ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
0MRUYF043H
โรงเรียนบ้านโนนทัน
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโนนทัน ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
40 คน
40 คน
นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติ
เบอร์โทร : 0810594555
นายภูมิพัฒน์ สีเสมอ
เบอร์โทร : 0643083710
การจองสำเร็จ
2
9DXNKXBLAY
บ้านภูเหล็ก
ที่อยู่ : ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
40 คน
นายสุวรรณ องค์นาม
เบอร์โทร : 0895695467
นางนงนุช โพธิไชยแสน
เบอร์โทร : 0934625324
การจองสำเร็จ
3
72Q0LE5Y56
บ้านภูเหล็ก
ที่อยู่ : ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
40 คน
นายสุวรรณ องค์นาม
เบอร์โทร : 0895695467
นางนงนุช โพธิ์ไชยแสน
เบอร์โทร : 0934625324
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม