ที่
รหัสจอง
โรงเรียน
จำนวนจองแต่ละวัน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
สถานะ
11 ธ.ค 62
12 ธ.ค 62
13 ธ.ค 62
14 ธ.ค 62
1
60MGGXEG2Q
โรงเรียนบ้านเสาเล้า
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านเสาเล้า ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48000
40 คน
นายนิรันดร์ นาวงหา
เบอร์โทร : 0872184442
นายสินสมุทร สินธุศิริ
เบอร์โทร : 0868548420
การจองสำเร็จ
2
2BDFZFSXCK
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
ที่อยู่ : 200 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
20 คน
ผอ.พุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร
เบอร์โทร : 0850012978
นางสาวกัลยา พันธ์เทพ
เบอร์โทร : 0613361249
การจองสำเร็จ
3
HKQDSM5WA4
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
ที่อยู่ : บ้านปรางค์บุรี ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
25 คน
นายธนัชชัย เสยกระโทก
เบอร์โทร : 0813601304
นางสาวชนม์ณภัทร ศรีนาค
เบอร์โทร : 0637619777
การจองสำเร็จ
4
904WQEQ8HU
โรงเรียนบ้านกะดาด
ที่อยู่ : บ้านสี่เหลี่ยม ม.11 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
16 คน
นางธนานันต์ ดียิ่ง
เบอร์โทร : 0973426614
นางศิริยา ศรีราม
เบอร์โทร : 0862507440
การจองสำเร็จ
5
8YZD1FR4KD
บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”
ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
30 คน
30 คน
นายวิเชียร. อดทน
เบอร์โทร : 0849574795
นางสาวรัตนาพร. ทองทุม
เบอร์โทร : 0923350191
การจองสำเร็จ
6
6X3X9S9GQX
บ้านโพนจาน
ที่อยู่ : 89 ม.10 ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
11 คน
นายกฤษณะ นิคำ
เบอร์โทร : 0910615436
น.ส.พิศมัย ขวาไชยวี
เบอร์โทร : 0819767396
การจองสำเร็จ
7
XBMBGZY0R5
โรงเรียนบ้านนาคำ
ที่อยู่ : 71 หมู่ 16 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
6 คน
นางวิภาวณี บุญศรี
เบอร์โทร : 0894440492
นายปริญญ์ธนิน นิธิวัชรปริญญ์
เบอร์โทร : 0872222655
การจองสำเร็จ
8
GZGKP62F9R
บ้านกกทอง
ที่อยู่ : 162หมู่ 3 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
4 คน
7 คน
นายสุพจน์ นาเลาห์
เบอร์โทร : 096519935
นางทิพยา เกศเกื้อวิริยะนนท์
เบอร์โทร : 0958803302
การจองสำเร็จ
9
V6C7AWWSK4
โรงเรียนบ้านค้อ
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
13 คน
นายบุญธรรม สิทธิพา
เบอร์โทร : 0872222581
นางสุภาพร ไพรสณฑ์
เบอร์โทร : 0813209617
การจองสำเร็จ
10
S75TW5DGRA
กัลยาณิวัฒนา2
ที่อยู่ : 156 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
21 คน
นายไวยวุฒิ กุพันลำ
เบอร์โทร : 0872287123
นางสาวณัลช์วีณา ศกลต์ทิวัตถ์
เบอร์โทร : 0973026492
การจองสำเร็จ
11
ZYRS6LWTSR
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
15 คน
52 คน
นางรัชดาภา ผลทับทิม
เบอร์โทร : 0803558793
ณัฐพล เจริญบุตร
เบอร์โทร : 0645787479
การจองสำเร็จ


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม