ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
EXZKX8D8JT
โรงเรียนบ้านคำโคกสูง
ที่อยู่ : ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
30 คน
30 คน
นายคณาณัชภูมิ ภูขาว
เบอร์โทร : 0828252879
นางศิลป์ศุภา แก้วแสนสินธ์ุ
เบอร์โทร : 0854557859
การจองสำเร็จ
2
S6KNJHKJV7
โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ
ที่อยู่ : บ้านโช๕ชัยพร ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัด ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2
6 คน
นายสุนัย ไม่โศก
เบอร์โทร : 0872586776
นางสาวศุภลักษณ์ สายลวดคำ
เบอร์โทร : 0987281046
การจองสำเร็จ
3
RBCA8RA1J6
โรงเรียนเลิงนกทา
ที่อยู่ : 299 ม.12 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
22 คน
นายยงยุทธ ภูมิแสน
เบอร์โทร : 045781116
นางสาวฝนใหม่ ศรีใสคำ
เบอร์โทร : 0824959446
การจองสำเร็จ
4
VEKWV74XWD
บ้านดงวิทยาคาร
ที่อยู่ : ม8 บ้านดง ต นาขมิ้น อ โพนสวรรค์ จ นครพนม
26 คน
26 คน
นายอุทิศ นนเลาพล
เบอร์โทร : 0862419919
น.ส.นันทกาญจน์ จิตนานนท์
เบอร์โทร : 0981053266
การจองสำเร็จ
5
GP2NUR84B8
วัดเหมสูง สพป.นครราชสีมาเขต 2
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
25 คน
22 คน
นายทนงศักดิ์ ยศกลาง
เบอร์โทร : 0611651422
นางสาวพรทิพย์ แก่นพะเนาว์
เบอร์โทร : 0935030890
การจองสำเร็จ
6
5KULCSBUWP
บ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล)
ที่อยู่ : 133 หมู่ 6 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
15 คน
นางสมหมาย ฝ่ายพลแสน
เบอร์โทร : 0934149275
นายแสนย์พล อัสสาภัย
เบอร์โทร : 0902825554
การจองสำเร็จ
7
NQAAL2M6ZC
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ที่อยู่ : 8 หมู่ 10 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
8 คน
ดร.สุขเกษม พาพินิจ
เบอร์โทร : 0810572525
นางสาวสุพัตรา ศรีพันธบุตร
เบอร์โทร : 0895694935
การจองสำเร็จ
8
HRKEDCZQMZ
นาวังศึกษาวิช
ที่อยู่ : 55 ม.13 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
7 คน
นายเกื้อกูล วรรณสาร
เบอร์โทร : 0898425291
นางสาวกนกลักษณ์ มนต์ไธสงค์ และนายมนัส เสี่ยมแหลม
เบอร์โทร : 0836662249
การจองสำเร็จ
9
RAEDJBSJX0
นาวังศึกษาวิช
ที่อยู่ : 55 ม.13 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู
7 คน
นายเกื้อกูล วรรณสาร
เบอร์โทร : 0898425291
นางสาวกนกลักษณ์ มนต์ไธสงค์ และนายมนัส เสี่ยมแหลม
เบอร์โทร : 0836662249
การจองสำเร็จ
10
1FPJNV022Z
ไพโรจน์วิชชาลัย
ที่อยู่ : 143 หมู่ที่ 9 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
6 คน
ดร.วิไล จุฑางกูร
เบอร์โทร : 0818722696
นางฉัตร์ชุลีรัชณ์ ดวงวิไล
เบอร์โทร : 0656674154
การจองสำเร็จ
11
45NRTGUSU0
ท่าลาด
ที่อยู่ : 222ม.1ต.ท่าลดอ.ชุมพวงจ.นครราชสีมา
12 คน
นายทรงศิลป์ ธรรมวิภารัตน์
เบอร์โทร : 0956123558
นายอนุรักษ์ บัวนาค
เบอร์โทร : 0852253736
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม