สถานที่การแข่งขัน


รหัสกิจกรรม
รายการแข่งขัน
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
14 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
อาคารการโรงแรม ตึกใหม่ ชั้น 1
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
อาคารอเนก ประสงค์
อำเภอเบญจลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
อาคารอเนก ประสงค์
อำเภอเบญจลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
อาคารอเนก ประสงค์
อำเภอเบญจลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
อาคารโดม
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
อาคารโดม
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
อาคารโดม
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
อาคารการโรงแรม ตึกใหม่ ชั้น 1
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
หอประชุม เฉลิมพระกียติ
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
หอประชุม อเนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
หอประชุม อเนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
หอประชุม อเนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
หอประชุม อเนกประสงค์
อำเภอเบญจลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
หอประชุม อเนกประสงค์
อำเภอเบญจลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
หอประชุม อเนกประสงค์
อำเภอเบญจลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
หอประชุม อเนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
หอประชุม อเนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
รหัสกิจกรรม
รายการแข่งขัน
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
เวทีลอย ใต้อาคาร 100 ปี
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
เวทีลอย ใต้อาคาร 100 ปี
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
เวทีอาคารเอนกประสงค์ใหม่
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1 - 21

22 - 41

42 - 61
อาคารศาลเจ้า อำเภอกันทรลักษ์
เวทีภายในอาคารศาลเจ้า
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
สวนสาธารณะหนองกวางดีด อำเภอกัทรลักษ์
เวทีทิศตะวันออก สวนสาธารณะหนองกวางดีด
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1 - 21

22 - 41

42 - 61
ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์
เวทีอาคารเอนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านผือ
เวทีอาคารเอนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น.เป็นต้นไป
400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
เวทีอาคารเอนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1 - 21

22 - 41

42 - 61
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
เวทีอาคารเอนกประสงค์
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
รหัสกิจกรรม
รายการแข่งขัน
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
อาคาร 2 ชั้น 1 ป.1, ป.2 และ ป.5
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
อาคารอนุบาล อนุบาล 1/อนุบาล2 -และอนุบาล3
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
อาคารมัธยม ม.1, ม.2 และม.3
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
อาคารประชาเนรมิต ชั้น 2 ป.3 และ ป.4
อำเภอศรีรัตนะ
09.00 น. เป็นต้นไป
801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
อาคารประชาเนรมิต ชั้น 2 ป.5 และ ป.6
อำเภอศรีรัตนะ
09.00 น. เป็นต้นไป
810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1 - 61
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ100 ปี
อำเภอศรีรัตนะ
09.00 น. เป็นต้นไป
811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1 - 61
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี
อำเภอศรีรัตนะ
09.00 น. เป็นต้นไป
812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
อาคาร 4 ชั้นล่าง (แสดง) อาคาร 4 ชั้น 2 ป.5 และ ป.6 (แต่งตัว)
อำเภอกันทรลักษ์
09.00 น. เป็นต้นไป
813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านปุน
อาคาร 2 ป2/1 และ ป.2/2
อำเภอศรีรัตนะ
09.00 น. เป็นต้นไป
814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านปุน
อาคาร 3 ห้องมอนเตสซอรี่ ป.1 และ ป.2
อำเภอศรีรัตนะ
09.00 น. เป็นต้นไป
815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านปุน
อาคาร 1ชั้น 2 ห้องป.3 และ ป.4
อำเภอศรีรัตนะ
09.00 น. เป็นต้นไป
รหัสกิจกรรม
รายการแข่งขัน
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
74 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
อาคาร 1 ห้อง 1202 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
75 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
อาคาร 1 ห้อง 1202 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
79 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
อาคาร 1 ห้อง 1205 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
80 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
อาคาร 1 ห้อง 1205 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
81 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
อาคาร 1 ห้อง 1205 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
84 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
อาคาร 1 ห้อง 1206 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
97 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคารห้องสมุด
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
98 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคาร 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคาร 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคาร 3
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคารห้องสมุด
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคาร 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านจะเนียว
อาคาร 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
อาคาร 1 ห้อง 1204 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
อาคาร 1 ห้อง 1204 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
อาคาร 1ห้อง 1208 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
อาคาร 1 ห้อง 1208 ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 - 17.00 น.
รหัสกิจกรรม
รายการแข่งขัน
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
อาคาร 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. เป็นต้นไป
128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
อาคาร 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. เป็นต้นไป
135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 - 31

32 - 61
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
ใต้ถุนอาคาร 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 น. เป็นต้นไป
รหัสกิจกรรม
รายการแข่งขัน
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริโรจนา ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริโรจนา ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริโรจนา ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริโรจนา ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริวิชญา ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริวิชญา ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริวิชญา ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริวิชญา ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริวิชญา ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริวิชญา ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
เวทีใต้ถุน อาคาร 8
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
เวทีสนามฟุตบอล
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
เวทีโรงอาหาร
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
อาคาร 5 ราชาวดี
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ศาลาไทย
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
เวทีใต้ถุน อาคาร 8
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
เวทีสนามฟุตบอล
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
เวทีโรงอาหาร
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
อาคาร 5 ราชาวดี
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ศาลาไทย
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
หอประชุมใหญ่ กันเกรา
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
รหัสกิจกรรม
รายการแข่งขัน
12 ธ.ค 2562
13 ธ.ค 2562
14 ธ.ค 2562
สถานที่แข่งขัน
เวลา
160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
หอประชุมภูฝ้าย
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
หอประชุมภูฝ้าย
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
หอประชุม
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
อาคารโดม
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
หอประชุม
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
อาคารโดม
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
หอประชุม
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
อาคารโดม
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
อาคาร 8
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
อาคาร 8
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
อาคาร 8
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
หอประชุมลำดวน
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
หอประชุมลำดวน
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
อาคาร 8
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
อาคาร 8
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป
752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 - 30 (เช้า) 31 - 61(บ่าย)
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
อาคาร 8
อำเภอขุนหาญ
09.00 น.เป็นต้นไป

แผนที่แข่งขัน


แสดงข้อมูลตัวเลือก

ที่พักผู้รับผิดชอบ


ที่
สาระ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
อีเมล์
Line
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวประพิณ จินตวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 081-9553717 -
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางมาริสา พละสูรย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 089-7196062 -
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวณฐมนภรณ์ เครือคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 097-3388989 -
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายเพชร วงพรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 081-9762029 -
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ นายนรินทร์ บุญเย็น ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 087-2587451 -
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ นางสาวชยานี ธีระภูวนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 096-6154124 -
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ นางราตรี แทนคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 090-2378244 -
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 085-3162313 -
9 ภาษาต่างประเทศ นางสาวมยุรี สารีบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 081-9673585 -
10 ภาษาต่างประเทศ นายมานนท์ ศรีกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 089-8471482
11 ภาษาต่างประเทศ นางสาววิเรืองไร วงศ์วรรณา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 097-3348141
12 เรียนรวม - ภาษาไทย นายสหราช บุญไทย ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 080-1500638
13 เรียนรวม - ภาษาไทย นางคุณากร บุญสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 088-3777090
14 เรียนรวม - ภาษาไทย นางสาวกาญกัญตา เหมือนเพ็ชร ครู โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 082-1314657
15 เรียนรวม - ภาษาไทย นายแมนศักดิ์ แถมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว 081-7906230
16 เรียนรวม - ภาษาไทย นายถนอม สินศิริ ครูโรงเรียนบ้านจะเนียว 086-8685022
17 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางพิมพ์นิภา ศรีสุแล ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 093-4812828
18 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางวัชรา รัตโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ 061-4158893
19 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายวัฒนา จันทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิวาลัย 090-8299833
20 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวกนกกาญจน์ เชื้อหอม ครูโรงเรียนบ้านศิวาลัย 099-3898474
21 เรียนรวม - ศิลปะ นายสาน แก้วกัณหา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 083-1242201
22 เรียนรวม - ศิลปะ นายถวิล สาหร่ายหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 089-7175436
23 เรียนรวม - ศิลปะ นางวิไลวรรณ ทรงกรด ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 084-0963222
24 เรียนรวม - ศิลปะ นายธนกร แก้วธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 090-4692314
25 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายวินัย พิมาทัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 085-6354538
26 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายเฉลิมชัย พิศพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรธรรมวิทยา 086-2505996
27 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายธนกร แก้วธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 090-4692614
28 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายคณิณ สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 090-6189909ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

E-ACADEMIC V.1.4.0 © 2019 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม