ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
SUD93DGQ4P
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ที่อยู่ : บ้านโคกกลาง หมู่ 11 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 44190
6 คน
นายพิรุฬ วรรณขันธ์
เบอร์โทร : 0801805558
นางพรรณี นามโยธา
เบอร์โทร : 0872202060
การจองสำเร็จ
2
ZJH5HY9DZ1
บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์
ที่อยู่ : บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
20 คน
20 คน
นายสมภาร ทิพเจริญ
เบอร์โทร : 0624474438
นายอดุลย์พร ดีกุดเรือ
เบอร์โทร : 0862243959
การจองสำเร็จ
3
644WEURHV1
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา)
ที่อยู่ : อำเภอโนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
10 คน
นายมณเฑียร นาเจริญ
เบอร์โทร : 0898006058
นายอนุชา สำเภาพล
เบอร์โทร : 0822805062
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม