาพ ลุนบง
เบอร์โทร : 862197504
นายสมจิตร ผาริการ
เบอร์โทร : 0857577266
อนุมัติแล้ว
3
2AKUVBQXSP
โรงเรียนบรบือ
ที่อยู่ : ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
8 คน
นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล
เบอร์โทร : 0818721790
นายกำธร ธุระทำ
เบอร์โทร : 0833409365
อนุมัติแล้ว
4
KMY84PRBWQ
โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ สพป.มหาสารคาม เขต 3
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหัวขวาง อำเภโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๔๐
12 คน
นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา
เบอร์โทร : 0934599139
นายนรภัทร บัวคำโคตร
เบอร์โทร : 0930708754
อนุมัติแล้ว
5
NU0SW16FG5
ชุมชนนาทมโคกก่อง
ที่อยู่ : หมู่9 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
11 คน
นายวรวิทย์ บุญประสิทธิ์
เบอร์โทร : 0818738235
นายเนวิน โคตคำ
เบอร์โทร : 0844181907
อนุมัติแล้ว
6
QE0P894M8C
โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
ที่อยู่ : โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
5 คน
นายบัณฑิต พลอาษา
เบอร์โทร : 0852001141
นางสาวลัดดา รักษา
เบอร์โทร : 0852001141
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
0MRUYF043H
โรงเรียนบ้านโนนทัน
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโนนทัน ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
40 คน
40 คน
นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติ
เบอร์โทร : 0810594555
นายภูมิพัฒน์ สีเสมอ
เบอร์โทร : 0643083710
อนุมัติแล้ว
2
9DXNKXBLAY
บ้านภูเหล็ก
ที่อยู่ : ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
40 คน
นายสุวรรณ องค์นาม
เบอร์โทร : 0895695467
นางนงนุช โพธิไชยแสน
เบอร์โทร : 0934625324
อนุมัติแล้ว
3
72Q0LE5Y56
บ้านภูเหล็ก
ที่อยู่ : ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
40 คน
นายสุวรรณ องค์นาม
เบอร์โทร : 0895695467
นางนงนุช โพธิ์ไชยแสน
เบอร์โทร : 0934625324
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
MK0V0K7RM7
โรงเรียนบ้านนาชุม
ที่อยู่ : 9ม.5 ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
38 คน
40 คน
40 คน
นายจงรัก วินิจ
เบอร์โทร : 0804873204
นางกัลยาณี เอี่ยมสำอางค์
เบอร์โทร : 0830106094
อนุมัติแล้ว
2
67Q6YBFTDW
บ้านตะโก
ที่อยู่ : หมู่ 10 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240
10 คน
นายเกรียงไกร จุฬารมย์
เบอร์โทร : 0854790121
นางสาวรัตติยา ตะเคียน
เบอร์โทร : 0876552649
อนุมัติแล้ว
3
ME4KWRJCPX
ภูเวียงวิทยาคม
ที่อยู่ : ม.4 บ้านภูเวียง ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
40 คน
นายคมสันต์ ชุมอภัย
เบอร์โทร : 043291711
นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์
เบอร์โทร : 0864259636
อนุมัติแล้ว
4
GU5ZEKFTRG
โรงเรียนเลิงนกทา
ที่อยู่ : ที่อยู่ : หมู่ที่ 12 บ้านโนนภูดิน ตำบล : สามแยก อำเภอ : เลิงนกทา จังหวัด : ยโสธร รหัสไปรษณีย์ : 35120 โทรศัพท์ : 045-781116 โทรสาร : 045781986
50 คน
50 คน
50 คน
นายยงยุทธ. ภูมิแสน
เบอร์โทร : 0837330474
นายยงยุทธ. ภูมิแสน
เบอร์โทร : 0837330474
อนุมัติแล้ว
5
3RQBPZ205U
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ที่อยู่ : อำเภอ : เมืองมหาสารคาม จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000 โทรศัพท์ : 043711585 โทรสาร : 043722400
55 คน
55 คน
55 คน
ดร นิพนธ์ ยศดา
เบอร์โทร : 0968134456
นาย ดนุพนธ์ เขตคาม
เบอร์โทร : 0968134456
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
CAG7C7VAPQ
นิคมสร้างตนเองพิมาย2
ที่อยู่ : 99 หมู่ 5 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
20 คน
20 คน
นายวิเชียร ขุนภักดี
เบอร์โทร : 0935424384
นายณัฐดนัย สายพิมพ์พงษ์
เบอร์โทร : 0935424384
อนุมัติแล้ว
2
6G5HJPCYQW
โกสุมวิทยาสรรค์
ที่อยู่ : อ.โกสุมพิสัย​ จ.มหาสารคาม
80 คน
นายพีรนนท์​ เหล่าสมบัติ
เบอร์โทร : 0895720262
กิ่งดาว​ วิกยานท์
เบอร์โทร : 0812603260
อนุมัติแล้ว
3
ESCJ8HJTRP
ชุมชนบ้านท่าศิลา
ที่อยู่ : อ.ส่องดาว​ จ.สกลนคร
25 คน
นายชัยวัฒน์​ ทิพย์บุญชู
เบอร์โทร : 0972966973
นางสาวไข่ขวัญ​ ศรีสำราญ
เบอร์โทร : 0972966973
อนุมัติแล้ว
4
6A5J1Z6907
ชุมชนบ้านท่าศิลา
ที่อยู่ : ต.ท่าศิลา​ อ.ส่องดาว​ จ.สกลนคร
25 คน
นายชัยวัฒน์​ ทิพย์บุญชู
เบอร์โทร : 0972966973
นางสาวไข่ขวัญ​ ศรีสำราญ
เบอร์โทร : 0972966973
อนุมัติแล้ว
5
YYVKJW947T
โรงเรียนบ้านหนองตากวย
ที่อยู่ : บ้านหนองตากวย หมู่ ๓ ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
20 คน
นายวิทยา ไชยภูมิ
เบอร์โทร : 0810604067
นางประภัสสร วรรณขาว
เบอร์โทร : 0979961493
อนุมัติแล้ว
6
VXDZGK132T
โรงเรียนแสงวิทยายน
ที่อยู่ : เลขที่70 ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
22 คน
นายชนิด บุญชูศร
เบอร์โทร : 0872372828
นางธัญพร ชัยชวาลทัศ
เบอร์โทร : 0651102468
อนุมัติแล้ว
7
0JFENTS0FF
โรงเรียนบ้านหนองตากวย
ที่อยู่ : บ้านหนองตากวย หมู่ ๓ ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
15 คน
นายวิทยา ไชยภูมิ
เบอร์โทร : 0810604067
นางประภัสสร วรรณขาว
เบอร์โทร : 0979961493
อนุมัติแล้ว
8
QZAZ2J4K4H
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
ที่อยู่ : 224 หมู่16 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
10 คน
นายชนะวงศ์ บุญสูงเนิน
เบอร์โทร : 0922532523
นางสาวอาทิตยา ศรีรักษ์
เบอร์โทร : 0943631543
อนุมัติแล้ว
9
NCKA3JB938
กู่สันตรัตน์
ที่อยู่ : ร.ร.กู่สันตรัตน์ ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 สพป.มหาสารคาม เขต 2
40 คน
นายสุวรรณ บุตรวิเศษ
เบอร์โทร : 0895737790
นางนพวรรณ ชุมพล
เบอร์โทร : 0862296832
อนุมัติแล้ว
10
LTSU957RE2
อนุบาลบ้านม่วง
ที่อยู่ : 441 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
10 คน
นายนคร ผ่านแสนเสาร์
เบอร์โทร : 0862330903
นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
เบอร์โทร : 0625169954
อนุมัติแล้ว
11
8R9C4B3VV7
โรงเรียนบ้านหนองบัว
ที่อยู่ : หมู่ที่ 18 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
13 คน
13 คน
นางสาวอนงค์ ศรีสินธ์
เบอร์โทร : 0933598263
นางบุญรัตน์ ไชโย
เบอร์โทร : 0810522149
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
QEEGBBWRLH
รร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
ที่อยู่ : รร.มหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพปเขต3 จังหวัดขอนแก่น
38 คน
นางปภาพรรษ เตชะตานนท์
เบอร์โทร : 043414037
ณัฐกรณ์ กรรมธร
เบอร์โทร : 0639250562
อนุมัติแล้ว
2
M8J35ZH60R
ปากน้ำราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ : อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
40 คน
นายวัชรินทร์ พละเดช
เบอร์โทร : 0968536115
พิมจันทร์ บุตรสมบัติ
เบอร์โทร : 0843935851
อนุมัติแล้ว
3
60AB35N6L9
บ้านคอโค
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
35 คน
นายสันทัด เศรษฐประสงค์
เบอร์โทร : 0874482587
นางเลขา ศรัณย์ธรรมกุล
เบอร์โทร : 0862560002
อนุมัติแล้ว
4
CLCWVXLKBK
อนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์"
ที่อยู่ : 406 หมู่ที่ 1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
6 คน
นายสมชาย คำพิมพ์
เบอร์โทร : 0810485639
นางฐิตาภา จันมา
เบอร์โทร : 0980453028
อนุมัติแล้ว
5
5Z2ALBPNPY
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
ที่อยู่ : โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170
17 คน
17 คน
17 คน
17 คน
นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์
เบอร์โทร : 0819643800
นายอัมพร สุนทรเทวิน
เบอร์โทร : 0657256548
อนุมัติแล้ว
6
C6QRS2WTGD
บ้านหินดาด
ที่อยู่ : 3 ม.1 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
25 คน
นางสาวพูนพิศมัย เปี่ยมสุวรรณ
เบอร์โทร : 0626499874
นายนิพัทธ์ ศรีอารยวิจิตร
เบอร์โทร : 0817095178
อนุมัติแล้ว
7
CF5WHEML3T
บ้านนาตะคุ
ที่อยู่ : ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
3 คน
นายธีระยุทธ์ พันธ์ใย
เบอร์โทร : 0910203702
นายบุญเรียง ข่าขันมะลี
เบอร์โทร : 0862544919
อนุมัติแล้ว
8
FKYEHUAHDT
โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล
ที่อยู่ : หมู่​3​ ต.นาเพียง​ อ.กุสุมาลย์​ จ.สกลนคร​ 47230
25 คน
นายปารณทัตต์​ แสนวิเศษ
เบอร์โทร : 0642731119
นายอุทัย​ นีอำมาตย์
เบอร์โทร : 0831498465
อนุมัติแล้ว
9
0PJ6YZADQQ
บ้านท่าเสียว
ที่อยู่ : ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
17 คน
นายเสกสิทธิ์ พิมพ์พรม
เบอร์โทร : 0862187298
นางเบญจลักษณ์ เพชรฤๅชัย
เบอร์โทร : 0878633570
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
KU8S8FEKTK
โรงเรียนบ้านไผ่ และ โรงเรียนศรีธาตุวิทยาคม
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านไผ่ ถนนเจนจบทิศ ต.ในเมิือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณี 40110
80 คน
80 คน
80 คน
80 คน
นายสวัสดิ์ แก้วชนะ
เบอร์โทร : 043272622
นายสนั่น มาลาสาย
เบอร์โทร : 0963430598
อนุมัติแล้ว
2
J68U0JR8QP
บ้านไทรงาม
ที่อยู่ : 151 หมู่ 8 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
30 คน
30 คน
นายสมควร พูลทอง
เบอร์โทร : 0945045232
นายสมควร พูลทอง
เบอร์โทร : 0945045232
อนุมัติแล้ว
3
KNC1UWEFRV
บ้านไทรงาม
ที่อยู่ : 151 หมู่ 8 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
30 คน
นายสมควร พูลทอง
เบอร์โทร : 0945045232
นายสมควร พูลทอง
เบอร์โทร : 0945045232
อนุมัติแล้ว
4
Q28C4MA29V
บ้านกองโพน
ที่อยู่ : 141/1บ้านกองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
50 คน
50 คน
50 คน
50 คน
นายนิยม สุภาษร
เบอร์โทร : 0801697115
มนต์ยุพิน ชาวเมืองโขง
เบอร์โทร : 0801697115
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
Y4T6PG25L5
บ้านนาสีนวล
ที่อยู่ : 148 หมู่ 10 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
30 คน
นายประสิทธิ์. พร้อมปัจจุ
เบอร์โทร : 0895708402
นางปริชาติ. ปังคะบุตร
เบอร์โทร : 0908961650
อนุมัติแล้ว
2
J7APXBU3BU
บ้านนาสีนวล
ที่อยู่ : 148 ม. 10 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
30 คน
นายประสิทธิ์. พร้อมปัจจุ
เบอร์โทร : 0895708402
นางปริชาติ. ปังคะบุตร
เบอร์โทร : 0908961650
อนุมัติแล้ว
3
ASKMSL88R2
บ้านโพน​
ที่อยู่ : บ้านโพน​ อ.เชียงยืน​ จ.มหาสารคาม​สพป.มค.3
22 คน
นางชลธิชา​ บุพชาติ
เบอร์โทร : 0858341135
นางเพ็ญลักษณ์​ มีวุฒิ
เบอร์โทร : 0988286450
อนุมัติแล้ว
4
JD19R7FKRW
รร.บ้านคำสร้อย
ที่อยู่ : ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
16 คน
นางศิญาภรณ์ เผ่าภูไทย รักษาการแทน
เบอร์โทร : 0862373284
นางสาวจีรณา แดนประโคม
เบอร์โทร : 0639863680
อนุมัติแล้ว
5
6GP508V181
โรงเรียน​อนุบาล​ศรีวิไล​
ที่อยู่ : 76 ต.ศรีวิไล​ อ.ศรีวิไล​ จ.บึงกาฬ​ 38210​
13 คน
10 คน
นายบุญทวี สาลี
เบอร์โทร : 0951684589
นางสาวฐาปนี มหิมา
เบอร์โทร : 0956649026
อนุมัติแล้ว
6
3D7CXNTJE9
ภูมิพิชญ
ที่อยู่ : 94​ หมู่​ 13​ ต.เมืองเพีย​ อ.กุดจับ​ จ. อุดรธานี​ 41250
5 คน
5 คน
นางสุรัตน์​ จงกลณี
เบอร์โทร : 0879454613
นายนิรภัย​ สัตย์ซื่อ
เบอร์โทร : 0801777395
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
66DUNNC45J
บ้านหนองผือ
ที่อยู่ : 130 หมู่ 5 บ้านหนองผือ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
10 คน
10 คน
นายวัชร์ชิต วงค์คำจันทร์
เบอร์โทร : 0972042137
น.ส.อมรรัตนา หัตถะกิจ
เบอร์โทร : 0878674900
อนุมัติแล้ว
2
6ZU7GNE2G7
บ้านโคกกลางวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านบ้านโคกกลาง ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
25 คน
นายโชคชัย เรืองแหล่
เบอร์โทร : 0899423693
นายโชคชัย เรืองแหล่
เบอร์โทร : 0899423693
อนุมัติแล้ว
3
3GX6Q2BLT7
น้ำพอง
ที่อยู่ : ถ.แก้วพรรณา ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
15 คน
30 คน
นายปรีชา จ่าสิงห์
เบอร์โทร : 0812613650
นายปฏิวัติ นามทองใบ
เบอร์โทร : 0833388400
อนุมัติแล้ว
4
F7CV8YH1SR
โรงเรียนบ้านนายาง
ที่อยู่ : หมู่ 11 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
36 คน
นายชาญชัย ไชยคำภา
เบอร์โทร : 0807682357
นายอัมรินทร์ เพียเอีย
เบอร์โทร : 0901848216
อนุมัติแล้ว
5
ZK95ZLXW5Z
บ้านนายาง
ที่อยู่ : หมู่ 11 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
36 คน
นายชาญชัย ไชยคำภา
เบอร์โทร : 0807682357
นายอัมรินทร์ เพียเอีย
เบอร์โทร : 0901848216
อนุมัติแล้ว
6
SX4SMKFAFL
กุงเจริญพิทยาคม
ที่อยู่ : 181 ม.11 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
6 คน
6 คน
นายไสว ตราศรี
เบอร์โทร : 0819646837
นางสุภาพร ถำวาปี
เบอร์โทร : 0898427361
อนุมัติแล้ว
7
USKVYVPDS1
บ้านวังเลาหัวฝาย
ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220
3 คน
นายจันทร์ลอย สุรภีร์
เบอร์โทร : 0812615842
นางสาววิรัญชนา คติพงศานุวัตร
เบอร์โทร : 0821245755
อนุมัติแล้ว
8
5MH3RPZXEQ
เมืองโพธิ์ชัย สพป.รอ.3
ที่อยู่ : บ้านขามเปี้ย ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230
14 คน
นายศราวุฒิ บุระพวง
เบอร์โทร : 0819747369
นายโอสถ บุตรมารศรี
เบอร์โทร : 0895742256
อนุมัติแล้ว
9
KJSY5MVJ64
โรงเรียนบ้านสตึก
ที่อยู่ : 444 โรงเรียนบ้านสตึก ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
8 คน
นางพรรณี ชบา(รักษาการณ์)
เบอร์โทร : 0817257609
นางสาวตริตาภรณ์ สำแดง
เบอร์โทร : 0616608602
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
KU7L3G1S5B
บ้านอูนโคก
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
15 คน
นายศุภชัย โถบำรุง
เบอร์โทร : 0892781464
นายฉัฐชนะ ดอนลาดลี
เบอร์โทร : 0854467860
อนุมัติแล้ว
2
DAV6HLSQ70
อนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)
ที่อยู่ : 13 หมู่ 3 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
9 คน
นายพงศ์พิสิษฐ์ นามเสาร์
เบอร์โทร : 0944943583
นางไพรวัลย์ สีพั่ว
เบอร์โทร : 0894164376
อนุมัติแล้ว
3
DZ64BQTM8X
บ้านหนองแวง
ที่อยู่ : 102 ม.12 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
6 คน
นายไพโรจน์ เกิดวิชัย
เบอร์โทร : 0885828729
นายตาลเดี่ยว แอแดง
เบอร์โทร : 0885528676
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
JJH6YN53ZB
บ้านหนองยอโพนแพง
ที่อยู่ : ต.พระซอง อ.นาแก จ.นาแก จ.นครพนม 48130
9 คน
9 คน
นางจุฑามาศ ปุ้ยไชยสอน
เบอร์โทร : 0885631779
นางจุฑามาศ ปุ้ยไชยสอน
เบอร์โทร : 0885631779
อนุมัติแล้ว
2
VLR84VFL1H
นิคมสร้างตนเองพิมาย2
ที่อยู่ : 99 หมู่ 5 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
20 คน
นายวิเชียร ขุนภักดี
เบอร์โทร : 0935424384
นายณัฐดนัย สายพิมพ์พงษ์
เบอร์โทร : 0935424384
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
MPE9T03XY0
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
ที่อยู่ : หมู่ที่ 11 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
22 คน
นายเจตน์ มงคลสวสดิ์
เบอร์โทร : 0819540671
นายดนตรี หล้าสีดา
เบอร์โทร : 0817393734
อนุมัติแล้ว
2
KF713TQB3Q
บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก
ที่อยู่ : ต,กุดเพียขอม อ,ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
13 คน
นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ
เบอร์โทร : 0885605705
นายวิระ มีนา
เบอร์โทร : 0981439329
อนุมัติแล้ว
3
CBU5URPHRH
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
ที่อยู่ : บ้านโคกสูง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
5 คน
นายอาทิตย์ โพธิ์ขาว
เบอร์โทร : 0885862479
ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ กุลวงศ์
เบอร์โทร : 0899471922
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
YBF92KWG6Y
ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
ที่อยู่ : หมู่ที่ 14 บ้านนาดี ต.นาหัวบ่อ จ.สกลนคร
8 คน
นายคมกฤษณ์ คนยัง
เบอร์โทร : 0817298726
นางเยาวลักษณ์ เสียงสนั่น
เบอร์โทร : 0898611191
อนุมัติแล้ว
2
Q2AK74GPUN
บ้านทับไฮ
ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
9 คน
9 คน
นางแสงเดือน ปากเมย
เบอร์โทร : 0922792871
นางแสงเดือน ปากเมย
เบอร์โทร : 0922792871
อนุมัติแล้ว
3
MZ57PMFBJ2
บ้านหนองเหี่ย
ที่อยู่ : บ้านหนองเหี่ย ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
12 คน
นายสุริยา จันเหลือง
เบอร์โทร : 0639952565
นางสาวดารุณี คำมั่น
เบอร์โทร : 0910549359
อนุมัติแล้ว
4
RYYAS54AAX
บ้านโคกสูงวิทยา
ที่อยู่ : บ้านโคกสูง หมู่ 8 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
9 คน
นายธนากร หลี่อินทร์
เบอร์โทร : 0877755592
นางสาวศิริพรรณวดี ดวงเข็ม
เบอร์โทร : 0964380983
อนุมัติแล้ว
5
Q1DVL4EQKY
บ้านโคกสว่าง​
ที่อยู่ : 189​ หมู่​ที่​10​ ต.โคกสูง​ อ.อุบลรัตน์​ จ.ขอนแก่น​ 40250​
12 คน
นางกรรณิกา​ ซาหยอง
เบอร์โทร : 0945807519
น.ส.นฤมล​ สม​ปาน​
เบอร์โทร : 0983269198
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
WYL5ZC8JVA
บ้านน้อยหนองหนาด
ที่อยู่ : หมู่ 21 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
15 คน
นายอภิรักษ์ หาญประชุม
เบอร์โทร : 0933829269
ศิริพร แคนหนอง
เบอร์โทร : 0935297436
อนุมัติแล้ว
2
FTJH1G0C2H
โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา
ที่อยู่ : 114 หมู่ 7 ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
10 คน
นายประสาท แป้นนางรอง
เบอร์โทร : 0898493048
นางธิดาพรรณ สายรัมย์
เบอร์โทร : 0895789104
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
LVVB0P5YUK
บ้านกอกวิทยา
ที่อยู่ : 204 ม.6 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
20 คน
20 คน
นายทองไทยแท้ ทองดีนอก
เบอร์โทร : 0820677621
นางสุภัตรา ทศานนท์
เบอร์โทร : 0872445938
อนุมัติแล้ว
2
YK38M53FL8
บ้านหนองสองห้อง
ที่อยู่ : 100ม.1 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
3 คน
นายวิระยูร คำอุดม
เบอร์โทร : 0644172807
กรรณิกา คันสินธ์
เบอร์โทร : 0624490699
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
HE1GFLX7Z4
บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านเก่าน้อย ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม
11 คน
นายวิเชียร ชากำนัน
เบอร์โทร : 043029945
นางศิริกาญจน์ ชินวิศวกร
เบอร์โทร : 0817992050
อนุมัติแล้ว
2
XUEL0HJQJB
บ้านโนนสูง
ที่อยู่ : สพป.อุดรธานี เขต2
12 คน
เจียมจิต
เบอร์โทร : 0631567845
ผอ
เบอร์โทร : 0631567845
อนุมัติแล้ว
3
ZN5X763ZHW
บ้านโพธิ์กอง
ที่อยู่ : ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
20 คน
นางมะลิ คูณสิน
เบอร์โทร : 0860423789
วาทินี
เบอร์โทร : 08624455300
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
3MKNRD66FC
บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป.สกลนครเขต2
ที่อยู่ : อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
5 คน
นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
เบอร์โทร : 0810487730
นางปุณยนุช ชินทะวัน
เบอร์โทร : 0810487730
อนุมัติแล้ว
2
LKD68P4Y0Q
โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
20 คน
20 คน
นายพงษ์พิทยา มาตรา
เบอร์โทร : 0850018987
นายทศพล พรหมภักดี
เบอร์โทร : 0812581216
อนุมัติแล้ว
3
L1XDWG5VWP
บ้านโคกเจริญ
ที่อยู่ : ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ส.อ.กริชเพชร โสภาพ
เบอร์โทร : 0844174185
นางสาวสุนิษา บุญชม
เบอร์โทร : 0971715914
อนุมัติแล้ว
4
LDC5D0M6KS
โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
17 คน
17 คน
นายสนิท ศรีลำไพ
เบอร์โทร : 0817682802
นางโชติกา ขันประมาณ
เบอร์โทร : 0910389659
อนุมัติแล้ว
5
29YE54K264
โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๑ ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม
9 คน
นายประชา แสนเย็น
เบอร์โทร : 0890536983
นางสาวมัลลิกา พิมพา
เบอร์โทร : 0845146572
อนุมัติแล้ว
6
JCC93X2UKE
บ้านหนองสองห้อง
ที่อยู่ : 100ม.1 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
5 คน
นายวิระยูร คำอุดม
เบอร์โทร : 0644172807
นัญธิชา ไชยแสง
เบอร์โทร : 0985938489
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
BR70QE5YCW
บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖
ที่อยู่ : ม.๒ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
50 คน
50 คน
50 คน
50 คน
นายแกล้วกล้า ประชานันท์
เบอร์โทร : 0897989189
นางโชติกา คำน้อย
เบอร์โทร : 0645396544
อนุมัติแล้ว
2
JNHPT3QEZY
โรงเรียน​อนุบาล​ศรีวิไล​
ที่อยู่ : 76 ต.ศรีวิไล​ อ.ศรีวิไล​ จ.บึงกาฬ​ 38210​
13 คน
13 คน
นายบุญทวี สาลี
เบอร์โทร : 0951684589
นางสาว​ฐาปนี มหิมา
เบอร์โทร : 0956649029
อนุมัติแล้ว
3
185RKVF02S
บ้านโคกทุ่งน้อย
ที่อยู่ : 22 หมู่ที่10 ต.บ้านโคกทุ่งน้อย
30 คน
นายทองใบ ทองทรัพย์(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน)
เบอร์โทร : 0862417933
นางนุชนาท แก้วนพ
เบอร์โทร : 0879483873
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
SU8T43XSDA
วัดบ้านเมืองโพธิ์
ที่อยู่ : 76 หมู่ 3 บ้านพูนสุข ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
6 คน
นางจารุวรรณ รุ่งศิริวงศ์ รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์
เบอร์โทร : 0879568485
ณัฐกานต์ นักบุญ
เบอร์โทร : 0856319187
อนุมัติแล้ว
2
T70V88XBJA
บ้านดงแถบ
ที่อยู่ : บ้านดงแถบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
10 คน
น.ส.ทัศนีย์ ทองเทพ
เบอร์โทร : 0817906937
น.ส.ทัศนีย์ ทองเทพ
เบอร์โทร : 0817906937
อนุมัติแล้ว
3
QPNA447NWE
บ้านนาวังวังเวิน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
6 คน
นางธัญพิชชา ชารัมย์
เบอร์โทร : 0895692247
นางธัญพิชชา ชารัมย์
เบอร์โทร : 0895692247
อนุมัติแล้ว
4
8ZJ3B8YT62
โรงเรียนไตรคามสามัคคี
ที่อยู่ : บ้านกลึง ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
12 คน
นายโกศล. พงษ์นิรันดร
เบอร์โทร : 0966737766
นางสาวอรุณรัตน์. ปลั่งกลาง
เบอร์โทร : 0918340329
อนุมัติแล้ว
5
F6TYHNBY9F
บ้านท่าส้มโฮง
ที่อยู่ : อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
15 คน
15 คน
นายสัญญา ศรีบุญเรือง
เบอร์โทร : 0956587648
นางสาวภาวิณี ลัมนา
เบอร์โทร : 0857452900
อนุมัติแล้ว
6
UNBQ8S53U8
โรงเรียนบ้านนางเลิศ
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านนางเลิศ หมู่ที่ 16 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
2 คน
14 คน
นายเฉลิมเกียรติ คำไพ
เบอร์โทร : 0878590748
นางจำเนียร หันไชยุงวา
เบอร์โทร : 0834078084
อนุมัติแล้ว
7
44YP1KV71S
บ้านเหล่าหมี
ที่อยู่ : หมู่2 ตำบลเหล่าหมี
5 คน
นายอนันต์ ปริปุรณะ
เบอร์โทร : 0817395480
นางวิภ่า คนหาญ
เบอร์โทร : 0848964248
อนุมัติแล้ว
8
R8L0XMCYBJ
บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต3
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านโนนเมือง ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
10 คน
10 คน
นายบุญนำ เพชรล้ำ
เบอร์โทร : 0849601948
นายบุญนำ เพชรล้ำ
เบอร์โทร : 0849601948
อนุมัติแล้ว
9
5XC2A9HEXH
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
ที่อยู่ : เลขที่ 143 ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
5 คน
นางสาวละเอียด อาจทวีกุล
เบอร์โทร : 0956169152
นางไพจิต นวดไธสง
เบอร์โทร : 0930622138
อนุมัติแล้ว
10
FZS927W9JK
โรงเรียนไตรคามสามัคคี
ที่อยู่ : บ้านกลึง หมู่ 5 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
5 คน
นายโกศล. พงษ์นิรันดร
เบอร์โทร : 0946737766
นางสาวอรุณรัตน์. ปลั่งกลาง
เบอร์โทร : 0918340329
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
HK9JTMBQQY
บ้านนาเดื่อ
ที่อยู่ : 200 ม.11 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
11 คน
11 คน
นางนิภาพร อุปพงษ์
เบอร์โทร : 0958914956
นางนิภาพร อุปพงษ์
เบอร์โทร : 0958914956
อนุมัติแล้ว
2
P5750NH7MB
บ้านนาเดื่อ
ที่อยู่ : 200 ม.11 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
25 คน
25 คน
นางนิภาพร อุปพงษ์
เบอร์โทร : 0958914956
นางนิภาพร อุปพงษ์
เบอร์โทร : 0958914956
อนุมัติแล้ว
3
VP6E8A7624
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ที่อยู่ : 256 หมู่ 6 ตำบลเหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280
20 คน
20 คน
นางสุนันท์ หลวงศรี
เบอร์โทร : 0973024975
นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ
เบอร์โทร : 0818717803
อนุมัติแล้ว
4
VA835QGECA
อนุบาลหนองแสง
ที่อยู่ : หมู่9 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
8 คน
8 คน
นายไสว หมั่นเก็บ
เบอร์โทร : 0982056629
นางอนุทิน หรพูน
เบอร์โทร : 0850049814
อนุมัติแล้ว
5
V9WZ3QUTKJ
บ้านบะไห
ที่อยู่ : บ้านบะไห หมู่ 7 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
30 คน
30 คน
นายวิชิต สิทธิแต้สกุล
เบอร์โทร : 0973419129
นายวิสันต์ ทองล้วน
เบอร์โทร : 0810732308
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
SUD93DGQ4P
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ที่อยู่ : บ้านโคกกลาง หมู่ 11 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 44190
6 คน
นายพิรุฬ วรรณขันธ์
เบอร์โทร : 0801805558
นางพรรณี นามโยธา
เบอร์โทร : 0872202060
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
CRRAVQCGKH
บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
ที่อยู่ : ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สพป.ขก.5
8 คน
นายอนันตวิทย์ พุทธา
เบอร์โทร : 0862424454
ครูวิภาดา ธรรมวงษา
เบอร์โทร : 0897139543
อนุมัติแล้ว
2
3RJZ09A2XH
ถ้ำปลาวิทยายน
ที่อยู่ : อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
9 คน
นายชาติชาย ยี่สารพัฒน์
เบอร์โทร : 0899425524
นางสุภาวดี วรรัตน์
เบอร์โทร : 0899425524
อนุมัติแล้ว
3
XHHX5Z68G8
โรงเรียนบ้านโพนก่อ
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโพนก่อ ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
8 คน
นายวิบูรณ์ สิงห์คราม
เบอร์โทร : 0879827086
นายวิบูรณ์ สิงห์คราม
เบอร์โทร : 0879827086
อนุมัติแล้ว
4
MJWNJZMZLE
บ้านนางิ้ว
ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 บ้านนางิ้ว ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
12 คน
นางลักษณาศิริ คำภูแก้ว
เบอร์โทร : 0870495242
นางลักษณาศิริ คำภูแก้ว
เบอร์โทร : 0870495242
อนุมัติแล้ว
5
C6SNHEUU11
บ้านกำพี้เหล่าเจริญศืลป์
ที่อยู่ : 69หมู่ 12 ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
11 คน
นายศาสตรา วาเสนัง
เบอร์โทร : 0985868662
นางสาวเปรมสิณี ช่างยา
เบอร์โทร : 0879514146
อนุมัติแล้ว
6
29SL3MYTTA
โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ
ที่อยู่ : บ้านนากุง หมู่ 10 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
10 คน
นายฉลอง สูญราช
เบอร์โทร : 0817499850
นางรัชนีวรรณ ดาววัน
เบอร์โทร : 0981014743
อนุมัติแล้ว
7
0X4YGJ080A
บ้านวังแท่น
ที่อยู่ : ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
8 คน
นางวนาไพร ยอดพุทธ
เบอร์โทร : 0862210032
ทิชากร
เบอร์โทร : 0969096065
อนุมัติแล้ว
8
7VNF815REB
ชุมชนโพนงามโพนสวาง
ที่อยู่ : บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
13 คน
8 คน
นายประชา แสนเย็น
เบอร์โทร : 0872362315
นางสาวเปรมฤดี สุพรรณฝ่าย
เบอร์โทร : 0973191871
อนุมัติแล้ว
9
EB1K94GP4X
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต. วังยาว อ. โกสุมพิสัย จฬมหาสารคาม 44140
9 คน
9 คน
นายนิคม ไวบรรเทา
เบอร์โทร : 0862343389
นางนุกุล นาลาดทา
เบอร์โทร : 0862265602
อนุมัติแล้ว
10
MPFAVE1SV3
บ้านตะโกบำรุง
ที่อยู่ : 115 หมู่ที่ 1 ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
8 คน
นางธัญนันท์ ศกุนตนาด
เบอร์โทร : 0942636287
นางสาวสุมาลี ขันผง
เบอร์โทร : 0981978212
อนุมัติแล้ว
11
ENJZ1R3RYH
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
4 คน
นางโสภา ชนะบุญ
เบอร์โทร : 0854542860
นายศิรสิทธิ์ นามตะ
เบอร์โทร : 0908523766
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
7ACYKZRAC5
ร.ร.บ้านเทพประทาน
ที่อยู่ : ร.ร.บ้านเทพประทาน
20 คน
20 คน
20 คน
นายประดิษฐ์ อำไพ
เบอร์โทร : 0856838089
นายประดิษฐ์ อำไพ
เบอร์โทร : 0856838089
อนุมัติแล้ว
2
C7NRAKPJUD
บ้านหนองฮาง
ที่อยู่ : บ้านหนองฮาง หมู่ 9 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
10 คน
นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว
เบอร์โทร : 0980977387
นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว
เบอร์โทร : 0980977387
อนุมัติแล้ว
3
HZZ9WP4P3Q
โรงเรียนบ้านนาคำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านนาคำ ต.หายโศก อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
10 คน
10 คน
นางสาวสุธาทิพย์ นิยม
เบอร์โทร : 0910644542
นางสาวสุธาทิพย์ นิยม
เบอร์โทร : 0910644542
อนุมัติแล้ว
4
HCK7QCW6ZH
บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์
ที่อยู่ : ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สพป.ขก.5
8 คน
นายอนันตวิทย์ พุทธา
เบอร์โทร : 0862424454
ครูวิภาดา ธรรมวงษา
เบอร์โทร : 0897139543
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
LFLK99NF37
โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ถนนสหราษฎร์อุทิศ ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
10 คน
10 คน
นายสมชาย จันใหญ่
เบอร์โทร : 0868642111
นางสุภาวดี รือหาร
เบอร์โทร : 0898438230
อนุมัติแล้ว
2
2W5MG8WA5B
โรงเรียนบ้านเชียงกรม
ที่อยู่ : 200 หมู่ 8 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 41000
10 คน
10 คน
10 คน
10 คน
นางยุพาพรรณ เกิดเพชร
เบอร์โทร : 0833620010
นางยุพาพรรณ เกิดเพชร
เบอร์โทร : 0833620010
อนุมัติแล้ว
3
38LGA7YLW3
นางอยโพนปลาโหล
ที่อยู่ : บ้านนางอย หมู่ที่4 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
10 คน
นายสมเกียรติ นามเสาร์
เบอร์โทร : 0929381152
นางสาวดารา งอยผาลา
เบอร์โทร : 0813921119
อนุมัติแล้ว
4
Z9R2MUYLJL
บ้านพลจลก
ที่อยู่ : 98 ม.7 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นม
10 คน
นายวิเชียร. ชาตผดุง
เบอร์โทร : 0
นางสาวอรพรรณ บุญทูล
เบอร์โทร : 0981607574
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
6RTWYEANE6
โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา
ที่อยู่ : หมู่. 3. ต.พลสงคราม. อ.โนนสูง. จ.นครราชสีมา
7 คน
ว่าที่ร.ต.วีระพล. คัทนศรี
เบอร์โทร : 0898448122
นางสาวธัญญรัตน์. ชาเกาะ
เบอร์โทร : 0898448122
อนุมัติแล้ว
2
N0VACTE3KG
บ้านบุตาโฮ - โนนกลาง
ที่อยู่ : หมู่ 7 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
8 คน
8 คน
นายไมตรี จันทองเดช
เบอร์โทร : 0973411034
นางณัฎฐนิภา โภชน์เกาะ
เบอร์โทร : 0958242488
อนุมัติแล้ว
3
HZR8NKQ7RA
โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
ที่อยู่ : ม.11 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
9 คน
สิบตรีบุญจร บุราคร
เบอร์โทร : 0862502071
นางสาวสุพัตรา. สุธาอรรถ
เบอร์โทร : 0849202900
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
WM2MBRNSWM
บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร
ที่อยู่ : บ้านหนองผือ. ตำบลนาใน. อำเภอพรรณานิคม. จังหวัดสกลนคร. 47130
10 คน
นายวีระศักดิ์. นาคะอินทร์
เบอร์โทร : 0862288451
นางกิ่งดาว ชินบุตร
เบอร์โทร : 0931063546
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
LH2GV0JV6L
โรงเรียนบ้านตาดรินทอง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
15 คน
15 คน
ดร.ธนากร ศรีวิพัฒน์
เบอร์โทร : 0655304518
นายคมสันต์ แสงงาม
เบอร์โทร : 0931015242
อนุมัติแล้ว
2
0W4BHC7V5T
บ้านกระเดื่อง
ที่อยู่ : หมู่ 9 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270
12 คน
นายรุ่งเรือง ชัยน้อย
เบอร์โทร : 0905798752
นางพิมพ์รัดดา ศรีแก้ว
เบอร์โทร : 0833576506
อนุมัติแล้ว
3
6UTW7QNPT5
บ้านขามเฒ่า
ที่อยู่ : บ้านขามเฒ่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
12 คน
12 คน
นายวิรัตน์ อุทาทิพย์
เบอร์โทร : 0878607419
นายจักรกฤษณ์ เชียรชนะ
เบอร์โทร : 0878607419
อนุมัติแล้ว
4
JKTWWMNZE8
บ้านปวงตึก
ที่อยู่ : บ้านปวงตึก
13 คน
นายถาวร มีแสวง
เบอร์โทร : 637706886
นายวัฒนสิทธิ์ วันทุมมา
เบอร์โทร : 874443298
อนุมัติแล้ว
5
4KLZQN8BZK
โรงเรียนบ้านวังรางน้อย
ที่อยู่ : ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
8 คน
ผอ.คณิต เจียรกลาง
เบอร์โทร : 0813823903
วธัญภัสชร์ เชื่อมกลาง
เบอร์โทร : 0938965495
อนุมัติแล้ว
6
3V1S8YJ740
โรงเรียนครบุรีวิทยา
ที่อยู่ : ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
20 คน
นายเกษม มารครบุรี
เบอร์โทร : 0644435999
นางสาวเจนจิรา จันทร์พยัพ
เบอร์โทร : 0958844669
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
WKT8ECM9BC
ชุมชนบ้านปากสวย
ที่อยู่ : หมู่ที่ 14 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
10 คน
10 คน
นายมานิตย์ สนิทบรรเลง
เบอร์โทร : 0872316067
นางสาวสุจริต แสงสุวรรณ์
เบอร์โทร : 0872361787
อนุมัติแล้ว
2
NETTQVR7RR
น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุถัมภ์)
ที่อยู่ : บ้านโนนสวรรค์ ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
11 คน
10 คน
10 คน
11 คน
นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากร
เบอร์โทร : 0857451326
นางสาวบุญญาพร แสนใจ
เบอร์โทร : 0910568159
อนุมัติแล้ว
3
U83APL3SJ7
โรงเรียนบ้านตูม
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านตูมกลาง ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
9 คน
นายสุขสันต์ เหล่าเรือง
เบอร์โทร : 0942767770
นางอัปสร ผ่านชมภู
เบอร์โทร : 0818722008
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
C3ZJ6GMG3E
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี
ที่อยู่ : บ้านนาดอกไม้ หมู่ 6 ตำบล บงใต้ อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร
12 คน
12 คน
นายประสิทธิ์ จันทร์ไทย
เบอร์โทร : 0979396519
นายบันลือ ใบภักดี
เบอร์โทร : 0933276118
อนุมัติแล้ว
2
SA2LHPME7C
โรงเรียนบ้านโนนแดง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ที่อยู่ : 271 หมู่ 5 ตำบลโฑธิ์ใหญ่ อำเภอวารืนชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
8 คน
8 คน
นางสุดาวรรณ ไขแสง
เบอร์โทร : 0819558579
นางเพ็ญธร อัครศรีชัยโรจน์
เบอร์โทร : 0909492790
อนุมัติแล้ว
3
4P8KHHGRDM
ผาอินทร์แปลงวิทยา
ที่อยู่ : 29หมู่13 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
17 คน
17 คน
นายดิเรก ศรีโยธา
เบอร์โทร : 0899438358
นางธนภรณ์ ภูดีทิพย์
เบอร์โทร : 0849561313
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
8D71NZYN4G
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2
ที่อยู่ : หมู่ 7 ต.สร้างก่อ องกุดจับ จ.อุดรธานี 41250 สังกัดสพป.อุดรธานีเขต4
20 คน
20 คน
20 คน
20 คน
นายศุภชัย วงษา
เบอร์โทร : 0828421539
นางณัฐธยาน์ การะหว้า
เบอร์โทร : 0879535620
อนุมัติแล้ว
2
EZE9MSZ70U
โรงเรียนวัดบ้านสนวน
ที่อยู่ : โรงเรียนวัดบ้านสนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
20 คน
20 คน
นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิต
เบอร์โทร : 0819665480
นางอธิษฐาน สร้อยศิริกุล
เบอร์โทร : 0867199133
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
K0F217MMB9
บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง
ที่อยู่ : ม.10 บ.น้ำเที่ยง ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
25 คน
นางสุพักตร์ โพธิจักร
เบอร์โทร : 0807628043
นางสุพักตร์ โพธิจักร
เบอร์โทร : 0807628043
อนุมัติแล้ว
2
E9ZUJEMM2L
โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
ที่อยู่ : บ้านโนนสวรรค์ ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
11 คน
11 คน
นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากร
เบอร์โทร : 0857451326
นางสาวบุญญาพร แสนใจ
เบอร์โทร : 0910568159
อนุมัติแล้ว
3
6JVNHBA9AV
บ้านบึงหอม
ที่อยู่ : ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
11 คน
นายสมคิด มีธรรม
เบอร์โทร : 0898455744
นางพจนีย์ พระสว่าง
เบอร์โทร : 0957052097
อนุมัติแล้ว
4
5EC5BKVLQK
บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง
ที่อยู่ : บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง ที่อยู่ : ม.10 บ.น้ำเที่ยง ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
2 คน
19 คน
5 คน
นางสุพักตร์ โพธิจักร
เบอร์โทร : 0807628043
นางสุพักตร์ โพธิจักร
เบอร์โทร : 0807628043
อนุมัติแล้ว
5
5CRKX68R59
อนุบาลแคนดง
ที่อยู่ : 570 หมู15 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
4 คน
นายสถิตย์. ศรีวิเศษ
เบอร์โทร : 044193030
น.ส.เบญจวรรณ มีผล
เบอร์โทร : 0982626956
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
4JMT8SF4NJ
บ้านนาดีวิทยา
ที่อยู่ : หมู่13 ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม
6 คน
นายเสงี่ยม โมธรรม
เบอร์โทร : 0982231126
นายธนาชาติ จันปุ่ม
เบอร์โทร : 0910643337
อนุมัติแล้ว
2
BVHSWACVTV
โรงเรียนบ้านนาแก
ที่อยู่ : อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต2
7 คน
นายสุพินิจ ปะวะลัง
เบอร์โทร : 0812625080
นายสุพินิจ ปะวะลัง
เบอร์โทร : 0812625080
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
T8Q2EHVJ5R
โรงเรียนบ้านตาดรินทอง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ต.ธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
15 คน
15 คน
ดร.ธนากร ศรีวิพัฒน์
เบอร์โทร : 0655304518
นายคมสันต์ แสงงาม
เบอร์โทร : 0931015242
อนุมัติแล้ว
2
C2GLXY9DG2
ร.ร.บ้านบ่อบึงโพนจาน
ที่อยู่ : ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
4 คน
นายยงยุทธ สายสุด
เบอร์โทร : 0892847735
นายไสว เกษกัน
เบอร์โทร : 0872505989
อนุมัติแล้ว
3
VMC4D2HR41
หนองแวงเรือประชาศึกษา
ที่อยู่ : เลขหมู่ที่ 7ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
5 คน
1 คน
16 คน
นายเสริมศรี พรหมภักดี
เบอร์โทร : 0862229559
นายสมแก้ว จอมทอง
เบอร์โทร : 0827434070
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
VRQ9MBSU06
บ้านคำผักหนาม
ที่อยู่ : ต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร
12 คน
นายชราวุธ วะชุม
เบอร์โทร : 0956132681
นางรัษฎาพร สุขหงษ์
เบอร์โทร : 0872568681
อนุมัติแล้ว
2
9QCYUZ5U7V
โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง
ที่อยู่ : 131 ม.2 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
6 คน
นายวัฒนา ทองยศ
เบอร์โทร : 0984703555
น.ส.ปริชาติ อินทรศิลา
เบอร์โทร : 0910329974
อนุมัติแล้ว
3
ZGAV65135Z
โรงเรียนชุมชนหนองหิน
ที่อยู่ : ม5 บ้านน้ำใส ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
7 คน
นางละมัย รัตนธรรมธาดา
เบอร์โทร : 0898427238
นางภัคนันท์ ปรีกุล
เบอร์โทร : 0921463588
อนุมัติแล้ว
4
QXFYWUWB1Y
บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
ที่อยู่ : หมู่3 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
14 คน
นายอดุลไทย บัวชุม
เบอร์โทร : 0962585748
น.ส.จินตนาการ บัวเคน
เบอร์โทร : 0962585748
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
EXZKX8D8JT
โรงเรียนบ้านคำโคกสูง
ที่อยู่ : ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
30 คน
30 คน
นายคณาณัชภูมิ ภูขาว
เบอร์โทร : 0828252879
นางศิลป์ศุภา แก้วแสนสินธ์ุ
เบอร์โทร : 0854557859
อนุมัติแล้ว
2
S6KNJHKJV7
โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ
ที่อยู่ : บ้านโช๕ชัยพร ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัด ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2
6 คน
นายสุนัย ไม่โศก
เบอร์โทร : 0872586776
นางสาวศุภลักษณ์ สายลวดคำ
เบอร์โทร : 0987281046
อนุมัติแล้ว
3
RBCA8RA1J6
โรงเรียนเลิงนกทา
ที่อยู่ : 299 ม.12 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
22 คน
นายยงยุทธ ภูมิแสน
เบอร์โทร : 045781116
นางสาวฝนใหม่ ศรีใสคำ
เบอร์โทร : 0824959446
อนุมัติแล้ว
4
VEKWV74XWD
บ้านดงวิทยาคาร
ที่อยู่ : ม8 บ้านดง ต นาขมิ้น อ โพนสวรรค์ จ นครพนม
26 คน
26 คน
นายอุทิศ นนเลาพล
เบอร์โทร : 0862419919
น.ส.นันทกาญจน์ จิตนานนท์
เบอร์โทร : 0981053266
อนุมัติแล้ว
5
GP2NUR84B8
วัดเหมสูง สพป.นครราชสีมาเขต 2
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
25 คน
22 คน
นายทนงศักดิ์ ยศกลาง
เบอร์โทร : 0611651422
นางสาวพรทิพย์ แก่นพะเนาว์
เบอร์โทร : 0935030890
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
T7YLUUS0HY
ภู่วิทยา
ที่อยู่ : 126 หมู่ 4 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360
20 คน
20 คน
20 คน
นายญาณวรรธน์ ธนพงศ์ไพสิฐ
เบอร์โทร : 0918288324
นายประสาน เสถียร
เบอร์โทร : 0878560186
อนุมัติแล้ว
2
K3QUQSU6QU
สพป.ขอนแก่นเขต5
ที่อยู่ : อ.ชุมแพ
150 คน
นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี
เบอร์โทร : 0868540830
ศน.ธิติมน คำมี
เบอร์โทร : 0956646853
อนุมัติแล้ว
3
VSN9DNXLE3
โรงเรียนบ้านห้วยตาด
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านห้วยตาด ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
8 คน
ผอ.ไพรัช ปรุงพณิชย์
เบอร์โทร : 0878599717
ขวัญหทัย
เบอร์โทร : 0859221393
อนุมัติแล้ว
4
FB9V0MNVGN
บ้านโนนมะเฟือง
ที่อยู่ : ม.8 ต.หนองแจ้งใหญ่อ.บัวใหญ๋จ.นครราชสีมา
15 คน
นายภูเบศ เทียนศรี
เบอร์โทร : 0981023179
นางสาวปิยรัตน์ ต่อสกุล
เบอร์โทร : 0817304169
อนุมัติแล้ว
5
BKCBZY6WCB
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ที่อยู่ : 163 หมู่ 8 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
100 คน
50 คน
นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน
เบอร์โทร : 081-9750470
นายสุรชัย ทองทิพยื
เบอร์โทร : 081-9750470
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
JYNV0GTUNX
โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม "ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์"
ที่อยู่ : 147 หมู่ 3 ถ.เจริญวิทย์ ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม, 48180
30 คน
30 คน
30 คน
นายอร่าม คูสกุลรัตน์
เบอร์โทร : 0897144417
นายนนทนันท์ เรืองขวัญ
เบอร์โทร : 0984355304
อนุมัติแล้ว
2
389YCUFX64
โรงเรียน​รัตนบุรี​
ที่อยู่ : 138 หมู่​ 12 ตำบล​รัตนบุรี​ อำเภอ​รัตนบุรี​ จังหวัด​สุรินทร์​ 32130​
25 คน
นายยรรยงค์​ วงค์คำจันทร์​
เบอร์โทร : 0956139138
นางสาว​วลี​วรรณ​ วัดตรง
เบอร์โทร : 0934286672
อนุมัติแล้ว
3
M52007LH1J
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ : 14 ม.5 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
8 คน
นางอรทัย พยัคฆ์มะเริง
เบอร์โทร : 0819670826
นายภิรวัฒน์ นะรีรัมย์
เบอร์โทร : 0862504956
อนุมัติแล้ว
4
ANUDGN4MEC
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ : 14 ม.5 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
8 คน
8 คน
นางอรทัย พยัคฆ์มะเริง
เบอร์โทร : 0819670826
นายภิรวัฒน์ นะรีรัมย์
เบอร์โทร : 0862504956
อนุมัติแล้ว
5
GF46R9XSM3
บ้านเขื่องคำ
ที่อยู่ : จังหวัดยโสธร
3 คน
นางสิริรัตน์เวชกามา
เบอร์โทร : 0810720522
นางจิราพรสุดสนอง
เบอร์โทร : 0910501560
อนุมัติแล้ว
6
EDMPMRTHM6
ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
ที่อยู่ : 149 ม. 10 ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม 44120
3 คน
นางสุมนา เนื่องไชยยศ
เบอร์โทร : 0852000482
นางสาววาทินี ประทุมขำ
เบอร์โทร : 0910602530
อนุมัติแล้ว
7
HXR5XL8XM4
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
ที่อยู่ : ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น สพป.ขก.1
7 คน
นายสมคิด กัญญาพันธ์
เบอร์โทร : 0813916393
นางอุบลวรรณ พันธ์งาม
เบอร์โทร : 0874456048
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
RTXJ0QBZLX
สามัคคีพิทยาคาร
ที่อยู่ : 93 หมู่ 8 ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
23 คน
23 คน
23 คน
นายถนอม ไพรหลวง
เบอร์โทร : 0885635136
นางสาวเกตุธัญญา นิติโยธิน
เบอร์โทร : 0892799358
อนุมัติแล้ว
2
1Q41R0D59Q
สามัคคีพิทยาคาร
ที่อยู่ : 93 หมู่ 8 ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210
23 คน
นายถนอม ไพรหลวง
เบอร์โทร : 0885635136
นางสาวเกตุธัญญา นิติโยธิน
เบอร์โทร : 0892799358
อนุมัติแล้ว
3
3ZALDU827L
บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย
ที่อยู่ : ม.4 ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270
4 คน
4 คน
นายอติยะ ศรีถาน
เบอร์โทร : 0808410889
นางสาวณัฐชานันท์ สุทธิแพทย์
เบอร์โทร : 0894692659
อนุมัติแล้ว
4
CRX3QK6QP6
ภูมิพิชญ
ที่อยู่ : 94​ หมู่​ 13​ ต.เมืองเพีย​ อ.กุดจับ​ จ.อุดรธานี​ 41250
7 คน
นางสุรัตน์​ จงกลณี
เบอร์โทร : 0879454613
นางสาวณัฏฐ์นลี​ กุมภิโร
เบอร์โทร : 0630263267
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
QYXHL9VHJ0
โนนเจริญพิทยาคม
ที่อยู่ : 120 หมู่1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จัังหวัดบุรีรัมย์ 31180
9 คน
นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ
เบอร์โทร : 0804708228
นางอัจฉรา วงศ์อามาตย์
เบอร์โทร : 0875953075
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
RFS16XMPMN
เทพสถิตวิทยา
ที่อยู่ : ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
30 คน
30 คน
30 คน
นายอมร ชัยวิเชียร
เบอร์โทร : 0898454379
นางปัจวรรณ ชุ่มเมืองปัก
เบอร์โทร : 0959163189
อนุมัติแล้ว
2
GBDHUUL7Q1
บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
ที่อยู่ : 268 ม.11 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
10 คน
10 คน
นายชูชาติ หงษ์ขาว
เบอร์โทร : 0811837669
นายสะไกร พูวันนา
เบอร์โทร : 0843922534
อนุมัติแล้ว
3
2C9U3A834S
เทพสถิตวิทยา
ที่อยู่ : ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
7 คน
7 คน
นายอมร ชัยวิเชียร
เบอร์โทร : 0898454379
นางสาวธนวรรณ กินขุนทด
เบอร์โทร : 0812664360
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
H6MAWAK3L2
เขวาไร่ศึกษา
ที่อยู่ : 96 หมู่ 12 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
14 คน
นายจิระศักดิื ปราณีนิจ
เบอร์โทร : 0951879965
นางศิริสุดา โพธิ์ศรี
เบอร์โทร : 0616659958
อนุมัติแล้ว
2
K42P3NKK17
ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
ที่อยู่ : 149 ม. 10 ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม 44120
3 คน
นางสุมนา เนื่องไชยยศ
เบอร์โทร : 0852000482
นางสาววาทินี ประทุมขำ
เบอร์โทร : 0910602530
อนุมัติแล้ว
3
8QL81HDR3T
โรงเรียนนางรอง
ที่อยู่ : อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
12 คน
นายอุดม นามสวัสดิ์
เบอร์โทร : 0973350227
นายกมล กุมผัน
เบอร์โทร : 0879587958
อนุมัติแล้ว
4
RJ4XP735R0
โรงเรียนโคกโกโคกกลาง
ที่อยู่ : โรงเรียนโคกโกโคกกลาง หมู่ที่ 7 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
4 คน
นายวิฑูรย์ แนวคำดี
เบอร์โทร : 0897134986
นางณัฐนิชากร เข็มสันเทียะ
เบอร์โทร : 0850066235
อนุมัติแล้ว
5
KBYZ4X6YWT
โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 139 หมู่ 1 ตำบลนาตาลอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
10 คน
นายชยทัต ดีเลข
เบอร์โทร : 849587029
นางฐิมณญา เลิศประเสริฐ
เบอร์โทร : 902898364
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
1LREBJRWJK
โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 153 ม.3 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310
5 คน
นายศุภชัย บุญสิทธิ์
เบอร์โทร : 0817083855
นางกัลยา สิงหาคร
เบอร์โทร : 0847923280
อนุมัติแล้ว
2
NR7BAY7HLY
หนองหลวงศึกษา
ที่อยู่ : 137หมู่1ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
14 คน
14 คน
นายธนกร แก้วบัวสา
เบอร์โทร : 0855916632
นายไวพร ดาบพิมพ์ศรี
เบอร์โทร : 0899414901
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
34KWKSZ7LP
อนุบาลจัมปาศรี
ที่อยู่ : จังหวัดมหาสารคาม
5 คน
นายจาตุรนต์ ปะนำหัง
เบอร์โทร : 0854518863
ครูหญิง
เบอร์โทร : 0854518863
อนุมัติแล้ว
2
1P6A725PDK
อนุบาลนครจัมปาศรี
ที่อยู่ : 202 ม.6ต. นาดูน อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม
5 คน
นายจาตุรนต์ ปะกินำหัง
เบอร์โทร : 0810618589
นางสาวปาริฉัตร แก้วพิมพ์
เบอร์โทร : 0854518863
อนุมัติแล้ว
3
6N5SQ3UTFC
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ที่อยู่ : 101 ม.12 ต.บะ อ. ท่าตูม จ.สุรินทร์
15 คน
นายทศพร สมพันธ์
เบอร์โทร : 0862496802
นางวรรภา กฤติยาวรรณ
เบอร์โทร : 0625354266
อนุมัติแล้ว
4
FL4KF0TF3Z
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
ที่อยู่ : ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
4 คน
นางสายพิน บุษย์ศรี
เบอร์โทร : 0810649321
นางสาวสิรินภา จันทกุล
เบอร์โทร : 0973356372
อนุมัติแล้ว
5
9FBX60QENN
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
ที่อยู่ : 304 หมู่ที่ 13 ถนนเสรีประชา บ้านหนองไผ่ ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
5 คน
6 คน
นายจำรัส บุญเชื่อง
เบอร์โทร : 0973394466
นายฤทธิไกร ศรีสุทัศน์
เบอร์โทร : 0969808071
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
FPFG9P4R4U
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
ที่อยู่ : 96 ม.12 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
25 คน
25 คน
นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจ
เบอร์โทร : 0951879965
นางกฤษณา มุลมาตย์
เบอร์โทร : 0842799975
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
XNJV36TDRS
บ้านทุ่งโพธิ์
ที่อยู่ : หมู่ 9 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
13 คน
13 คน
นางประนอม กุลอัก
เบอร์โทร : 0823164639
นางสุนันทา ก้อนแพง
เบอร์โทร : 0801909393
อนุมัติแล้ว
2
BTEKWZDUZK
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ที่อยู่ : 176 หมู่ 7 บ้านโนนสวรรค์ ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
12 คน
ดร.วิเชียร วาพัดไทย
เบอร์โทร : 0981020789
นางสุวิมล พุฒซ้อน
เบอร์โทร : 0933051996
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
9MRD9UX5M4
บ้านกองโพน
ที่อยู่ : 141บ้านกองโพน
50 คน
50 คน
50 คน
50 คน
นายนิยม สุภาษร
เบอร์โทร : 0801697115
นางสาวมนต์ยุพิน ชาวเมืองโขง
เบอร์โทร : 0801697115
อนุมัติแล้ว
2
3LAGNEJ0LY
โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
ที่อยู่ : 104 ม.15 ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
60 คน
นางกันตาธรณ์ ตะราช
เบอร์โทร : 0954041405
นายไสว ถนัดไถ
เบอร์โทร : 0843187013
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
K5YD5283B4
บ้านโนนสวาง
ที่อยู่ : บ้านโนนสวาง หมู่ 3 ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170
10 คน
นายสมพร ถิ่นปรุ
เบอร์โทร : 0862377799
นายสมพงษ์ สมานทรัพย์
เบอร์โทร : 0932985691
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
D2UUQWPQYK
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
ที่อยู่ : 145
7 คน
นายอภิมุข ลี้พงษ์กุล
เบอร์โทร : 0828374589
นางรัชนก คำพระธิก
เบอร์โทร : 0848960131
อนุมัติแล้ว
2
F7E27AZGHU
บ้านตะโกบำรุง
ที่อยู่ : 115 หมู่ที่ 1 ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
8 คน
8 คน
นางธัญนันท์ ศกุนตนาด
เบอร์โทร : 0942636287
นางสาวสุมาลี ขันผง
เบอร์โทร : 0981978212
อนุมัติแล้ว
3
EJFD7PCG7G
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
ที่อยู่ : 200 หมู่ 3 บ้านห้วยขอบ ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย 42150
7 คน
7 คน
นายสมจิตร เกตุลา
เบอร์โทร : 0626542625
ครูสาริศา สังพอ
เบอร์โทร : 0951696629
อนุมัติแล้ว
4
09GC71UQD3
โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
ที่อยู่ : อำเภออุทุมพรพิสัย
33 คน
นางสาวพุธิตา คำเหลือ
เบอร์โทร : 0862450204
นางสาวพุธิตา คำเหลือ
เบอร์โทร : 0862450204
อนุมัติแล้ว
5
YHGF6T8NG2
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
ที่อยู่ : 304 หมู่ 13 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
16 คน
16 คน
นายจำรัส บุญเชื่อง
เบอร์โทร : 0973394466
นางวิษา บุญวรสถิต
เบอร์โทร : 0872522864
อนุมัติแล้ว
6
A62BU4JV0L
บ้านคกเลา
ที่อยู่ : ต.บุฮม อ.เชียงคาน. จ.เลย
10 คน
9 คน
9 คน
นางสุพรรณี. กุลภส
เบอร์โทร : 0817684807
นางสุพรรณี. กุลภา
เบอร์โทร : 0817684807
อนุมัติแล้ว
7
3TAK06XNWZ
อนุบาลโซ่พิสัย
ที่อยู่ : ต. โซ่ อ. โซ่พิสัย จ. บึงกาฬ
10 คน
นายอภิชาติ คำเพชร
เบอร์โทร : 0971377510
นางจารุณี ฝายทอง
เบอร์โทร : 0990715599
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
BFCQW6Q8PB
แวงน้อยศึกษา
ที่อยู่ : 311 หมู่ที่ 12 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
4 คน
4 คน
4 คน
นายทวีศักดิ์ สมนอก
เบอร์โทร : 895784936
นายสรัชศิลป์ พิทักษ์พุทธ
เบอร์โทร : 629329759
อนุมัติแล้ว
2
0U8NCV5CRY
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ที่อยู่ : โรงเรียนแวงน้อยศึกษา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
50 คน
48 คน
นายทวีศักดิ์ สมนอก
เบอร์โทร : 0895784936
นายมนัส นาคำ
เบอร์โทร : 0981581091
อนุมัติแล้ว
3
R5D1WS1CYX
แก่นนครวิทยาลัย 2
ที่อยู่ : ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3 คน
นายสำเนียง มิ่งขวัญ
เบอร์โทร : 0897123757
นางประทุมเมศ ช่วงชิต
เบอร์โทร : 0892747722
อนุมัติแล้ว
4
TL6W75HZJ5
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ที่อยู่ : บ้านโคกกลาง หมู่ 11 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 44190
6 คน
6 คน
นายพิรุฬ วรรณขันธ์
เบอร์โทร : 0801805558
นางพรรณี นามโยธา
เบอร์โทร : 0872202060
อนุมัติแล้ว
5
9JP9Y7JRSM
บ้านหนองบัวคำ
ที่อยู่ : ต.นามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
36 คน
นางสาววิลาสินี พุทธดี
เบอร์โทร : 096857451
นายเปรมประชา ไชยสี
เบอร์โทร : 0829205826
อนุมัติแล้ว
6
7KLL21F8AG
โรงเรียนบ้านประสุข
ที่อยู่ : 100 หมู่ 13 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
5 คน
นายเพชร กล้าหาญ
เบอร์โทร : 0985864462
นางสาวธัญญ์ทิพา กล้าหาญ
เบอร์โทร : 0625201335
อนุมัติแล้ว
7
JF1SKDQKNG
โรงเรียนชุมพลนาคลัง
ที่อยู่ : ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
25 คน
นายพิชิต พันธสี
เบอร์โทร : 0918348918
นายธีรวัฒน์ ศิริมาท
เบอร์โทร : 0918348918
อนุมัติแล้ว
8
5PJPL1VHQN
โรงเรียนบ้านตาดทอง
ที่อยู่ : ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
10 คน
นางสุรางค์ ศรีทราไชย
เบอร์โทร : 0857697196
นางมณีพร ทองแท่ง
เบอร์โทร : 0934959832
อนุมัติแล้ว
9
NP9WRHZEZA
โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม
ที่อยู่ : ม.3 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
25 คน
นางอุทุมพร เครือบคนโท
เบอร์โทร : 0850230078
นางบุญทรัพย์ จิระสุโข
เบอร์โทร : 0862434336
อนุมัติแล้ว
10
RLC3XQMYJ8
โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
ที่อยู่ : ม.7 ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
29 คน
นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำ
เบอร์โทร : 0922799481
นางกัญญาวรรณ์ พงษ์สาครสวัส
เบอร์โทร : 0851048178
อนุมัติแล้ว
11
W3Z81P2B8L
บ้านหนองแขมอีโล
ที่อยู่ : ม.13 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
7 คน
นายอนันต์ พลยูง
เบอร์โทร : 0945345115
นางสาวปัทมา อุยะวาปี
เบอร์โทร : 0806280918
อนุมัติแล้ว
12
JSU1CMND7S
บ้านเขื่องคำ
ที่อยู่ : จังหวัดยโสธร
8 คน
นายสุทัศน์​ สันทา
เบอร์โทร : 0817905825
ผอ​นายสุทัศน์
เบอร์โทร : 0817905825
อนุมัติแล้ว
13
UEEYD7WBJA
โรงเรียนบ้านสีโค
ที่อยู่ : หมู่ 9 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
10 คน
นางสาวปุญชรัสมิ์ ปิยนันท์วัชร์
เบอร์โทร : 0935028545
นางเพ็ญโพยม. ชมภูพื้น
เบอร์โทร : 0817895120
อนุมัติแล้ว
14
EN62P2SLYW
โรงเรียนาวังศึกษาวิช
ที่อยู่ : อ.นาวัง ย.หนองบัวลำภู
3 คน
นายเกื้อกูล วรรณสาร
เบอร์โทร : 0898425291
นายพนม ถาปัน
เบอร์โทร : 0898419109
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
1Y9BH0PSGB
บ้านโจด
ที่อยู่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
30 คน
นายเอกภพ บำรุงกลาง
เบอร์โทร : 0890372611
0890372611
เบอร์โทร : 0890372611
อนุมัติแล้ว
2
B7G9X67C7F
ศรีณรงค์พิทยาลัย
ที่อยู่ : สุรินทร์
12 คน
นายสุพิน บุญเยี่ยม
เบอร์โทร : 0876621226
นายสุพิน บุญเยี่ยม
เบอร์โทร : 0876621226
อนุมัติแล้ว
3
RCZ86ZR0SM
บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
ที่อยู่ : ที่อยู่ : หมู่ที่ 25 บ้านบ้านหนองทุ่มพัฒนา ตำบล : สว่างแดนดิน อำเภอ : สว่างแดนดิน จังหวัด : สกลนคร รหัสไปรษณีย์ : 47110
35 คน
35 คน
นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
เบอร์โทร : 0930491792
นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
เบอร์โทร : 0930491792
อนุมัติแล้ว
4
6V3ZFTKU9W
บ้านเชียงดา
ที่อยู่ : ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเชียงดา ตำบล : เชียงดา อำเภอ : สร้างคอม จังหวัด : อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ : 41260 โทรศัพท์ : 0-42145608
15 คน
35 คน
นางรันรดา ปากอุตสาห์
เบอร์โทร : 0814565960
นางรันรดา ปากอุตสาห์
เบอร์โทร : 0814565960
อนุมัติแล้ว
5
4T1BD91Z37
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ที่อยู่ : ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านหนองใหญ่ ตำบล : ผาอินทร์แปลง อำเภอ : เอราวัณ จังหวัด : เลย รหัสไปรษณีย์ : 42220 โทรศัพท์ : 042801151
18 คน
นายดวงใจ สิงห์พันธ์
เบอร์โทร : 0856454129
นายดวงใจ สิงห์พันธ์
เบอร์โทร : 0856454129
อนุมัติแล้ว
6
3NS2AFEVBT
โรงเรียนบ้านหนองแดง
ที่อยู่ : ต.กุดโบสถ์ อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา
48 คน
นายทวีศักดิ์ พันธ์นาม
เบอร์โทร : 0850282855
นางสาวญาณกร ทรัพย์มาก
เบอร์โทร : 0981013200
อนุมัติแล้ว
7
1XFFE2C5T1
โรงเรียนบ้านสตึก
ที่อยู่ : 444หมู่13 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
11 คน
นางพรรณี ชะบา รักษาการ
เบอร์โทร : 0817257609
ไอลดา ภูวงษา
เบอร์โทร : 0981534670
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
PSEU5G85EA
โรงเรียนบ้านหนองบัว
ที่อยู่ : หมู่ที่ 18 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
28 คน
28 คน
นางสาวอนงค์ ศรีสินธ์
เบอร์โทร : 0933598263
นางสาวอนงค์ ศรีสินธ์
เบอร์โทร : 0933598263
อนุมัติแล้ว
2
6NFGMVBXPK
บ้านวังชัย
ที่อยู่ : หมู่6 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
10 คน
นายลิขิต วงษาเทพ
เบอร์โทร : 0897097958
นางพัชรินทร์ โสโท
เบอร์โทร : 0880608869
อนุมัติแล้ว
3
U1248BF4W5
บ้านโนนสวรรค์
ที่อยู่ : 116 หมู่ 4 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
25 คน
นายจอมใจ บุญสินชัย
เบอร์โทร : 0872243343
นางสาวภัสชา ปะกิริโย
เบอร์โทร : 0923724017
อนุมัติแล้ว
4
XDP0TT7HZ9
บ้านโจด
ที่อยู่ : รร.บ้านโจด ต.กุดเค้า อ. มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
10 คน
นายธีรพล เถื่อนเทียม
เบอร์โทร : 0819541865
นายปรีชา สำนวน
เบอร์โทร : 0827497539
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
ZY8GGY8VSH
บ้านสะแกงาม
ที่อยู่ : 148 หมู่ 10 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
100 คน
นางสาวพิมพ์ญาดา นาชัยฤทธิ์
เบอร์โทร : 0878714035
นางสาวสมหมาย จักสาร
เบอร์โทร : 0933345792
อนุมัติแล้ว
2
WQUCAVEWE0
จักราชวิทยา
ที่อยู่ : 28 ม.4 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
100 คน
ดร.บุญไพร หมู่ทองหลาง
เบอร์โทร : 0956121479
ดร.มนภรณ์ ลีลาน้อย
เบอร์โทร : 0991566938
อนุมัติแล้ว
3
M44QLUBGU0
บ้านท่าโสม
ที่อยู่ : 9 หมู่ 1 ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
90 คน
90 คน
นายสุนทร สุนสิน
เบอร์โทร : 0862186574
นายวรพงษ์ อาษาศรี
เบอร์โทร : 0875665434
อนุมัติแล้ว
4
T1TUXAT93S
รร.ห้วยจริงวิทยา
ที่อยู่ : ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
60 คน
นายจีระพรรณ เพียรมี
เบอร์โทร : 0885909630
นางสาวจินตหรา เกรินรัมย์
เบอร์โทร : 0804876443
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
ZTSF20ZJ6K
บ้านหนองกุงใหญ่
ที่อยู่ : ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
8 คน
นายพุธ คำแสงทอง
เบอร์โทร : 0862221803
นางทัศนีย์ ยี่สารพัฒน์
เบอร์โทร : 0970635360
อนุมัติแล้ว
2
79Y937GSQ9
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
ที่อยู่ : 145 ม.2​ ต.โนนสะอาด​ อ.ศรีบุญเรือง​จ.หนองบัวลำภู
10 คน
นายอภิมุข​ ลี้พงษ์กุล
เบอร์โทร : 0828374589
นางนงนุช​ บัวงาม
เบอร์โทร : 0872342182
อนุมัติแล้ว
3
YP6RL9XH26
โนนพะยอมพิทยไพศาล
ที่อยู่ : ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
10 คน
นางสาวพัฒนฉัตร. นุพล
เบอร์โทร : 0879669581
นางสาวจารุวรรณณี. เหล่าดี
เบอร์โทร : 0890367658
อนุมัติแล้ว
4
ABMDPHKRDT
บ้านดงวิทยาคาร
ที่อยู่ : ม8 บ้านดง ต นาขมิ้น อ โพนสวรรค์ จ นครพนม
26 คน
26 คน
นายอุทิศ นนเลาพล
เบอร์โทร : 0862419919
น.ส.นันทกาญจน์ จิตนานนท์
เบอร์โทร : 0981053266
อนุมัติแล้ว
5
H1XR89L3XA
ชุมชนคงวิทยา
ที่อยู่ : หมู่11 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา
7 คน
7 คน
นางวรนัน
เบอร์โทร : 0818794745
นางวรนันท์
เบอร์โทร : 0818794745
อนุมัติแล้ว
6
SDG7THNWV7
ร.ร.บ้านหนองดินดำ
ที่อยู่ : บ้านหนองดินดำ. สพป.อบ5
10 คน
10 คน
นายธวัชชัย
เบอร์โทร : 0878740764
นางดรุณี
เบอร์โทร : 0862437924
อนุมัติแล้ว
7
2MN56EX4AF
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านหนองบัวขาว ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
20 คน
นายชาตรี ปาลพันธุ์
เบอร์โทร : 0898453696
นางวิชุนันท์ ลองจำนงค์
เบอร์โทร : 0879655627
อนุมัติแล้ว
8
PEQFYJJFDA
โรงเรียนบ้านยาง
ที่อยู่ : ตำบลเมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
6 คน
นายอุทิศ โพธิ์งาม
เบอร์โทร : 0843347572
นางวรรณภา สอนศรี
เบอร์โทร : 0952107298
อนุมัติแล้ว
9
RLRUKQ36R1
บ้านดู่ใหญ่
ที่อยู่ : ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
12 คน
12 คน
ดร.ชำนาญ ศรีวงษ์
เบอร์โทร : 0833279268
นางสาวขนิษฐา พันทา
เบอร์โทร : 0819676577
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
WE8U7FGPTP
บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
ที่อยู่ : ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2
12 คน
นางพัชรินทร์ ไกรยะสิทธิ์
เบอร์โทร : 0656305372
นางสาวลัดดาวรรณ หาญกุล
เบอร์โทร : 0896903956
อนุมัติแล้ว
2
3JZUAQK9EM
บ้านหนองคลอง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 บ้านหนองคลอง ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
7 คน
นางชุติมา กะริอุณะ
เบอร์โทร : 0633989395
นางมะลิวรรณ แก้วมาตย์
เบอร์โทร : 0905780749
อนุมัติแล้ว
3
XZF7W0ZL27
บ้านบกหนองทันนำ
ที่อยู่ : ต.หนองทันนำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
6 คน
6 คน
นายพรหมลิขิต เวชกามา
เบอร์โทร : 0956137497
นางกชพรรณ ถุระพัฒน์
เบอร์โทร : 0956137497
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
2U9B38JE46
บ้านนาเก็น
ที่อยู่ : บ้านนาเก็น ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
10 คน
10 คน
พรชัย นาทา
เบอร์โทร : 0853538254
วาทินี พลีศักดิ์
เบอร์โทร : 0638504388
อนุมัติแล้ว
2
EEKM93C09P
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ ม.8 บ้านพังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร
8 คน
นางสาวจารุวรรณ บุ่งวิเศษ
เบอร์โทร : 0837461016
นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา
เบอร์โทร : 0973348141
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
64X1PSG5B0
ภูเขียว
ที่อยู่ : อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
10 คน
10 คน
นายกษิดิศ ปลื้มญาตื
เบอร์โทร : 0854534584
ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย
เบอร์โทร : 0854534584
อนุมัติแล้ว
2
ECFEXR1JGP
ภูเขียว
ที่อยู่ : อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
10 คน
10 คน
นายกษิดิศ ปลื้มญาตื
เบอร์โทร : 0854534584
ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย
เบอร์โทร : 0854534584
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
7Z8ARK37DY
โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
ที่อยู่ : ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
12 คน
12 คน
12 คน
นางสาววรัญญา สำแดงชัย
เบอร์โทร : 0879537963
นางจิรัชยา ผลแสง
เบอร์โทร : 0952521586
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
G915XZRVBF
นครพนมวิทยาคม
ที่อยู่ : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
50 คน
50 คน
50 คน
นายประหยัด วังวร
เบอร์โทร : 0817029164
นายนวธร นนท์คำวงค์
เบอร์โทร : 0949565552
อนุมัติแล้ว
2
Y2E2H6MHUA
บ้านหนองยาง
ที่อยู่ : ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
30 คน
ผอ.บุญตา ชาญชำนิ
เบอร์โทร : 0849539870
คุณครูไฉไล กองเกิด
เบอร์โทร : 0872250752
อนุมัติแล้ว
3
DVH919P9XV
ชุมชนพลับพลา
ที่อยู่ : 64 ม. 4 ตำบลพลับพลา อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา
25 คน
ว่าที่ร้อยตรีอนุวัศ ไชยสงค์
เบอร์โทร : 0815498172
นายประกอบ ป้อมทะเล
เบอร์โทร : 0815498172
อนุมัติแล้ว
4
271SEHZYDH
โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
ที่อยู่ : 149 หมู่ 10 ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม 44120
5 คน
นางสุมนา เนื่องไชยยศ
เบอร์โทร : 0852000482
นางสาวกชกร ดงเทียมสี
เบอร์โทร : 0939589402
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
7WH3QGGZ96
เมืองคง
ที่อยู่ : 9 หมู่ 11 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
80 คน
80 คน
80 คน
นายสุพล เชื่อมพงษ์
เบอร์โทร : 0956200039
นายไพรัช เชื้อประทุม
เบอร์โทร : 0974429694
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
3UTGLEBXH4
นางรอง
ที่อยู่ : อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย
10 คน
10 คน
10 คน
นายสรายุทธ เสลารักษ์
เบอร์โทร : 0899436505
ศิริปัญญา สะเดา
เบอร์โทร : 0899436505
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
YNY0DENPG5
บ้านคำน้ำสร้าง
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
15 คน
นายชำนาญ สุรินาม
เบอร์โทร : 0873772433
นางมัชฉา ทุมมา
เบอร์โทร : 0918295186
อนุมัติแล้ว
2
WB7YD4S3MM
โพนทันเจริญวิทย์
ที่อยู่ : ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
10 คน
นาย สุรพัฒน์ ชูชัยโตธนพัฒน์
เบอร์โทร : 045762055
นางจิตรา ไทยเครือวัลย์
เบอร์โทร : 0895756538
อนุมัติแล้ว
3
QU4ZY2CE4H
บ้านโพนก่
ที่อยู่ : ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน นครพนม
5 คน
นางพิราพรรณ แสนเมืองชิณ
เบอร์โทร : 0833344366
นายกัมปนาท. บุตรศรีรักษ์
เบอร์โทร : 0833418390
อนุมัติแล้ว
4
WF8TNAGXAQ
บ้านเหมืองแพร่
ที่อยู่ : ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
4 คน
นางระพีพร โคตรชนะ
เบอร์โทร : 0862277505
นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
เบอร์โทร : 0821196066
อนุมัติแล้ว
5
E31JSN58BW
โรงเรียนวัดบ้านสนวน
ที่อยู่ : โรงเรียนวัดบ้านสนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
14 คน
นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิต
เบอร์โทร : 0819665480
นางอธิษฐาน สร้อยศิริกุล
เบอร์โทร : 0867199133
อนุมัติแล้ว
6
3KB7JUEH0F
โรงเรียนวัดบ้านสนวน
ที่อยู่ : โรงเรียนวัดบ้านสนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
6 คน
นายอรรถพล วรรณพงศ์สถิต
เบอร์โทร : 0819665480
นางอธิษฐาน สร้อยศิริกุล
เบอร์โทร : 0867199133
อนุมัติแล้ว
7
Y3DX9F56FG
โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
16 คน
นายเกษม แอบอิง
เบอร์โทร : 0862356335
นางสาวจีรภา โกทา
เบอร์โทร : 0850117523
อนุมัติแล้ว
8
8WWSJ0SJFP
โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง
ที่อยู่ : หมู่9 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
10 คน
นายวรวิช บุญประสิทธิ์
เบอร์โทร : 0818738235
นายเนวิน โคตคำ
เบอร์โทร : 0844181907
อนุมัติแล้ว
9
7RXCLF00PD
โรงเรียนบ้านกกทอง
ที่อยู่ : 162 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
7 คน
7 คน
นายสุพจน์ นาเลาห์
เบอร์โทร : 0956519935
นางทิพยา เกศเกื้อวิริยะนนท?
เบอร์โทร : 0958803302
อนุมัติแล้ว
10
7D9K6J744C
บ้านเหมืองแพร่
ที่อยู่ : หมู่ 3 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย
3 คน
นางระพีพร โคตรชนะ
เบอร์โทร : 0862277505
นางสุพิญ เอี่ยมแสงวัฒนา
เบอร์โทร : 0821196066
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
F5N8E41V7R
บริบาลภูมิเขตต์
ที่อยู่ : หมู่ 2 ถ.บริบาลภูมิเขตต์ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
10 คน
10 คน
10 คน
นายปัญญา อินทะวงษา
เบอร์โทร : 0819543644
นางจิตตานันทิ์ ไชยรัตน์
เบอร์โทร : 0955164566
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
V2JYZMMGH2
อนุบาลมหาสารคาม
ที่อยู่ : 161 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
10 คน
นายสุวิทย์ วงษาไฮ
เบอร์โทร : 0895756566
นางกานดา เวียงบาล
เบอร์โทร : 0641422998
อนุมัติแล้ว
2
YU9X0FE4V6
โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 139 หมู่ 1 ตำบลนาตาลอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
10 คน
นายชยทัต ดีเลข
เบอร์โทร : 849587029
นางฐิมณญา เลิศประเสริฐ
เบอร์โทร : 902898364
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
60MGGXEG2Q
โรงเรียนบ้านเสาเล้า
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านเสาเล้า ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48000
40 คน
นายนิรันดร์ นาวงหา
เบอร์โทร : 0872184442
นายสินสมุทร สินธุศิริ
เบอร์โทร : 0868548420
อนุมัติแล้ว
2
2BDFZFSXCK
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
ที่อยู่ : 200 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
20 คน
ผอ.พุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร
เบอร์โทร : 0850012978
นางสาวกัลยา พันธ์เทพ
เบอร์โทร : 0613361249
อนุมัติแล้ว
3
HKQDSM5WA4
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
ที่อยู่ : บ้านปรางค์บุรี ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
25 คน
นายธนัชชัย เสยกระโทก
เบอร์โทร : 0813601304
นางสาวชนม์ณภัทร ศรีนาค
เบอร์โทร : 0637619777
อนุมัติแล้ว
4
KJ6NFB3A74
รร.บ้านดงน้อย
ที่อยู่ : ม.2 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
15 คน
นายสมสมัย ฤทธิ์มหา
เบอร์โทร : 0898615129
นายศุภักชัย นามลุน
เบอร์โทร : 0817952152
อนุมัติแล้ว
5
VZC0XJHLFJ
วัดบ้านแสลงคง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 12 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
45 คน
นางวิไล ชัยสุริยะเดชา
เบอร์โทร : 0801602121
นายอภิรักษ์ แพงแก้ว
เบอร์โทร : 0825299866
อนุมัติแล้ว
6
904WQEQ8HU
โรงเรียนบ้านกะดาด
ที่อยู่ : บ้านสี่เหลี่ยม ม.11 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
16 คน
นางธนานันต์ ดียิ่ง
เบอร์โทร : 0973426614
นางศิริยา ศรีราม
เบอร์โทร : 0862507440
อนุมัติแล้ว
7
8YZD1FR4KD
บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”
ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
30 คน
30 คน
นายวิเชียร. อดทน
เบอร์โทร : 0849574795
นางสาวรัตนาพร. ทองทุม
เบอร์โทร : 0923350191
อนุมัติแล้ว
8
3GC4F2FU5M
บ้านท่าสีไค
ที่อยู่ : หมู่2 บ้านดงสรวง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220
10 คน
นายสงคราม รัตนวรรณี
เบอร์โทร : 0899437318
นางสาวดวงเด่น แสนดี
เบอร์โทร : 0800069509
อนุมัติแล้ว
9
6X3X9S9GQX
บ้านโพนจาน
ที่อยู่ : 89 ม.10 ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
11 คน
นายกฤษณะ นิคำ
เบอร์โทร : 0910615436
น.ส.พิศมัย ขวาไชยวี
เบอร์โทร : 0819767396
อนุมัติแล้ว
10
XBMBGZY0R5
โรงเรียนบ้านนาคำ
ที่อยู่ : 71 หมู่ 16 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
6 คน
นางวิภาวณี บุญศรี
เบอร์โทร : 0894440492
นายปริญญ์ธนิน นิธิวัชรปริญญ์
เบอร์โทร : 0872222655
อนุมัติแล้ว
11
GZGKP62F9R
บ้านกกทอง
ที่อยู่ : 162หมู่ 3 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
4 คน
7 คน
นายสุพจน์ นาเลาห์
เบอร์โทร : 096519935
นางทิพยา เกศเกื้อวิริยะนนท์
เบอร์โทร : 0958803302
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
BNC8VW73AV
โรงเรียนทับกุงประชานุกูล
ที่อยู่ : โรงเรียนทับกุงประชานุกูล ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 41340
4 คน
4 คน
4 คน
นายนิยม คลังแสง
เบอร์โทร : 0898948543
นางเสาวคนธ์ ประมูลจักรโก
เบอร์โทร : 0981019141
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
62QX46C5QA
อมตวิทยา
ที่อยู่ : 121 หมู่ 4 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
65 คน
65 คน
10 คน
ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์
เบอร์โทร : 0824479999
นายชัยรัตน์ สิทธิบุรี
เบอร์โทร : 0868501110
อนุมัติแล้ว
2
7JCG21PWLM
โรงเรียนสีดาวิทยา
ที่อยู่ : 112 หมู่ 1 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
23 คน
23 คน
นายนิสิทธิ์ ส่งสุข
เบอร์โทร : 0868792618
นายณัฏฐกิตติ์ จิตต์วิริยกานต์
เบอร์โทร : 0943373235
อนุมัติแล้ว
3
166CXYF7N0
ชุมชนวังสะพุง
ที่อยู่ : 356หมู่10ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย42130
5 คน
นายศักดา พุทซาคำ
เบอร์โทร : 0817293588
นายคำปน นามโยธี,นางปิยภรณ์ ศรีเมือง
เบอร์โทร : 0980971797
อนุมัติแล้ว
4
83CTEM4FET
รร.บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
ที่อยู่ : หมู่2​ บ้านหัวฝาย​ ต.ปอแดง​อ.ชนบท​ จ.ขอนแก่น​40180​
4 คน
นายวุฒิชาติ​ จันทร์ดิษฐ์
เบอร์โทร : 0887101948
นางพัชชานันท์​ สุขไพบูลย์
เบอร์โทร : 0987503945
อนุมัติแล้ว
5
RX1Y0SXGL4
บ้านนาแพง
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านนาแพง ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
20 คน
20 คน
นางบาหลี กิยะแพทย์
เบอร์โทร : 0862380859
น.ส.พรโสพิศ อวยชัย
เบอร์โทร : 0895777520
อนุมัติแล้ว
6
6U965TSD7W
บ้านนาแพง
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านนาแพง ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
10 คน
10 คน
นางบาหลี กิยะแพทย์
เบอร์โทร : 0862380859
น.ส.พรโสพิศ อวยชัย
เบอร์โทร : 0895777520
อนุมัติแล้ว
7
TM3TC753WT
บ้านดงวิทยาคาร
ที่อยู่ : ม8 บ้านดง ต นาขมิ้น อ โพนสวรรค์ จ นครพนม
26 คน
26 คน
นายอุทิศ นนเลาพล
เบอร์โทร : 0862419919
น.ส.นันทกาญจน์ จิตนานนท์
เบอร์โทร : 0981053266
อนุมัติแล้ว
8
U4BVJ25VTQ
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตพบลหนองแสง
ที่อยู่ : 304หมู่1ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม44120
6 คน
นางณัฐนรี นาคมี
เบอร์โทร : 0857446939
นฤมล ประจันทร์ตัง
เบอร์โทร : 0650943921
อนุมัติแล้ว
9
Z7SF0KTNQ9
วัดบ้านปะทัดบุ
ที่อยู่ : หมู่ 1ต.ประทัดยุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
10 คน
นายสมหมาย อาทวัง
เบอร์โทร : 0653393835
นางญาณิศา นาถาบำรุง
เบอร์โทร : 0878777817
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
367S0A9BGG
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
ที่อยู่ : บ้านโคกงาม ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
4 คน
4 คน
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
เบอร์โทร : 979529898
นายไพโรจน์ ยิ่งยืน
เบอร์โทร : 0879143553
อนุมัติแล้ว
2
6AW0QC9418
โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
ที่อยู่ : ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
12 คน
12 คน
นางสาววรัญญา สำแดงชัย
เบอร์โทร : 0879537963
นางสาวจิรัชยา ผลแสง
เบอร์โทร : 0952521586
อนุมัติแล้ว
3
DFQMA5TBNB
โรงเรียนบ้านหนองซน ตำบลหนองซน อำนาทม จังหวัดนครพนม
ที่อยู่ : - หมู่ 8 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140
7 คน
7 คน
นายนิคม สีแสงจันทร์
เบอร์โทร : 0843175757
นายสมพงษ์ บุญตาท้าว
เบอร์โทร : 0655433369
อนุมัติแล้ว
4
0X671UMET6
โรงเรียนบ้านกุดเรือ
ที่อยู่ : หมู่ 13 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
10 คน
นายอดิประพล วรรณพฤกษ์
เบอร์โทร : 0881641154
นางสุพรรณี โพธิล่าม
เบอร์โทร : 0862225910
อนุมัติแล้ว
5
79HP8PK1R8
บ้านตามุย
ที่อยู่ : บ้านตามุย หมู่4 ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
11 คน
นางสาวพัชรวดี หลงชิน
เบอร์โทร : 0645081985
นางสาวพัชรวดี หลงชิน
เบอร์โทร : 0645081985
อนุมัติแล้ว
6
ZXB131MDCE
โรงเรียนบ้านนายอน้อย ต.นางาม อ.เรณูนคร สพป.นพ.1
ที่อยู่ : 52 หมู่ 2 บ.นายอน้อย ต.นางาม จ.นครพนม
16 คน
18 คน
นายภักพร อัตติยะ
เบอร์โทร : 0810473641
นายภักพร อัตติยะ
เบอร์โทร : 0810473641
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
UV0R8JKP75
โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
ที่อยู่ : 235 หมู่ 3 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340
15 คน
นางสุจินดา ศรีประไหม
เบอร์โทร : 0923987939
นายภาณุวัฒน์ แสงเพ็ชร
เบอร์โทร : 0903495435
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
8H8WPWP2QR
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป.รอ.3
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
4 คน
นางละมัย ขันแข็ง
เบอร์โทร : 0845125690
นางละมัย ขันแข็ง
เบอร์โทร : 0845125690
อนุมัติแล้ว

ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
C1RQS1QZ81
ร.ร.บ้านสงยาง
ที่อยู่ : ย้านสงยาง ต.สงยาง อ.มหาขนะชัย จ.ยโสธร
10 คน
นายนิยม. แสนบุญเรือง
เบอร์โทร : 0879586210
นางกาญจนี. มณีพราว
เบอร์โทร : 0816222988
อนุมัติแล้ว
ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม