ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
MPE9T03XY0
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
ที่อยู่ : หมู่ที่ 11 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
22 คน
นายเจตน์ มงคลสวสดิ์
เบอร์โทร : 0819540671
นายดนตรี หล้าสีดา
เบอร์โทร : 0817393734
การจองสำเร็จ
2
KF713TQB3Q
บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก
ที่อยู่ : ต,กุดเพียขอม อ,ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
13 คน
นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ
เบอร์โทร : 0885605705
นายวิระ มีนา
เบอร์โทร : 0981439329
การจองสำเร็จ
3
CBU5URPHRH
โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์
ที่อยู่ : บ้านโคกสูง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
5 คน
นายอาทิตย์ โพธิ์ขาว
เบอร์โทร : 0885862479
ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ กุลวงศ์
เบอร์โทร : 0899471922
การจองสำเร็จ
4
QEWKFEG3UY
สิงห์สะอาด
ที่อยู่ : 209 หมู่ 13 อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
7 คน
นายวีระยุทธ ยนยุบล
เบอร์โทร : 0929941004
นางธนพร ศรีรัตนพันธ์
เบอร์โทร : 0847211820
การจองสำเร็จ
5
HK74JMXXLV
บ้านบ่อชะเนง
ที่อยู่ : อำนาจเจริญ
8 คน
นายณรงค์ ทันใจ
เบอร์โทร : 0807295611
นายณรงค์ ทันใจ
เบอร์โทร : 0807295611
การจองสำเร็จ
6
JMKGVGL0T5
โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านแสลงพัน ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
10 คน
นายเติม ดวงดี
เบอร์โทร : 0657395735
นางสาวสุภัสรา ลำดับจุด
เบอร์โทร : 0943849493
การจองสำเร็จ
7
TYGCRHVCEZ
โรงเรียนบ้านท่าโสม
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านท่าโสม ตำบล ศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
21 คน
21 คน
นายสุนทร สุนสิน
เบอร์โทร : 0862186574
นายณัฐพล หงษ์คง
เบอร์โทร : 0935295556
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม