ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
9EB55XUUX0
บ้านหนองบัวแดง
ที่อยู่ : ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบล
12 คน
12 คน
นายวสันทนา ปวะบุตร
เบอร์โทร : 0862450073
นางสุรีย์ภรณ์ ชารีชุม
เบอร์โทร : 0811364028
การจองสำเร็จ
2
MAQ664HHTY
โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพสิม
ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 บ้านมะพริก ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
3 คน
นายธีระเดช ขอสุข
เบอร์โทร : 0
คุณครูละออ ศรีบัวบาล
เบอร์โทร : 0801840060
การจองสำเร็จ
3
S5YJ30S8P2
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
ที่อยู่ : 138 หมู่ 2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
27 คน
นายเสรี เจริญกลาง
เบอร์โทร : 0897222068
นางสาวพวงผกา มะสีผา
เบอร์โทร : 0811863799
การจองสำเร็จ
4
KES3R6AJLQ
ชุมชนบ้านวัด
ที่อยู่ : หมู่ 15 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
5 คน
20 คน
นายธนยศ ปะเสทะกัง
เบอร์โทร : 0898456577
นายวิศิษฏ์ ใหญ่น้ำ
เบอร์โทร : 0648911695
การจองสำเร็จ
5
9L2HBWBQH4
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี
ที่อยู่ : 21 หมู่ 1 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
4 คน
4 คน
นายเกียรติณรงค์ หงษ์แปลง
เบอร์โทร : 0892868892
นางสุวิมล แสนทวีสุข
เบอร์โทร : 0973323187
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม