ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
H6MAWAK3L2
เขวาไร่ศึกษา
ที่อยู่ : 96 หมู่ 12 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
14 คน
นายจิระศักดิื ปราณีนิจ
เบอร์โทร : 0951879965
นางศิริสุดา โพธิ์ศรี
เบอร์โทร : 0616659958
การจองสำเร็จ
2
K42P3NKK17
ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
ที่อยู่ : 149 ม. 10 ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสารคาม 44120
3 คน
นางสุมนา เนื่องไชยยศ
เบอร์โทร : 0852000482
นางสาววาทินี ประทุมขำ
เบอร์โทร : 0910602530
การจองสำเร็จ
3
8QL81HDR3T
โรงเรียนนางรอง
ที่อยู่ : อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
12 คน
นายอุดม นามสวัสดิ์
เบอร์โทร : 0973350227
นายกมล กุมผัน
เบอร์โทร : 0879587958
การจองสำเร็จ
4
RJ4XP735R0
โรงเรียนโคกโกโคกกลาง
ที่อยู่ : โรงเรียนโคกโกโคกกลาง หมู่ที่ 7 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
4 คน
นายวิฑูรย์ แนวคำดี
เบอร์โทร : 0897134986
นางณัฐนิชากร เข็มสันเทียะ
เบอร์โทร : 0850066235
การจองสำเร็จ
5
KBYZ4X6YWT
โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 139 หมู่ 1 ตำบลนาตาลอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
10 คน
นายชยทัต ดีเลข
เบอร์โทร : 849587029
นางฐิมณญา เลิศประเสริฐ
เบอร์โทร : 902898364
การจองสำเร็จ
6
5QS4S4KX6F
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่เลขที่ 195 หมู่ 6 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
11 คน
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
เบอร์โทร : 044581138
นางสาวจันทกานต์ เหล่าเก้า
เบอร์โทร : 0822906620
การจองสำเร็จ
7
FA03TAU4U2
เบญจมิตรวิทยา
ที่อยู่ : 11 ม.11 ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
9 คน
นายอรุณ ชาวกล้า
เบอร์โทร : 0831472762
นางพิมลรัตน์ จอดพิมาย
เบอร์โทร : 0817392610
การจองสำเร็จ
8
EMQTD2LX3L
โรงเรียนสิรินธร
ที่อยู่ : ถนนเทศบาล1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
12 คน
นายภัทรพล หมวกเหล็ก
เบอร์โทร : 0973352510
นางสาวสุรางค์ทิพย์ สุขพูล
เบอร์โทร : 0813902507
การจองสำเร็จ
9
V9MCR654BH
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านน้ำเย็น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
5 คน
นายศุภชัย ประสิทธิ์ไทย
เบอร์โทร : 0
นางสาวจีราภรณ์ รอดภัย
เบอร์โทร : 0
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม