ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
LFLK99NF37
โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ถนนสหราษฎร์อุทิศ ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
10 คน
10 คน
นายสมชาย จันใหญ่
เบอร์โทร : 0868642111
นางสุภาวดี รือหาร
เบอร์โทร : 0898438230
การจองสำเร็จ
2
2W5MG8WA5B
โรงเรียนบ้านเชียงกรม
ที่อยู่ : 200 หมู่ 8 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 41000
10 คน
10 คน
10 คน
10 คน
นางยุพาพรรณ เกิดเพชร
เบอร์โทร : 0833620010
นางยุพาพรรณ เกิดเพชร
เบอร์โทร : 0833620010
การจองสำเร็จ
3
38LGA7YLW3
นางอยโพนปลาโหล
ที่อยู่ : บ้านนางอย หมู่ที่4 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
10 คน
นายสมเกียรติ นามเสาร์
เบอร์โทร : 0929381152
นางสาวดารา งอยผาลา
เบอร์โทร : 0813921119
การจองสำเร็จ
4
Z9R2MUYLJL
บ้านพลจลก
ที่อยู่ : 98 ม.7 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นม
10 คน
นายวิเชียร. ชาตผดุง
เบอร์โทร : 0
นางสาวอรพรรณ บุญทูล
เบอร์โทร : 0981607574
การจองสำเร็จ
5
WHD6P366XA
บ้านนาดีวิทยา
ที่อยู่ : หมู่ 13 ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม48140
7 คน
นายเสงี่ยม โมธรรม
เบอร์โทร : 0982231126
นายธนาชาติ จันปุ่ม
เบอร์โทร : 0910643337
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม