ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
K0F217MMB9
บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง
ที่อยู่ : ม.10 บ.น้ำเที่ยง ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
25 คน
นางสุพักตร์ โพธิจักร
เบอร์โทร : 0807628043
นางสุพักตร์ โพธิจักร
เบอร์โทร : 0807628043
การจองสำเร็จ
2
E9ZUJEMM2L
โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)
ที่อยู่ : บ้านโนนสวรรค์ ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
11 คน
11 คน
นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากร
เบอร์โทร : 0857451326
นางสาวบุญญาพร แสนใจ
เบอร์โทร : 0910568159
การจองสำเร็จ
3
6JVNHBA9AV
บ้านบึงหอม
ที่อยู่ : ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
11 คน
นายสมคิด มีธรรม
เบอร์โทร : 0898455744
นางพจนีย์ พระสว่าง
เบอร์โทร : 0957052097
การจองสำเร็จ
4
5EC5BKVLQK
บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง
ที่อยู่ : บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง ที่อยู่ : ม.10 บ.น้ำเที่ยง ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
2 คน
19 คน
5 คน
นางสุพักตร์ โพธิจักร
เบอร์โทร : 0807628043
นางสุพักตร์ โพธิจักร
เบอร์โทร : 0807628043
การจองสำเร็จ
5
5CRKX68R59
อนุบาลแคนดง
ที่อยู่ : 570 หมู15 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
4 คน
นายสถิตย์. ศรีวิเศษ
เบอร์โทร : 044193030
น.ส.เบญจวรรณ มีผล
เบอร์โทร : 0982626956
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม