ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
3MKNRD66FC
บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป.สกลนครเขต2
ที่อยู่ : อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
5 คน
นายทนงศักดิ์ เจริญชัย
เบอร์โทร : 0810487730
นางปุณยนุช ชินทะวัน
เบอร์โทร : 0810487730
การจองสำเร็จ
2
LKD68P4Y0Q
โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
20 คน
20 คน
นายพงษ์พิทยา มาตรา
เบอร์โทร : 0850018987
นายทศพล พรหมภักดี
เบอร์โทร : 0812581216
การจองสำเร็จ
3
L1XDWG5VWP
บ้านโคกเจริญ
ที่อยู่ : ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ส.อ.กริชเพชร โสภาพ
เบอร์โทร : 0844174185
นางสาวสุนิษา บุญชม
เบอร์โทร : 0971715914
การจองสำเร็จ
4
LDC5D0M6KS
โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
17 คน
17 คน
นายสนิท ศรีลำไพ
เบอร์โทร : 0817682802
นางโชติกา ขันประมาณ
เบอร์โทร : 0910389659
การจองสำเร็จ
5
29YE54K264
โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๑ ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม
9 คน
นายประชา แสนเย็น
เบอร์โทร : 0890536983
นางสาวมัลลิกา พิมพา
เบอร์โทร : 0845146572
การจองสำเร็จ
6
JCC93X2UKE
บ้านหนองสองห้อง
ที่อยู่ : 100ม.1 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
5 คน
นายวิระยูร คำอุดม
เบอร์โทร : 0644172807
นัญธิชา ไชยแสง
เบอร์โทร : 0985938489
การจองสำเร็จ
7
W5GJDG42K1
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
7 คน
นายสิทธิผล ยั่วจิตร
เบอร์โทร : 0874399779
นางนุ่ม สมชาติ
เบอร์โทร : 0854962844
การจองสำเร็จ
8
A2M7Z4CHQ3
บ้านหนองหมี
ที่อยู่ : บ้านหนองหมี ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร
1 คน
นายอิศราวุธ คำทอง
เบอร์โทร : 0922650213
นางสาวนฤมล แปยอ
เบอร์โทร : 0801605949
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม